Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Організаційно-економічна характеристика підприємства «ДОМІНАНТ ІНВЕСТ»

Організаційно-економічна характеристика підприємства «ДОМІНАНТ ІНВЕСТ»
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організаційно-економічна характеристика підприємства

«ДОМІНАНТ ІНВЕСТ»


Товариство з обмеженою відповідальністю «Домінант Інвест» розташовано по адресу м. Херсон вул. Бориславське шосе, 10. Загальна площа господарства становить 2,02 га.
Товариство з обмеженою відповідальністю – товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, обсяг яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах своїх внесків, формують колективний орган управління, колективно розподіляють отриманий дохід відповідно до внесеної частки. Ці товариства належать до підприємств колективної форми властності.
Учасниками Товариства є чотири фізичні особи, що прийняли відповідно до чинного законодавства рішення про його створення, які затвердили умови і положення установчих документів. Учасники зобов`язані внести відповідні внески до Статутного фонду.
Майно ТОВ «Домінант Інвест» складають основні фонди, що належать йому та оборотні кошти,  а також інші цінності і майно, вартість яких  відображається на самостійному балансі.
Розмір Статутного фонду становить 1000000 гривень і формується з майна і грошових коштів Засновників.
Основними напрямками діяльності ТОВ «Домінант Інвест»:
- виробництво, закупка, зберігання і реалізація (оптом і в роздріб) будівельних матеріалів, конструкцій і виробів;
- здійснення усіх видів будівельних, реставраційних, демонтажних і  ремонтних робіт, споруда житла, об`єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров`я, а також інших об`єктів, які впливають на поліпшення соціального положення населення, за рахунок коштів Товариства, а також лімітів підрядних робіт і матеріальних ресурсів клієнтів;
- виготовлення металовиробів;
- оптова, роздрібна торгівля непродовольчими  товарами як власного виробництва, так і закупленими у сторонніх підприємств і організацій, а також  у  приватних  осіб   за   готівку   та   без   готівкою   через   власні   і   орендовані
торговельні точки, магазини.
Ефективність функціонування підприємства визначається у більшості випадків обраним виробничим напрямом спеціалізації відповідно до грунтово-кліматичних умов регіону і розміщення господарства. Під  поняттям спеціалізація підприємства розуміють переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві готової продукції. Розвиток цих галузей і виробництва відповідних продуктів  визначають виробничий напрям підприємства. Рівень спеціалізації найбільш точно характеризується питомою вагою галузей в структурі товарної продукції та дозволяє виявити ті види продукції, з якими господарство виступає в суспільному поділі праці.
Економічна характеристика Товариство з обмеженою відповідальністю «Домінант Інвест» доцільно почати з аналізу виробництва готової продукції (будівельних матеріалів). Для визначення спеціалізації і виробничого напрямку досліджуваного підприємства виконуємо розрахунок у табл. 2.1.
Узагальнюючим показником, що характеризує рівень спеціалізації і дозволяє прослідкувати тенденцію спеціалізації, оцінити проектні рішення є коефіцієнт спеціалізації підприємства. Його визначають за формулою:

ΣУт / (ΣУт (2Н-1))                                        (2.1)

де  Ут – структура виручки;
Н – номер у ранжированому ряду.
Кс = 100 : 517,4 = 0,19
Головними галузями, що визначають спеціалізацію ТОВ «Домінант Інвест» є виробнича галузь, це пов'язано з тим, що вона забезпечує майже 94,0% грошових надходжень від реалізації товарної продукції. На основі цього можна зробити висновки, що господарство має дві головні і декілька додаткових галузей.

Отриманий коефіцієнт спеціалізації середній, що свідчить про те, що дане підприємство не спеціалізується на одній конкретній галузі виробництва, а являється багато галузевим. Тому  ТОВ «Домінант Інвест» має  виробничий напрямок з розвиненим виробництвом цегли та бетонні суміші.
Ефективність діяльності підприємства характеризують показники інтенсивності виробництва та економічної ефективності інтенсифікації.
Всі економічні показники можна умовно розділити на три групи. Показники першої групи дають головним чином кількісну характеристику стану підприємства. Якісний характер виробничих процесів визначають з допомогою показників другої групи. Показники третьої групи характеризують фінансові результати господарської діяльності. Ефективність інтенсифікації відбуває віддачу вкладень, характеризується обсягом виробництва валової продукції, валового і чистого доходу на одиницю площі підприємства та гривню виробничих ресурсів, ростом продуктивності праці і зниженням собівартості продукції. Обсяг валової продукції значною мірою залежить від спеціалізації підприємства, його фондооснащеності та інших. Тому розмір господарства повніше відображають обсяг новоствореної продукції – валового доходу.

Вищевказані зміни вплинули на збільшення виробленої валової продукції у 2007р. Показники 2008 року свідчать, що вироблено валової продукції більше на 306,4 тис. грн. у порівнянні з 2006р., та  на 466,9 тис. грн.. більше ніж у 2007р. Збільшення об`ємів виробленої продукції має позитивне значення для фінансових показників підприємства.
За 2006 -2008рр. середньорічна вартість основних виробничих фондів має негативну тенденцію до зниження.
У вивчаємо періоді відмічається  збільшення середньорічної вартості обігових коштів, так у 2008р. у порівнянні з 2006р. воно склало 6,1%, а  у порівнянні з 2007р. – 8,4%.
У 2006 – 2008рр. збільшилась кількість енергетичних потужностей, це впливає на збільшення енергооснащеності та енергоозброєності праці, що говорить о збільшенні механізації та автоматизації праці, та зменшення їх вартості; протягом аналізуючи трьох років спостерігається тенденція до збільшення показників фондооснащеності та фондоозброєності. Так у 2008р. і у порівнянні з 2007р. фондооснащеність збільшилась на 6,3%, у а порівнянні з 2006р. на 13,3%.
Все вищевказане позитивне вплинуло на загальні показники діяльності ТОВ «Домінант Інвест». Так норма прибутку постійне збільшується, має позитивні показники. Таж сама тенденція спостерігається по показникам валового та чистого доходу.
Під організаційно-господарського побудовою підприємства розуміються його структурний склад, тобто кількість і якість підрозділів, що входять до нього, їх взаємозв'язок  і  підпорядкованість, а також розміщення на території підприємства, структурно управління – цехова.
Організаційна структура підприємства складається з наступних відділів та служб:
-  відділ матеріального постачання;
-  виробничі цехи;
-  відділ технологічного контролю;
-  відділ збуту продукції;
-  планово-нормативний відділ;
-  бухгалтерія підприємства.
Підприємство очолює керівник (директор).

Управляння підприємством здійснюється на підставі самоуправління, активної праці кожного робітника. Директор та адміністративно управлінський персонал здійснює керівництво господарською та соціальною діяльністю.
Злагоджена праця усіх частин керуючих органів сприяє ефективному функціонуванню системи управління, а це в свою чергу забезпечує організаційну та економічну стабільність підприємства. [28]
Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонуваня підприємства, потребою в їх розміщенні і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший фінансовий стан.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок – погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. [29]
Стійкий фінансовий стан в свою чергу здійснює позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена на забезпечення планомірного надходження і використання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і залученого капіталу і найбільш ефективного його використанння. Головна мета фінансової діяльності- вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.
Для того щоб вижити в ринкових умовах і не допустити бункрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, які частку повинні займати  власні кошти, а яку- залучені. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ступінь ризику, ефект фінансового важелю і інші, а також методику їх аналізу.
Фінансовий аналіз складається з підбору, групування і вивчення даних про фінансові ресурси підприємства і їх використання з метою мобілізації ресурсів, необхідних для виконання планових або проектних завдань і погашення фінансових зобов’язань в процесі господарської діяльності підприємства. При аналізі розглядаються питання формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення у різні види метеріальних цінностей (активи), оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обіговості коштів. Фінансовий аналіз називають ще аналізом балансу.

Аналізуючи ліквідність підприємства розглянемо слідуючі показники:
- коефіцієнт покриття загальний характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов`язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за 2, на досліджуваному підприємстві він є більшим за нормативне значення та має тенденцію до збільшення, що говорить про те, що підприємство здатне самостійно покрити свої поточні зобов`язання за рахунок оборотних активів.
- коефіцієнт швидкої ліквідності аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів (виключають найменш ліквідну їх частину – виробничі запаси). По даному підприємству за останній рік він є більшим за нормативне значення і характеризує достатню спроможність швидкого покриття поточних зобов`язань;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових зобов`язань при необхідності можна погасити негайно. По господарству у 2005 та 2007 рр. він є більшим за нормативне значення;
- коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності і протягом досліджуваного періоду спостерігається зменшення цього показника, що негативно впливає на маневреність власного капіталу.
- коефіцієнт оборотності виробничих запасів показує, яку частину дохід від реалізації продукції складає в активах підприємства, протягом досліджуваного періоду спостерігається його коливання в сторону зменшення у 2005 р. та збільшення – у 2008 р., що свідчить про прискорення оборотності активів;
Коефіцієнти рентабельності продукції, продажу, власного капіталу мають позитивні значення та свідчать про прибутковість господарства практично за всіма напрямками діяльності.
Таким чином, аналіз фінансового стану свідчить про те, що ТОВ "Домінант Інвест"  знаходиться у стійкому фінансовому стані.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить