Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності

Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності


Комерційна діяльність — це невід’ємна складова діяльно-сті підприємства, яка виражається в сукупних процесах і опе-раціях, спрямованих на здійснення актів купівлі-продажу з ме-тою задоволення споживчого попиту та отримання певного прибутку.
Із запропонованого визначення комерційної діяльності логіч-но випливає висновок, що її стрижнем є налагодження і здійс-нення взаємовідносин з покупцями, які значною мірою залежать від якості товарів, цін на товари, термінів доставки товарів до споживача, а також репутації компанії (корпорації, підприємства, фірми), її іміджу

Цілеспрямована інформація про якість товарів, ціни на них і терміни їх доставки до покупця може бути забезпечена лише за наявності досконалої системи ЗЗГ із сучасними каналами кому-нікації, надійного прямого і зворотного зв’язку з цільовими ауди-торіями. Комерційна товарна інформація, тобто відомості про то-вар, призначені для створення споживчих переваг, переконливо визначає вигоди від використання конкретного товару, тому має особливу значущість. У зв’язку з цим кожне повідомлення про товари, яке пропонується цільовим аудиторіям (покупцям, спо-живачам), повинно бути продуманим, обґрунтованим, цілеспря-мованим і зрозумілим, нести доброзичливе ставлення до спожи-вачів. Тобто повідомлення і звернення в комерційній діяльності мають сприяти формуванню дружнього образу фірми, пояснюва-ти її готовність задовольняти розумні вимоги споживача, захис-тити його від несправедливості, допомогти у розв’язанні тих чи інших проблем.
В сучасних умовах зв’язки з громадськістю в комерційній діяльності використовується переважно як процес діалогу й досяг-
нення компромісу між компанією (фірмою) та її цільовими ауди-торіями на користь усіх учасників процесу. Практично це новий підхід до налагодження і здійснення плідних відносин зі страте-гічно важливими групами населення.
На жаль, не всі розуміють, що успіху в будь-якій справі мо-жна досягнути лише у взаємодії з усіма учасниками процесу виробництва, обміну, розподілу і споживання, чому сприяє правильне розуміння інтересів усіх сторін та взаємодопомога в їх реалізації.
У комерційній діяльності служба зв’язків з громадськістю ви-конує цілу низку специфічних функцій. Передусім фахівці з паб-лік рилейшнз розробляють і пропонують керівництву фірми (корпорації) науково обґрунтовану концепцію політики у сфері
зв’язків з громадськістю, враховують пропозиції, приймаючи рішення не лише з проблем паблік рилейшнз, а й з інших на-прямів функціонування фірми. Дуже важливою функцією слу-жби ЗЗГ є підготовка звернень, повідомлень, заяв, відповідей, що стосуються інтересів фірми в усіх напрямах її діяльності. Формування пабліситі (популярності) фірми загалом і видів її продукції зокрема також є однією з важливих функцій ЗЗГ у комерційній діяльності.
Однією з функцій паблік рилейшнз є забезпечення зв’язків з державними органами (законодавчими, юридичними, податкови-ми, контрольними та ін.).
До важливих функцій служби зв’язків з громадськістю в ко-мерційній діяльності належать: зв’язки з клієнтами і споживача-ми, з місцевим населенням, донорська діяльність, організація й проведення прийомів, координація та інтегрування всіх напрямів комерційної діяльності, робота друкованих органів для персоналу компаній (газети, прес-бюлетені, оголошення, рекламні буклети
і т. ін.). Підготовка і розповсюдження рекламних матеріалів є особливою і дуже важливою функцією служби ЗЗГ у комерційній діяльності 

Для успішного виконання своїх функції служба зв’язків з гро-мадськістю повинна забезпечувати перманентне підвищення освітньої і фахової підготовки своїх працівників і представників персоналу фірми, діяльність яких пов’язана з паблік рилейшнз. Тому підготовка і виконання нагальних спеціальних освітніх програм також є важливою функцією служби зв’язків з громадсь-кістю і керівництва фірми.
Більшість з цих функцій пов’язані з колом проблем і питань, розв’язання яких неможливе без першого керівника компанії. Тож постійне спілкування служби ЗЗГ з першим керівником, під-порядкування йому є необхідними за будь-яких умов. Важливо, щоб вищі керівники в будь-який час володіли необхідною інфор-мацією про стан справ як усередині компанії, так і у відносинах з усіма цільовими аудиторіями, пов’язаними з комерційною діяль-ністю компанії. Зрозуміло, що зворотний зв’язок у комерційній діяльності, який забезпечує служба зв’язків з громадськістю, є найважливішим чинником вироблення і провадження комерцій-ної політики фірми (корпорації). Тому для забезпечення зворотно-го зв’язку великі та середні компанії створюють спеціальні групи або офіси на ринках збуту товарів, у своїх філіях, а також на підпри-ємствах, які є партнерами компанії. Такі групи, офіси або окремі фахівці належать до структури системи зв’язків з громадськістю і виконують її завдання, просувають товари та послуги, удоскона-люють їх пабліситі, збирають, накопичують, аналізують інформа-цію для позитивного і негативного зворотного зв’язку.
Працівники автономних груп паблік рилейшнз, розташованих у філіях компанії та на підприємствах-партнерах, здійснюють зв’язки із засобами масової інформації, використовуючи на це близько третини свого робочого часу.
Вони готують відповіді на запитання ЗМІ, забезпечують під-готовку і видання прес-релізів, організовують підготовку і прове-дення прес-конференцій для представників різних ЗМІ, беруть активну участь у підготовці і проведенні компаній та акцій.
Таким чином, у комерційній діяльності поза межами системи зв’язків з громадськістю не залишається жоден з напрямів функ-ціонування й розвитку компанії, корпорації, фірми чи окремого підприємця. Зв’язок з громадськістю є одним із важливих засобів повноцінного й ефективного функціонування компанії, її успіш-ної комерційної діяльності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить