Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами

Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами


Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері мають особливий, дуже важливий напрям — відносини з інвесторами. Сем Блек — засновник науки про зв’язки з громадськістю — зазначає, що за останні кілька років цей напрям у паблік рилейшнз швидко роз-вивається й ефективно впливає на створення позитивного іміджу будь-якої компанії та її керівництва, що сприяє збільшенню кіль-кості інвесторів та обсягу інвестицій .
Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність (для одержання прибутку) .
Інвестиції мають кілька видів: внутрішні (вітчизняні), зов-нішні (іноземні), фінансові, реальні (виробничі), валові, чисті, прямі, портфельні та ін. (схема 25).
Кожен вид інвестицій — це певна система відносин між суб’єктами підприємницької діяльності та інвесторами, між юри-дичними і фізичними особам, фінансовими закладами та їхніми клієнтами. По своїй суті це відносини соціально-економічні, що нерозривно пов’язані з відносинами політичними.
Внутрішні (вітчизняні) інвестиції — це вкладення вітчизня-них інвесторів. Вони поділяються на фінансові та реальні (спо-живчі вартості).
Зовнішні інвестиції — це вкладення зарубіжних інвесторів. Вони поділяються на прямі (вкладення капіталу за кордоном, що становить не менш як 10 % вартості того чи іншого конкрет-ного проекту) і портфельні (обсяг яких становить менше ніж 10 % вартості здійснюваного за їхньою допомогою капітального проекту).
Усі види інвестицій здійснюються за наявності необхідної об’єктивної, перевіреної інформації. Тут дуже важливо знати, що в сучасних умовах трансформаційних та інтегративних процесів значно зростає кількість конфіденційних положень і внутрішніх обмежень інформації, особливо пов’язаної з фондовими біржами, і що в різних країнах на фондовій біржі можуть діяти різні пра-вила .
Таким чином, комунікативна поведінка в межах фінансових зв’язків з громадськістю має бути грамотною, толерантною, принциповою й наполегливою. Г. Почепцов у своїй роботі про-понує такі вимоги до комунікативної поведінки фінансових ПР, сформульовані Фрезером Зейтелем:
1. Будьте агресивні: аналітики й інвестори хочуть одержува-ти інформацію, тому чесна агресивна інформація задовольняє їх найкраще.
2. Розвивайте свій успіх: простий звіт не розповість про це, слід обстоювати свої позиції і становище на ринку.
3. Зустрічайтеся, незважаючи на погані новини: інвесторам необхідна постійна комунікація, тому з ними слід зустрічатися за будь-яких обставин.
4. Ідіть до інвесторів, не змушуйте їх самих приходити до вас: компанія має вільно видавати свою інформацію.
5. Приваблюйте інвесторів на свій бік у галузі публічної політики: в США мільйони вкладників, дуже важливо вміти вступати з ними в ефективне спілкування .

Потрібно знати, що у фінансових зв’язках з громадськістю здійснюються оборонні, наступальні та підкріплювальні комуні-кації.
Оборонна комунікація — це вжиття кроків, що запобігають ді-ям, що піддають сумніву платоспроможність і успішну діяльність підприємства.
Наступальна комунікація — це демонстрування за допомогою певних звернень і повідомлень переваг своїх акцій і цінних папе-рів перед супротивниками і конкурентами.
Запланована і підкріплювальна комунікація полягає у регуля-торному відтворенні звернень і повідомлень, спрямованих на до-сягнення певної мети.
Важливо розуміти, що в будь-якій комунікації у фінансових зв’язках з громадськістю (цільовою аудиторією) найважливішу роль відіграють два елементи: по-перше, зміст і форма звернення (повідомлення) і, по-друге, канали, засоби, форми і методи кому-нікації. Тому кожне звернення має бути грамотним, коротким, чітким, зрозумілим, тактовним, а канали, засоби, форми і методи
комунікації, тобто просування інформації, передача звернень (повідомлень) цільовій аудиторії — якнайефективнішими.
Аналіз діяльності служб зв’язків з громадськістю провідних українських корпорацій і компаній підтверджує зростання їхньої ролі у прийнятті та реалізації рішень у промисловості, транспор-ті, сільському господарстві, банківській сфері. Наші корпорації, компанії, акціонерні товариства, як і організації інших країн, хо-чуть, щоб інвестори довіряли їм, вірили в них, розуміли їх. Усе це можливе за умов активного, грамотного та ефективного нала-годження фінансових зв’язків з громадськістю незалежно від то-го, на яку цільову аудиторію вони виходять. Важливо не просто дійти до них, що само по собі є дуже складним процесом, а дійти до своєчасно і переконати їх у гарантованій надійності корпора-ції, компанії, виробництва.
Усе це вимагає від адміністрації промислових підприємств, їхніх фінансових служб і особливо служб зв’язків з громадськіс-тю об’єктивних і всебічних знань про потенційних інвесторів.
Адміністрація промислових підприємств повинна знати й добре розуміти інтереси інвесторів і вміло їх захищати. Зусилля,
спрямовані на підтримку наявних і потенційних інвесторів, поля-гають в аналізі інвестицій, реального стану інвесторів, їхніх пот-реб та інтересів, у своєчасному та об’єктивному інформуванні про зміст рішень адміністрації та фінансовий стан.
Особливу роль у зв’язках з інвесторами відіграють річні звіти компаній. Тому службі зв’язків з громадськістю доцільно вико-ристовувати фотографії, ілюстрації, схеми, діаграми, які можуть зробити річний звіт достатньо привабливим та зрозумілим і для акціонера, і для потенційного інвестора. Якщо діяльність компа-нії складна, для зручності зацікавлених у ньому осіб звіт краще публікувати у спрощеному варіанті.
Спеціалісти з фінансових зв’язків з громадськістю беруть ак-тивну участь у підготовці промови (виступу) голови компанії на її річному засіданні. Промова публікується повністю або скоро-чено як реклама і може містити пропозиції щодо розсилки повно-го або скороченого тексту річного звіту зацікавленим особам чи закладам.
Компанія, її служба зв’язків з громадськістю можуть проводи-ти й інші заходи щодо підтримки контактів з акціонерами, на-приклад, запрошувати їх на кіноогляди, дні відкритих дверей, круглі столи, надсилати копії відомчих газет, відеофільмів.
Завоювання симпатій власників акцій та їхньої підтримки мо-же виявитися неоціненним у разі небажаних спроб перекупити акції, крім того, може полегшити завдання щодо збільшення роз-міру капіталу під час випуску нових акцій, що зазвичай поліпшує фінансовий стан компанії, її репутацію в банківських, торговель-них та інших колах .
Таким чином, фінансові зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами здатні забезпечити ефективність, яка робить наявність їх у фінансових структурах не лише бажаною, а й обов’язковою.

1. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері — це система взаємопов’язаних елементів, яка має можливості розробляти, збирати, аналізувати й передавати необхідну інформацію цільо-вій аудиторії, наприклад, впливати на неї в інтересах того чи ін-шого суб’єкта фінансової діяльності та його аудиторії (інвесторів, клієнтів, партнерів).
2. Фінансові зв’язки з громадськістю можуть ефективно здійс-нюватися лише за наявності в компанії власної служби зв’язків з громадськістю, укомплектованої ПР-професіоналами найвищої кваліфікації.
3. Зв’язки з громадськістю відіграють особливу роль у відно-синах компанії з інвесторами, тому що лише вони здатні переко-нати потенційного інвестора в доцільності й комерційній ефекти-вності капітальних вкладень у розвиток даної компанії.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить