Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Принципи організації системи засобів масової комунікації

Принципи організації системи засобів масової комунікації
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Принципи організації системи засобів масової комунікації


Система засобів масової комунікації — це сукупність взає-модіючих комунікативних каналів, засобів, форм і методів підго-товки, збирання, перерозподілу і передачі інформації, а також встановлення та здійснення контактів між суб’єктами економіч-них, соціальних, політичних, духовно-культурних відносин.
Система масової комунікації (СМК) складається з таких еле-ментів:
—    керівний орган СМК;
—    трудовий колектив СМК;
—    відповідальні виконавці за ЗЗГ;
—    технічні засоби СМК;
—    апарат підготовки, збору, збереження, порівняльного аналі-зу та оцінки інформації;
—    текстовий потік інформації, тобто вказівок, інструкцій, роз-поряджень;
—    зворотний зв’язок з виконавцями і громадськістю.
Керівний орган СМК, який очолює перший (вищий) керівник організації, зазвичай включає керівника і провідних спеціалістів служби зв’язків з громадськістю. Його головним завданням є ро-зробка структури і стратегії системи масових комунікацій, регу-лювання, контроль та управління діяльністю всіх структурних елементів системи і трудового колективу.
До трудового колективу системи масових комунікацій входять фахівці транспортних, телефонних, телеграфних, радіо- і телеві-зійних мереж, спеціалісти з підготовки звернень і повідомлень, рекламних матеріалів, забезпечення зворотного зв’язку. При цьому в трудовому колективі також є відповідальні виконавці з різних аспектів і проблем зв’язків з громадськістю. Наприклад, за розробку рекламних матеріалів, їхній зміст, дизайн і розміщення, просування до цільової аудиторії відповідає спеціально призна-чений спеціаліст високої кваліфікації. За роботу транспорту, те-лефонних і телевізійних кабельних мереж, радіозв’язку і сотових телефонів відповідають інші спеціалісти.
Матеріально-технічну базу СМК становлять технічні засоби, до яких належать: телефонні лінії, телеграфний зв’язок, факс, со-товий телефон, радіозв’язок, преса, телебачення, всі види транс-порту та ін. Конкретні засоби матеріально-технічної бази системи масових комунікацій тієї чи іншої організації (фірми, корпорації) визначає керівний орган СМК відповідно до реальних власних потреб і фінансових можливостей.
Важливу роль у системі масових комунікацій виконує апарат підготовки, збору, збереження, порівняльного аналізу та оцінки інформації, без якої навіть найдосконаліші технічні засоби СМК не здатні нічого зробити. Тому у складі апарату з підготовки і просування інформації мають бути спеціалісти високого класу, які добре знають усі галузі суспільного життя, економіки, полі-тики, виробництва, торгівлі, ринку, засобів масової інформації, соціальної сфери та культури.
Текстовий потік інформації, тобто просування звернень, пові-домлень, вказівок, інструкцій, розпоряджень і т. ін., цілковито за-лежить від якості роботи апарату з підготовки інформації і всіх елементів системи масової комунікації.
Зворотний зв’язок у системі масових комунікацій має бути безперервним і надійним, його організують і здійснюють або спеціальні агенти зі служби зв’язків з громадськістю, які пра-цюють безпосередньо в цільових аудиторіях, або довірені (під-готовлені й перевірені) представники певної цільової ауди-
торії.

Слід зазначити, що в будь-якій цільовій аудиторії, на яку спрямований потік інформації, зазвичай є молодше і старше покоління, а вони по-різному реагують на інформаційні звер-нення, спілкуються між собою, впливають один на одного.
Ці стосунки також включаються до системи масових комунікацій.
Систему відносин засобів масової комунікації можна уявити як глобальну систему, що складається з певних підсистем (окре-мих взаємопов’язаних систем нижчого рівня) (схема 6).
Створення та ефективне функціонування системи масових ко-мунікацій потребують правильного розуміння і дотримання та-ких принципів:
1.    Посилення аудиторних можливостей СМК за рахунок робо-ти з персоналом, постійного підвищення кваліфікації членів тру-дового колективу та поліпшення їхніх морально-психологічних якостей, зацікавленості своєю працею.
2.    Контроль за нормами поведінки всіх елементів СМК, зок-рема персоналу, на всіх етапах формування системних відносин засобів масової комунікації.
3.    Цільова орієнтація на конкретних партнерів, клієнтів, спо-живачів товарів і послуг, пропонованих фірмою.
4.    Розвиток корпоративного духу, кооперативних взає-мозв’язків суб’єктів господарювання, створення сучасного фір-мового стилю і високого іміджу.
5.    Грамотна робота з персоналом, створення сучасної системи мотивації праці членів трудового колективу відповідно до основ-них цілей організації.
6.    Посилення уваги до створення повного обсягу необхідно-го інформаційного масиву для прийняття стратегічних і опера-тивних рішень з функціонування та розвитку фірми (органі-
зації).
7.    Здатність до швидкого реагування та дій, діловитість і ная-вність сильних особистісних якостей у керівника та спеціалістів служби зв’язків з громадськістю.
Існують і використовуються й інші принципи, однак лише дотримання вищеназваних принципів у їх взаємозв’язку забез-печує ефективне функціонування системи масових комуні-
кацій.
Ключову роль у вдалій реалізації багатогранної і дуже склад-ної СМК відіграють засоби зв’язку в суспільстві, наявність ін-фраструктури технічних засобів, сучасного стану засобів автома-тизації і комп’ютеризації.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить