Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу

Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу


Щоб правильно визначити мету і завдання зв’язків з громадськістю в маркетингу, необхідно з’ясувати, в чому полягає сутність маркетингу.
Маркетинг (від англ. market — ринок, торгівля, продане, ко-мерційна діяльність; за іншою версією — результати контаміна-ції слів market getting — завоювання ринку) виник на початку ХХ століття у США.
Існує багато визначень маркетингу. Американська маркетин-гова асоціація (1985 р.) визначає маркетинг як систему взаємо-пов’язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ці-ноутворення, проведення та розвитку ідей, товарів, послуг завдяки обміну, який задовольняє потреби.
Ф. Котлер характеризує маркетинг як процес вивчення і формування споживчих запитів та переваг. А. Ф. Павленко та А. В. Войчак вважають, що маркетинг — це аналіз, планування, реалі-зація та контроль за втіленням маркетингових рішень стосовно продукту фірми. За їхнім визначенням, поняття маркетингу охоплює й творче використання ресурсів та можливостей фір-ми для досягнення відповідності між наявними потребами ринку та її власними цілями, тобто тут ідеться і про виробничі
можливості фірми.
Аналіз наявних визначень маркетингу свідчить, що всі вони розкривають сутність і аспекти маркетингу, але, на наш погляд, найбільш повне визначення маркетингу пропонують автори під-ручника «Економіка підприємства» . На їхню думку, маркетинг — це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку. Основ-ними функціями маркетингу є такі:
•    вивчення ринку, його структуризація (сегментація), аналіз і прогнозування попиту;
•    вибір сегментів ринку, необхідних для підприємства;
•    визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку (можливо, й рекомендації щодо вироблення продукції, яка ко-ристується попитом);
•    розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конку-
рентів;
•    формування політики ціноутворення.
Маркетинг (служба маркетингу) ефективно виконує свої функції лише за умови реалізації підприємством основних принципів маркетингу, до яких належать:
•    орієнтація всіх сфер діяльності підприємства на задоволен-ня потреб покупців з метою продажу продукції й одержання прибутку;
•    цілеспрямований та активний вплив на попит, його розвиток;
•    гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців, оперативне пристосування до цих змін;
•    використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на кон’юнктуру ринку;
•    вибір ефективних форм і методів доставки, реклами та про-дажу продукції;
•    підтримання творчої атмосфери серед працівників, що за-ймаються маркетинговою діяльністю, заохочення їхньої активності .
З визначення сутності маркетингу, його функцій і принципів випливає, що він тісно пов’язаний зі зв’язками з громадськістю і кожну свою функцію здатний виконувати лише за наявності ефективно діючої системи зв’язків з громадськістю, основаної на су-часних маркетингових комунікаціях.
Основна мета зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу — досягнення й утримання міцних і стійких позицій підпри-ємства (фірми, організації) в системі підприємницького співтова-риства, підвищення фірмового іміджу і соціального внеску в суспільство.
Досягнення цієї мети забезпечується виконанням службою зв’язків з громадськістю цілої низки складних завдань, передусім таких, як аналіз суспільної думки та позитивний вплив на неї; ви-вчення та аналіз потреб і попиту споживачів, ринкової кон’юнктури; реалізація політики просування товарів; формування та вдосконалення фірмового стилю; завоювання сегментів ринку за рахунок упровадження нових товарів; використання сучас-них маркетингових комунікацій; взаємодія із засобами масової інформації; вибір найефективніших методів і способів спів-праці з певними колами споживачів і клієнтів та багато інших

У виконанні цих та інших завдань велике значення мають маркетингові комунікації, тобто виявлення цільової аудиторії, вибір звернення та засобів передачі інформації, визначення та викорис-тання методів і засобів впливу тощо.
Маркетингові комунікації — це комплекс засобів і заходів, які використовуються фірмою для інформування споживачів, клієнтів і партнерів та забезпечення зворотного зв’язку, тобто отримання необхідної інформації від них, зокрема, про ринкову кон’юнктуру, ціни, конкурентів тощо

Ефективне функціонування комплексу маркетингових комуні-кацій можливе лише за умови грамотної організації, визначення і виконання завдань кожним елементом маркетингових комунікацій. Неякісне функціонування будь-якого елемента цього комплексу зводить його роботу нанівець.


 

You have no rights to post comments