Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності

Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності


Промисловість (індустрія) — це найважливіша галузь на-родного господарства, яка чинить вирішальний вплив на розви-ток виробничих сил будь-якого суспільства і виробництво спо-живчих вартостей. Промисловість складається з двох основних великих груп галузей — видобувної та переробної, що поділяєть-ся на виробництво засобів виробництва (група «А») і виробницт-во предметів споживання (група «Б»).
Уся історія розвитку людства пов’язана передусім з розвитком промисловості, яка забезпечувала необхідними предметами спо-живання, а також розвитком та вдосконаленням самої людини. Докапіталістичні суспільні відносини були засновані на цілкови-тому підкоренні робітника господарю (рабовласнику, феодалу) і практично не потребували якоїсь особливої системи зв’язків з
цільовою аудиторією. І хоча в умовах феодалізму крім феодальної власності існувала одноособова власність селянина і ремісника на засоби праці та продукт приватного господарства, яка визна-чала прогресивніший характер суспільних відносин, це давало лише перший поштовх до формування організованих зв’язків з громадськістю.
Домонополістичний капіталізм хоча й продовжував тради-ційні, обмежені зв’язки власників з робітниками, однак посту-пово поширював їх через відносини патерналізму. Дрібні та середні власники, бізнесмени щодня контактували з працюю-чим персоналом свого невеликого підприємства, впливали на обмежену цільову аудиторію, формували й управляли громад-ською думкою безпосередньо. В таких умовах не було потреби в послугах преси чи інших засобах впливу на цільову ауди-
торію.
Монополістичний капіталізм у всіх його формах різко змі-нив ситуацію та умови спілкування власника великого підпри-ємства з працюючим персоналом. Крім того, виникає потреба у зв’язках з іншими цільовими аудиторіями: партнерами, що оперують не лише в інших регіонах країни, а й за кордоном, постачальниками, конкурентами, аналітиками, різними група-ми споживачів тощо. З’являється необхідність створення пев-ної системи зв’язків з громадськістю в промисловій і комер-ційній діяльності.
Функція організації і здійснення зв’язків з громадськістю та управління ними поступово переходить від власника до профе-сійно підготовлених фахівців, здатних грамотно й ефективно ви-користовувати пресу, радіо, а пізніше й телебачення та інші ка-нали комунікації, які були вже не «чужі», а такі, що належать власникові даної монополії. Все це зумовило потребу у форму-ванні й функціонуванні у штаті великих підприємств і комерцій-них фірм соціальних служб (відділів) зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз), завданням яких була не лише робота з форму-вання громадської думки всередині корпорації, а й налагодження та здійснення зв’язків з різними цільовими аудиторіями як з ви-користанням власних комунікацій свого підприємства, так і підт-риманням постійних зв’язків з пресою, радіо, телебаченням та іншими каналами комунікації і вже через них цілеспрямований вплив у будь-який час на будь-яку цільову аудиторію, розташо-вану на будь-якій відстані.
Таким чином, у сучасних умовах ефективна діяльність проми-слових підприємств, корпорацій, комерційних фірм практично неможлива без сучасної системи зв’язків з громадськістю, які ор-ганізуються і здійснюються спеціалістами з високою професій-ною підготовкою.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить