Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій

Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій


Промислові підприємства — це передусім колективи людей, пов’язані спільними інтересами і загальною цілеспрямованою
діяльністю. Тобто підприємство — це безперервна взаємодія людей зі знаннями і навичками з вироблення і реалізації споживчих вартостей, озброєних певними засобами виробництва, технологіями. На основі такого розуміння промислових підприємств внутрішньопромислові і комерційні комунікації можна визначити як інформаційну взаємодію людей. «Комунікація (принаймні люд-ська) — це те, — писав американський теоретик комунікації Уїл-бур Шрамм, — що здійснюється людьми. Сама по собі, без лю-дей вона не існує. Вона не має нічого магічного, крім того, що в неї вкладають люди, вступаючи в комунікативні зв’язки. У пові-домленні немає іншого змісту, крім того, який у нього вклали люди. Хто вивчає комунікацію, той вивчає людей, які вступають у стосунки між собою, своїми групами, організаціями і суспільством загалом» .
Такий концептуальний підхід до визначення й аналізу промислових і комерційних комунікацій передбачає насамперед модель
двостороннього зв’язку, у якій той, хто надає інформацію, і той, хто її отримує, діють у певних межах взаємовідносин, які склали-ся між ними, та соціального оточення і конкретної ситуації, що склалася на даний час

Повідомлення, звернення (сигнали) зазвичай надсилаються з метою інформування, інструктування або переконання тих цільо-вих аудиторій (осіб, груп), на яких розраховані повідомлення, звернення, інформація.
Процес інформування має чотири стадії:
1.    Повернення уваги до каналу комунікації.
2.    Досягнення сприйняття повідомлення.
3.    Інтерпретація повідомлення у певний заздалегідь визначе-ний спосіб.
4.    Зберігання інформації для подальшого використання.
Інструктування як вимогливіший процес передбачає ще одну стадію:
5.    Стимулювання активного навчання та практичної дії (пев-ного реагування).
Процес переконання цільової аудиторії йде ще далі, додаючи шосту стадію:
6.    Сприйняття зміни (готовність до дії) відповідно до бажання або позиції відправника звернення (суб’єкта управління).
Процес інформування з використанням будь-яких комунікацій непростий, ускладнений певними труднощами, що посилюються з реалізацією п’ятої і шостої стадій процесу комунікації.
Крім цього, у запропонованій моделі комунікації важливе значення мають два елементи: кодування і декодування. Коду-вання — це підготовка повідомлення комунікатором А, його переклад та надсилання до того, хто приймає це повідомлення (у даній схемі це комунікатор Б). Розкодування (декодування) — це розшифрування та інтерпретація окремого повідомлення до того, як почати діяти, тобто до певного реагування на це повідомлення. Недосконалість цих двох елементів процесу комуніка-
ції у промисловості та комерційній діяльності призводить до різних колізій у досягненні взаєморозуміння між автором повідомлення та адресатом, тобто між суб’єктом впливу і цільовою аудиторією.
Керівництво промислових підприємств і комерційних органі-зацій завжди повинне мати «свіжу» інформацію про те, що ціка-вить громадськість, кожну цільову аудиторію, які потреби та ін-тереси мають різні групи населення, в якому становищі на сьогодні перебувають партнери і конкуренти, що реально відбу-вається в інших компаніях, корпораціях, фірмах. Об’єктивну ін-формацію про все це та інше здатна професійно забезпечити ли-ше досконала за фахом і організаційною структурою служба зв’язків з громадськістю.
Для успішного розв’язання проблем внутрішньопромислових і комерційних комунікацій персонал служби зв’язків з громад-ськістю будь-якої компанії має бути готовим здійснювати ефек-тивну роботу в таких напрямах: організація і проведення консу-льтацій; раціональне використання комунікацій; організація і проведення дослідження у сфері зв’язків з громадськістю, зок-рема комунікацій; розробка і реалізація програм з паблік ри-лейшнз; підготовка і проведення ПР-компаній і ПР-акцій; інтег-рування всіх комунікаційних функцій. Кожен з цих напрямів потребує грамотного методологічного і методичного підходу, раціональних організаційних форм роботи, персональної і колективної відповідальності.
Нині у промисловій, підприємницькій, комерційній діяльності триває процес утвердження самоорганізації, самоуправління, ін-новаційних підходів у вирішенні будь-яких проблем. Усе це ви-магає від спеціалістів служб зв’язків з громадськістю не лише ви-сокої фахової підготовки, а й знання синергетики та самоорганізації як методологічних засад підприємницької і комерційної діяльності, суті та методів самоуправління, використання інновацій у практичній діяльності.
Загалом проблеми внутрішньопромислових і комерційних ко-мунікацій в будь-якій компанії можуть розв’язуватися успішно лише за наявності висококваліфікованого та ефективно працюю-чого персоналу служби зв’язків з громадськістю, безперервного вдосконалення освітньої і спеціальної підготовки фахівців, під-вищення матеріальної і моральної мотивації їхньої праці. Тож іс-нує широке коло діяльності для паблік рилейшнз усередині самої компанії. Практично воно не має чітко окреслених меж, зачіпає питання роботи з персоналом, його підготовки, добробуту, тру-дових відносин, а також питання гармонії з іншими важливими аспектами управління і самоуправління промисловою, підприєм-ницькою і комерційною діяльністю.
Добре налагоджені зв’язки з громадськістю, комунікації, що ефективно працюють, можуть зробити вагомий внесок у ство-рення позитивної моральної атмосфери, в якій люди працюва-тимуть зі значно більшою продуктивністю праці, виробля-
тимуть якісні товари за невисокими цінами, ініціюватимуть пропозиції щодо вдосконалення умов праці, використання ін-новацій, гарантування безпеки праці і т. ін. Усе це дає керів-ництву промислового підприємництва, комерційної компанії (фірми) можливість відкрито й ефективно спілкуватися на всіх рівнях.
Таким чином, будь-які проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій можна раціонально й ефективно розв’язати шляхом активного використання сучасної системи зв’язків з громадськістю, усіх без винятку її елементів.

1.    Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній ді-яльності — це одна з важливих функцій управління процесом ор-ганізації і здійснення виробництва споживчих вартостей та їх ре-алізації на ринку.
2.    Основними завданнями системи зв’язків з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності є такі: налагодження і здійснення контактів та взаємодії з цільовими аудиторіями з ме-тою формування бажаної і необхідної для компанії громадської думки; поширення ринку збуту товарів та послуг компанії в умо-вах жорсткої конкуренції; задоволення споживчого попиту та за-безпечення певного запланованого прибутку.
3.    Для розв’язання проблем внутрішньопромислових і ко-мерційних комунікацій персонал служби зв’язків з громадські-стю повинен мати високу професійну підготовку і вміти про-вадити ефективну роботу на основі грамотного використання ефективних та надійних комунікацій як всередині компанії, так і у відносинах з державними закладами та цільовими аудито-
ріями.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить