Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу

Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу


У сучасних умовах, коли монополія держави на організацію виробництва, послуг, торгівлю в минулому, настав час для здійс-нення ефективної самоорганізації у виробництві й торгівлі.
У системі нових, ринкових відносин найважливішою умовою ефективного функціонування і розвитку виробництва та торгівлі є усебічне знання попиту на товари і послуги як усередині країни, так і на світовому ринку, а також сучасних вимог до якості това-рів та послуг. Ці умови можна створити лише за сучасної систе-ми зв’язків з громадськістю з досконалим комплексом інформа-ційних комунікацій.
Керівництво фірм і компаній, спеціалісти служби зв’язків з громадськістю змушені й зобов’язані зовсім по-іншому, по-новому організовувати, здійснювати та оцінювати свою діяль-ність, адаптуватися і пристосовуватися до мінливої політики маркетингу (економічного, торговельного, соціального, політичного, духовно-культурного) та до нових потреб зв’язків з громадськістю.
Усе це означає, що керівництво виробничих організацій, фірм, компаній має потребу в об’єктивній, оперативній інформації, притоці нових ідей та рішень на випадок імовірних та прогнозованих подій.
У зв’язку з цим провідні спеціалісти з паблік рилейшнз виро-били і сформулювали чіткі й досить обґрунтовані рекомендації ефективної служби зв’язків з громадськістю щодо реалізації су-часної концепції маркетингу:
1.    Постійна підтримка і здійснення контактів з цільовою ауди-торією (споживачами товарів та послуг, клієнтами, партнерами, державними закладами, засобами масової інформації), взаємне інформування.
2.    Надання взаємної підтримки і допомоги в галузі інформа-ційного впливу на фізичних і юридичних осіб, цільову аудиторію шляхом розробки правдивих звернень.
3.    Розробка інформаційного масиву має здійснюватися відпо-відно до загальноприйнятих правил та класифікації з метою за-побігання випадкам використання служби зв’язків з громадськіс-тю у шкідливих цілях.
4.    Спрямування інформації повинно здійснюватися так, щоб інте-реси клієнтів здавалися ідентичними сподіванням цільової аудиторії (публіки) і водночас наголошувалася важливість творчого підходу до розробки реклами з урахуванням особливостей цільової аудиторії.
5.    Активне використання світогосподарських зв’язків, підго-товка і використання обґрунтованої і виваженої інформації для оприлюднення її на міжнародній арені, для створення клімату взаєморозуміння та доброзичливості .
6.    Чітка орієнтація на споживача, клієнта, партнера, тобто го-ловним об’єктом бізнесу має бути людина.
7.    Службам зв’язків з громадськістю орієнтацію на людину як основний закон комерції доцільно якнайширше використовувати під час вивчення міжособистісних відносин, тенденцій форму-вання та розвитку соціальних мікро- і макроугруповань, спільнот

Існують й інші рекомендації, які доцільно використовувати і в стандартних, і в особливих умовах, наприклад, у кризових та конфліктних ситуаціях.


 

You have no rights to post comments