Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Сутність і основні складові корпоративного іміджу

Сутність і основні складові корпоративного іміджу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність і основні складові корпоративного іміджу


У публіцистичній і навчальній літературі можна знайти ви-значення і характеристику іміджу лідера, депутата, міністра та ін. Однак реально існує й імідж цілої структури, корпорації.
Корпорація — це сукупність осіб (особистостей), об’єднаних у певну організацію, спілку з метою спільної діяльності з реалі-зації своїх інтересів і завдань. Вона є юридичною особою.
Корпоративний імідж (імідж певної корпорації) — це ціле-
спрямовано сформований образ фірми (корпорації), покликаний здійснювати емоційно-психологічний вплив на громадськість, клієнтів, споживачів з метою своєї популяризації і реклами.
Образ (імідж) корпорації включає в себе її кількісні та якісні характеристики.
«Корпоративний імідж, — пише Г. Почепцов, — простежу-ється в усьому — в імені, в емблемі чи символі, в уніформі пра-цівників, у зовнішньому вигляді вироблених продуктів, в архітектурному стилі будівель, у публікаціях фірми і багато у чому іншому» .
Усе це зовнішній вигляд фірми, але є характеристики фунда-ментальні — це її основний і оборотний капітал, рівень викорис-тання інновацій, комунікації, відносини з державними закладами та інші, які не завжди піддаються спостереженню, а вимагають певного дослідження стану фірми.
Кожна складова корпоративного іміджу має свою сутність і зміст, формується і розвивається за участю всіх працівників і системи зв’язків з громадськістю.

Фірмовий стиль — це сукупність постійно відтворюваних ві-дмінних від інших характеристик спілкування, поведінки, тради-цій, притаманних фірмі, які виявляють своєрідність її ринкової взаємодії.
Формування фірмового (корпоративного) стилю здійснюється на основі таких принципів: принцип маркетингу, дотримання норм і правил міжнародного етикету, корпоративної етики, що інтегрує в собі професійний обов’язок, гордість за місію фірми, благородство і гідність.
Фірмовий стиль — це передусім внутрішнє обличчя фірми, якісні характеристики, що формуються в ній самій. Однак водно-час він є образом фірми, за яким про неї судить соціальне ото-чення.
Інформаційний дизайн передбачає розробку знаків, в ідеа-лі — розробку повноцінної знакової системи графічних, зображувальних, словесних, звукових та інших символів фірми,
передусім це назва фірми, абревіатура цієї назви, емблема, му-зичний символ, шрифти, кольори, бланки документів, конвер-ти, візитки і т. ін.
Архітектурний дизайн — це зовнішній вигляд будинку (або під’їзду), розміщення будівель, їх планування. Тут важливо все: вигляд фасаду, під’їзду чи входу, оформлення й чистота входу та інші характеристики.
Оформлювальний дизайн включає добре продумане, логічно побудоване оформлення внутрішніх приміщень фірми, робочих місць, приймальних. Ідеться не лише про інтер’єр, меблі, облад-нання, оргтехніку, а й про таке розташування внутрішніх примі-щень, щоб відвідувачі або нові працівники легко в них орієнтува-лися. Тому доцільно використовувати систему розпізнавальних вказівників, табличок, за допомогою яких можна легко орієнту-ватися в коридорах та приміщеннях фірми.
Зовнішній вигляд працівників включає одяг, взуття, зачіску, макіяж, ювелірні прикраси і т. ін., але все це може мати різний ступінь нормативності — від уніформи, спецодягу до дрібних де-талей одягу, таких як краватка, знак, бейдж тощо.
Інформаційний, архітектурний, оформлювальний дизайн та звичайний вигляд працівників можуть стати предметом цілісної розробки програми фірмового стилю, що потребує залучення ви-сококваліфікованих спеціалістів — дизайнерів.
Стиль управління відображає не лише культуру керівниц-тва і підлеглих, а й певний ступінь зрілості колективу, в чому вирішальну роль відіграє особистість керівника, яка накладає неповторний відбиток на стиль і культуру управління, режим роботи, її ритм, розподіл завдань та контроль над їх вико-
нанням.
Стиль ділових відносин — важливий елемент корпоративно-го іміджу, за яким відвідувачі, партнери, клієнти та інші роблять висновки про фірмовий стиль організації. Він має включати такі характеристики, як обов’язковість, особиста зацікавленість, від-повідальність, точність, оперативність тощо. Вони свідчать про надійність фірми і викликають довіру до неї та її керівництва і фахівців.
Стиль поведінки визначає характер спілкування, а також вчинки окремих працівників фірми. Для фірмового стилю важли-ві не лише манери працівників, а й способи розв’язання ними конфліктів, непорозумінь між собою та клієнтами, почуття гумо-ру, культура мови, здатність зрозуміло висловлювати свої думки та наміри, а також неформальна поведінка в неробочий час, у ді-лових колах, компаніях тощо.
Особиста культура — це найповніше і водночас невловиме вираження фірмового стилю та корпоративного іміджу. Особи-ста культура керівника, фахівців, працівників фірми визнача-ється їхнім інтелектуальним рівнем, передусім рівнем і харак-тером освіти, кваліфікації, особистим темпераментом і характером, елементами самовиховання, самоорганізованості і самодисципліни.
Відносини з державними закладами багато в чому визнача-ють імідж фірми від етапу її становлення до планування і вироб-ництва продукції, організації руху товарів до їх кінцевої реаліза-ції як усередині країни, так і за її межами.
Відносини з державними закладами, що передбачають оформ-лення акцизів, ліцензій, сертифікатів якості, підготовку докумен-тації, розмитнення, оподаткування, створення необхідного банку інформаційних даних про стан ринкової кон’юнктури та вирі-шення інших завдань.
Взаємодія і співпраця фірми з державними закладами, їх характер та рівень визначають місце і роль фірми не лише на ринку,
а й у суспільстві та державі, в міжнародних відносинах, тобто ви-значають важливі аспекти її іміджу.
Відносини фірми із засобами масової інформації форму-ються на засадах ефективної взаємодії з ними, довіри, відкри-тості та взаємоповаги, тобто на основі синергетичної методо-логії. Порушення або ігнорування будь-якого з названих принципів загрожує необ’єктивністю висвітлення в ЗМІ певних
якостей і можливостей фірми, що негативно позначається на її
іміджі.
Тому спеціалісти фірми зі зв’язків з громадськістю мають бу-ти компетентними у галузі журналістики, роботі редакцій, радіо, телебачення, газет і журналів. Вони повинні вміти підготовлюва-ти матеріали на високому мовно-літературному та оформлювальному рівні.
Для формування, підтримки й удосконалення корпоративного іміджу недоцільно і неможливо ігнорувати жодної складової. Слід пам’ятати і керуватися тим, що корпоративний імідж — це, з одного боку, передумова ефективних зв’язків з громадськістю, а з іншого — гарантія ефективного функціонування фірми.


 

You have no rights to post comments