Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю

Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю


Стратегічні комунікації виникають у будь-яких умовах людської практики. В них використовуються практично всі елементи систем масової комунікації. Вони можуть бути спрямовані як на породження нових стереотипів з певним іміджем, так і на руйну-вання старих, можуть просувати і реакційні, і прогресивні ідеї на певну перспективу та з певною метою. Наприклад, якби телеба-чення і глобальні комунікації існували в 30-х роках, вони з вели-ким успіхом використовувалися б Йозефом Гебельсом та іншими нацистськими пропагандистами, щоб просунути фашистські, а не демократичні ідеї, характеризували б Адольфа Гітлера як видат-ного керівника. Можна навести безліч прикладів, коли стратегіч-ні комунікації забезпечують досягнення певної стратегічної мети. Паблік рилейшнз як наука про управління громадською думкою неминуче зацікавлена саме у стратегічних комунікаціях, конкретне наповнення яких може варіюватися, але воно завжди вирішує певне стратегічне завдання: створення позитивного іміджу в широких колах, демонстрація фінансової, економічної, політичної потужності, пояснення місії, цінності та мети організації тощо.
Російський академік М. Моїсєєв давно дійшов висновку, що народи, які не зуміли оволодіти інформаційними технологіями, опиняються на периферії історичного процесу через те, що саме в цьому напрямку рухається економіка, виводячи на перше місце інноваційні технології. «Прорив в інформаційне суспільство буде тяжким. Він відкриє етап історії з більш гострою конкуренцією, яка може бути позбавленою спалахів війни, проте не менш перс-пективною для окремої людини» .
Стратегічні комунікації, як зазначає Г. Почепцов, задають на-бір ситуацій, які потім заповнюються в межах цих тактичних ко-мунікацій . Проте їхня оцінка і тип наповнення визначаються на принципово іншому рівні, з певною перспективою. Тільки таким чином можна виконати завдання, поставлені в межах стратегії тієї чи іншої корпорації (фірми).
У зв’язку з цим у стратегічних комунікаціях дуже важливу роль відіграє стратегічне планування, важливою вимогою якого є взаємоузгодження загальної програмної мети, цілей, які висува-ються стосовно кожної групи громадськості, тобто конкретної цільової аудиторії, та виробленої керівництвом стратегії. Завдан-ня полягає в тому, щоб визначити і обрати такі стратегії, які здатні забезпечити бажаний результат — той, що фіксується як мета або ціль .
Кожний стратегічний план розробляється керівниками і спеціалістами фірми та певних підрозділів за участю служби зв’язків з громадськістю і характеризується своїми особливими елемента-ми, аспектами, зв’язками. Проте, незважаючи на це, існує науко-во обґрунтований, перевірений практикою загальний підхід до стратегічного планування, який передбачає такі основні етапи:
1.    Визначення ролі та основної мети діяльності організації (фірми). Визначаються зміст і обсяг роботи, яку потрібно вико-нати для досягнення основної мети.
2.    Визначення ключових ділянок, де потрібні зрушення. Визначаються аспекти, проблеми, на яких потрібно зосередити увагу, енергію та інтелектуальні зусилля.
3.    Вироблення системи індикаторів ефективності. Визна-чаються чинники, показники і характеристики, що піддаються вимірюванню, а також ті, на основі яких можна визначити цілі.
4.    Вибір і постановка цілей. Визначаються результати, яких потрібно досягти.
5.    Розробка планів дій. Визначаються шляхи і заходи досяг-нення подальших конкретних цілей. При цьому здійснюються:
•    програмування з чітким визначенням логіки послідовності дій;
•    складання графіка з установленням термінів виконання за-ходів;
•    складання бюджету, в якому визначаються джерела фінан-сування і розподіл фінансових ресурсів, необхідних для досяг-нення цілей;
•    розподіл відповідальності з чітким визначенням відповідальних виконавців за кінцеві результати;
•    рецензування та доопрацювання планів.
Перш ніж приступити до дій, проект плану апробується та об-говорюється.
6.    Налагодження та здійснення контролю. Йдеться про за-безпечення контрольних заходів над процесами виконання конк-ретних завдань і досягнення цілей.
7.    Комунікація. Визначаються внутрішньоорганізаційні ка-нали комунікації, необхідні для досягнення результатів та підт-римки протягом усіх попередніх етапів, а також необхідні технічні та організаційно-технологічні заходи зі створення, функціону-вання і перспективного вдосконалення системи масових комуні-кацій фірми (організації, корпорації).
8.    Реалізація плану. Йдеться про забезпечення з боку всіх керівників і виконавців одностайної згоди щодо випадкових і наступних практичних дій, призначення відповідальних за це осіб, досягнення взаєморозуміння та взаємодії у вирішенні всіх завдань.
Таким чином, стратегічне планування забезпечує не лише ефективне функціонування та розвиток фірми, а й створення доскона-лих стратегічних комунікацій як найважливішого елемента зв’язків з громадськістю.

1.    Система масових комунікацій — це комплекс взаємо-пов’язаних елементів, що створений і функціонує на основі активного використання інформативного масиву та каналів і технічних засобів зв’язку.
2.    У системі масових комунікацій зв’язок відіграє найважли-вішу роль, забезпечуючи взаємопоінформованість та взаємодію.
3.    Створення і функціонування СМК передбачає обов’язкове використання певних науково обґрунтованих принципів, таких як цільова орієнтація на конкретні групи споживачів, створення єдиних стандартів якості зв’язку та його обслуговування, ство-рення фірмою іміджу, розвиток корпоративної соціальної відпо-відальності, використання інновацій.
4.    У сучасних умовах розвитку систем масової комунікації провідне місце посідає комп’ютеризація, особливо всесвітня ме-режа Інтернет.
5.    У системі зв’язків з громадськістю важливу роль відіграють стратегічні комунікації. Вони визначають вибір ситуацій і забез-печують вирішення завдань у межах стратегії.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить