Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки

Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки


Засоби масової інформації (ЗМІ) — преса, радіо, телебачен-ня — це самостійна індустрія, спрямована на формування гро-мадської думки, національної політичної свідомості та самосві-домості населення з використанням організаційно-технічних комплексів, які забезпечують масове тиражування і швидку пе-редачу словесної, образної та музичної інформації.
Кожна форма ЗМІ має свою знакову систему: друк чи преса — письмове слово або візуальний образ; радіо — усне слово, музи-ку; телебачення — синтез усного слова, рухомого зображення та музики.
Преса — це масові періодичні друковані видання, тобто газе-ти та журнали.
Радіо — це комплекс електронно-технічних пристроїв з уні-кальними, практично необмеженими можливостями передачі звуків на значні відстані, що робить його доступним для широких верств населення. Люди слухають радіо, займаючись іншими справами, і при цьому отримують вичерпну інформацію про всі-лякі події. Це і новини, і розважальні програми, і театр, і ринок. Тобто радіо спроможне живою, реальною мовою, різними звука-ми передавати інформацію безпосередньо з місць подій.
Телебачення являє собою складний електронно- і лазерно-технічний, технологічний і організаційно-функціональний комплекс, здатний передавати на великі відстані одночасно чорно-біле і кольорове зображення предмета, який рухається, суспільних чи природних подій, явищ, процесів, звуків, мови і музики.
Телебачення впливає на всі сфери життя, побуту, дозвілля, ді-лової активності, залучає до обговорення важливих соціальних проблем, формує погляди, громадську думку, екологічну етику, життєву позицію та менталітет людини, створює зворотний зв’язок з багатомільйонною аудиторією.
Ці контакти, впливи через комунікації формують національну свідомість і самосвідомість, сприяють гармонійному розвитку суспільства, формуванню почуття морального зв’язку з епохою.
Сьогодні в Україні в умовах демократизації суспільства існують і активно функціонують телекомпанії різних форм власності: державні, громадські, муніципальні, акціонерні, кооперативні, приватні.
Державна телекомпанія — організація, яка діє від імені дер-жави і на державні кошти, виражає погляди держави, різних гілок влади і обстоює їхні інтереси.
Міждержавна телекомпанія — заснована на міждержавних спільних угодах організація, яка діє на основі статуту, який при-ймається представниками держав-засновників.
Громадські телекомпанії — це такі, співзасновниками яких є державні органи, юридичні особи та громадяни.
Недержавні телекомпанії засновуються одним або кількома юридичними чи фізичними особами (приватно-комерційні кана-ли, кабельні мережі).
Зрозуміло, що будь-яка форма організації телебачення має свою соціально-економічну і політичну базу, представляє і об-стоює інтереси певних соціальних, економічних, політичних і ду-ховно-культурних сил (кланів, партій, етнічних утворень тощо).
ЗМІ покликані виконувати три основні завдання:
1)    об’єктивно висвітлювати в пресі, на радіо і телебаченні найважливіші події в країні і світі;
2)    поширювати за ініціативою ділових кіл та громадськості комерційну інформацію, зокрема рекламу;
3)    ініціювати позитивні зміни в суспільстві з метою підвищен-ня темпів виробництва, конкурентоспроможності національної економіки, стабільного політичного розвитку.
Вирішуючи ці завдання, засоби масової інформації виконують усебічну роботу в галузі інформатизації суспільства, формуванні та функціонуванні економіки, політики, соціальної сфери і куль-тури.
Аналіз свідчить, що ЗМІ мають певні наповнені конкретним змістом ознаки, які обумовлюють виконання певних функцій (схема 13).
Особливе місце посідає економічна ознака ЗМІ, яка зумовлює наявність і здійснення виробничо-комерційної, ринково-інформаційної та інших функцій, від виконання яких залежить стабільність корпорації (фірми) на ринку зокрема і в суспільстві загалом.
Соціальна ознака ЗМІ характеризує виконання ними роботи із забезпечення належних умов праці, захисту інтересів окремих верств населення, охорони навколишнього середовища. Ця озна-ка зумовлює потребу у виконанні функцій соціального захисту, працезабезпечення різних верств населення, охорони довкілля тощо.
Найважливішою є управлінська ознака ЗМІ, яка характери-зується організацією взаємодії ЗМІ із суспільством і передбачає такі функції: мотивацію праці, планування, організації, контро-лю, обліку, координації та керування суспільною діяльністю, вза-ємодією суб’єктів виробництва і ринку.

Правова ознака ЗМІ характеризує їх активну участь разом з державними органами і громадськими організаціями у розробці та розгляді нормативних і законодавчих актів та їх практичній реалізації. Вона передбачає виконання таких функцій, як органі-заційно-правова, нормативно-регламентуюча тощо.
Творча ознака ЗМІ характеризується їх здатністю і можливостями впливати на громадськість за допомогою численних чин-
ників, зокрема документальних, емоційних, масових та ін. Ця ознака обумовлює виконання таких основних функцій: комуніка-тивної, інноваційної, зображувальної.
Усі названі ознаки ЗМІ і функції, передбачені цими ознаками, безумовно, є важливими, їх потрібно знати й ураховувати в прак-тичній діяльності будь-якої організації.
Водночас аналіз засвідчує, що найважливіша ознака ЗМІ, управлінська, обумовлює п’ять надзвичайно важливих функцій, що й призвело до хибного визначення ЗМІ як четвертої гілки влади, адже кожна форма ЗМІ, зокрема телебачення, не може бу-ти загальною у своєму впливі на населення, вони виражають і об-стоюють інтереси певних соціально-політичних сил.
Засоби масової інформації мають право на свободу слова, збо-ру, оброблення і поширення актуальної економічної, політичної, соціальної та духовно-культурної інформації через пресу, радіо і телебачення. Це широкі права.
Разом із широкими правами ЗМІ мають встановлені законом обов’язки, зокрема:
•    висвітлювати факти, події об’єктивно, без перекручень, та-кими, якими вони є;
•    не збирати інформацію незаконними шляхами, використо-вуючи шантаж чи погрози учасникам подій;
•    не поширювати чуток та пліток;
•    не інтерв’ювати дітей та підлітків без згоди їхніх батьків;
•    не оповіщати про серйозні пригоди та надзвичайні ситуації, доки не проведено їх досконалого аналізу;
•    власна думка журналіста не повинна ображати присутніх;
•    журналіст зобов’язаний відповідати за дані, отримані з дер-жавних та громадських джерел, наводити точні посилання на першоджерела інформації.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить