Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості

Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості


Зв’язки з громадкістю в промисловості — це одна з важли-вих функцій управління процесом організації і здійснення вироб-ництва споживчих вартостей та їх реалізації на ринку. Ця функ-ція дуже складна тому, що її реалізація пов’язана з людиною, її свідомістю, світоглядом, потребами та інтересами. Зв’язки з гро-мадськістю в промисловості — це система впливу на цільові
аудиторії з метою формування їхньої думки та управління нею в інтересах конкретного промислового підприємства (корпора-ції, компанії, фірми), а також в інтересах цільової аудиторії та суспільства загалом. Від того, якою за своєю сутністю і зміс-том є сформована на даний час громадська думка цільових ау-диторій тієї чи іншої компанії, залежать ефективність її вироб-ничої діяльності та успіх в управлінні всіма справами як усередині компанії, так і в її відносинах з партнерами, клієн-тами, споживачами.
Дуже важливо, щоб служба зв’язків з громадськістю була укомплектована фахівцями високої кваліфікації і посідала гідне місце в організаційній структурі промислового підприємства, виконувала свої специфічні завдання із забезпечення керівницт-ва необхідною аналітичною інформацією, оперативними досто-вірними даними про стан і перспективи розвитку виробництва, збуту, відносин з партнерами, споживачами, конкурентами й ак-тивно впливала на формування громадської думки в інтересах своєї компанії (підприємства) та її цільових аудиторій. Існує ці-ла низка організаційних схем розташування підрозділу паблік рилейшнз у вертикальній ієрархії керівних органів промислових підприємств (корпорацій, компаній). У найпростішій схемі служба зв’язків з громадськістю підкорена головному керуючому .

Система зв’язків з громадськістю в промисловості передбачає виконання двох основних завдань:
1.    Налагодження контактів з трьома важливими суспільними групами (своїми службовцями; своїми акціонерами; своїми покупцями) та здійснення на них цілеспрямованого впливу з метою
формування бажаної і необхідної думки (схема 16).
Для досягнення успіху у виконанні цих завдань крім грамот-ного впливу на кожну з названих суспільних груп потрібно за-безпечити взаєморозуміння та співпрацю між цими трьома гру-пами.
2.    Поширення ринку збуту товарів та послуг компанії в умо-вах жорсткої конкуренції. Виконання цього завдання передбачає всебічне вивчення й аналіз реальних конкурентів, а також грамотне налагодження зв’язків з ними. Мистецтво піарменів проявля-ється в їхньому вмінні перетворити конкурентів на своїх парт-
нерів.
Цей аспект другого завдання потребує глибоких знань і вмін-ня користуватися синергетичною методологією, яка забезпечує правильне розуміння як власних інтересів компанії, так і інте-ресів її конкурентів та необхідності сприяти реалізації цих інте-ресів. На жаль, прикладів ефективної співпраці з конкурентами на цьому етапі суспільного розвитку дуже мало, а в більшості галузей промисловості зовсім немає.
Потрібно добре розуміти різницю між ставленням до зв’язків з громадськістю і практичним їх використанням у промисловості. Річ у тім, що в промисловості завжди необхідне правильне, раціональне ставлення до громадської думки на всіх рівнях організації і самоорганізації, а практичне завдання з формування та управ-ління громадською думкою повинні виконувати добре підготов-лені професіонали, які володіють мистецтвом спілкування.
Ефективне використання ЗЗГ у промисловості потребує гра-мотного і чіткого визначення пріоритетів використання фінансо-вих засобів, робочої сили, товарів, послуг, технологій і т. ін. Реальні ринкові відносини інколи підштовхують до реалізації досить простих проектів, які, на перший погляд, можуть дати досить
вагомий результат. Завдання служби зв’язків з громадськістю у такому разі полягає в тому, щоб досконало проаналізувати фун-даментальність і доцільність реалізації таких проектів, не поспі-шаючи виявити інші важливі проблеми, за розв’язання яких слід взятися в першу чергу, щоб забезпечити стратегічну перспективу.

1. Налагодження контактів з трьома важливими суспільними групами:
•    своїми службовцями;
•    своїми акціонерами;
•    своїми покупцями    Формування бажаної і необхідної для компанії громадської думки цільових аудиторій
2. Поширення ринку збуту товарів та послуг компанії в умовах жорст-кої конкуренції    Визначення тенденцій попиту на рин-ку товарів та послуг.
Перетворення конкурентів на своїх партнерів

При цьому важливо розуміти, що послідовність пріоритетів не буде постійною, вона періодично хвилеподібно змінюватиметься. Саме цю періодичність зміни пріоритетів і необхідно правильно передбачити методом синергетичного прогнозування.
Для оптимальної організації та здійснення зв’язків з громадсь-кістю в промисловості необхідно добре знати та враховувати особливості функціонування добувних і переробних галузей промисловості.
У добувних галузях промисловості (вугільній, залізорудній, мінеральних добрив та ін.) основна мета зв’язків з громадськістю — переконати цільову аудиторію, керівництво і трудові колекти-
ви переробних підприємств, що сировина, яку вони добувають і постачають, високоякісна і найдешевша порівняно з іншими джерелами (постачальниками) сировини, тому структура зв’язків з громадськістю в добувних галузях промисловості має переваж-но вертикальну спрямованість, надаючи всю необхідну інформа-цію для формування громадської думки знизу. Однак це не лише не виключає, а й передбачає горизонтальні зв’язки з громадськіс-тю, тобто з партнерами подібних добувних підприємств, з інши-ми добувними галузями промисловості.
У переробних галузях промисловості система зв’язків з громадськістю повинна мати переважно горизонтальну спря-мованість і забезпечувати спілкування з цільовими аудиторія-ми на основі кооперативності, тобто взаємодію на засадах рів-ноправ’я, взаємовідносності та взаємодопомоги. Вертикальна спрямованість зв’язків з громадськістю в переробних галузях промисловості також має місце, але це стосується передусім зв’язків з державними закладами, які регулюють той чи інший аспект власності, виробництва, обміну, розподілу і спожи-
вання.
Наявні відмінності та особливості зв’язків з громадськістю в добувних і переробних галузях промисловості в жодному разі не відкидають загальних вимог до їхньої якості та ефективності. До умов, необхідних для якісних паблік рилейшнз у добувних і пе-реробних галузях промисловості, належать такі:
1.    Сучасна організаційна структура служби зв’язків з громад-ськістю на кожному підприємстві (компанії, корпорації).
2.    Наявність висококваліфікованих фахівців з паблік ри-лейшнз, які мають автономію і здатні приймати рішення як одна команда.
3.    Досконала система комунікації, яка забезпечує прямий і зворотний зв’язок, діалог з цільовими аудиторіями.
4.    Дух підприємництва, заснований на активному використан-ні інновації, ініціативи і творчості працівників.
5.    Демократичний стиль керівництва, забезпечення самоорга-нізації та самоуправління на всіх рівнях.
6.    Стратегічне та оперативне планування на науковій основі з використанням усебічного аналізу реальної обстановки та перс-пектив її розвитку.
7.    Колективна та індивідуальна відповідальність.
8.    Правильне визначення інтересів компанії і цільових ауди-торій, забезпечення їх реалізації на основі взаєморозуміння та взаємодії.
9.    Раціональна і активна політика з найму на роботу і просу-вання по службі висококваліфікованих спеціалістів з-поміж жі-нок і чоловіків, представників різних етнічних і демографічних груп.
10.    Висока культура соціальної співпраці та взаємодії членів трудового колективу (схема 17).
Схема 17
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЯКІСНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
1. Сучасна організаційна структура служби ЗЗГ (ПР)
2. Наявність висококваліфікованих фахівців з паблік рилейшнз
3. Досконала система комунікації
4. Активне використання інновацій
5. Демократичний стиль керівництва
6. Науково обґрунтоване стратегічне й оперативне планування
7. Колективна та індивідуальна відповідальність
8. Правильне визначення і забезпечення реалізації інтересів компанії і
цільових аудиторій
9. Раціональна й активна кадрова політика
10. Висока культура соціальної співпраці членів трудового колективу

У розвинених країнах світу зв’язки з громадськістю в промис-ловості зазвичай здійснюються кількома службами. В одних
компаніях (корпораціях) їх організують і здійснюють власні служби паблік рилейшнз, а інші користуються послугами консуль-тантів спеціалізованих RP-фірм. У зв’язку з цим рівень органі-зації паблік рилейшнз та їх ефективності різний. Наприклад, у деяких компаніях ефективно використовується преса, в інших добре організовані зв’язки з персоналом, але замало і неефек-тивно використовуються радіо і телебачення, і тому загальна ефективність функціонування системи зв’язків з громадськіс-тю невисока. Кращих результатів досягає та компанія, система зв’язків з громадськістю в якій функціонує грамотно та ефек-тивно.
Головне завдання системи зв’язків з громадськістю в комерцій-ній діяльності, згідно з дослідженнями, проведеними американсь-кими спеціалістами з паблік рилейшнз С. Кетліпом, А. Сетером та іншими, полягає у забезпеченні довіри до компанії (корпорації, фірми), що сприятиме збільшенню обсягу продажу товару, кількості
клієнтів та споживачів, акціонерів і, безумовно, прибутків.
«В Україні, — зазначає В. Королько, — практично відсутня продумана і фахово забезпечена система підготовки кадрів з означеної спеціальності. Деякі загальні спецкурси, що почали ви-кладатися в окремих вищих навчальних закладах, не можуть за-довольняти наші нагальні потреби» .
Запрошені в Україну фахівці з паблік рилейшнз із країн Захо-ду, виконуючи просвітницьку місію, зосереджуються більше на політичних зв’язках з громадськістю і ринковій рекламі, якою користуються наші молоді комерційні структури. Однак західний досвід не в усьому придатний для української культури й ментальності, які потребують досить обґрунтованого, високоморально-
го, толерантного підходу до формування й просування інформа-ції, особливо звернень і повідомлень з будь-якої промислової, комерційної або державної структури. В. Королько справедливо зазначає, що запозичена рекламна діяльність молодих українсь-ких комерційних структур інколи виглядає «...як наруга над зго-лоднілим народом» .
Українські підприємницькі організації, на жаль, тривалий час не приділяли необхідної уваги організації і забезпеченню зв’язків з громадськістю й, на відміну від соціально-політичних організа-цій, не мали своїх фахівців з паблік рилейшнз.
Тепер більшість з цих організацій розуміють необхідність безперервних зв’язків з громадськістю, але освітньої підготовки й досвіду в цій справі в них замало.
На початку ХХІ століття адміністрація українських промисло-вих підприємств доходить висновку про необхідність більше зна-ти про цільові аудиторії, які становлять соціальний практичний інтерес для даного підприємства або галузі промисловості й ма-ють можливість чинити вплив на ефективність виробництва з функціонування й розвитку підприємства.
Водночас керівництво промислових підприємств завдяки ана-літичній діяльності служб зв’язків з громадськістю має своєчасно отримувати інформацію про реакцію своїх цільових аудиторій на рішення адміністрації підприємства і державних органів для того, щоб своєчасно готувати план дій зі встановлення й поширення взаєморозуміння. Саме це дає можливість запобігати рішенням, що призводять до порушення законодавчої бази або механізму державного регулювання, які значно обмежують самоорганізацію і самоуправління підприємств і таким чином можуть перешко-джати реалізації інтересів як промисловості, так і громадськості, тобто певних цільових аудиторій.
Адміністрація промислових підприємств, використовуючи безперервний зворотний зв’язок зі своїми цільовими аудиторія-ми, повинна упереджувати державні органи і самостійно прийма-ти такі рішення, які задовольняють громадську думку, надаючи правильну і конкретну відповідь на неї. Особливо це стосується таких важливих проблем, як енергозбереження, охорона природ-них ресурсів, захист навколишнього середовища, права людини, охорона здоров’я і безпека працівників, захист інвесторів, конт-роль якості продукції тощо.

У системі зв’язків з громадськістю в промисловості важливу роль відіграють урядове регулювання, законодавство, лобістські зусилля спеціальних зацікавлених груп, діяльність преси, радіо, телебачення, особливо їх редакційні коментарі і т ін.
Однак слід розуміти, що самоорганізація і самоуправління в промисловій системі зв’язків з громадськістю мають бути вирі-шальними чинниками, тому що саме вони забезпечують ефективну реалізацію інтересів промислових підприємств і громадськос-
ті на основі взаєморозуміння і взаємодії.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить