Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів

Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів


Функція (від лат. functio — виконання, здійснення) — діяль-ність, обов’язок, робота. В соціології функція — це роль, яку ви-конує певний соціальний інститут, або елемент певної системи, або система як цілісність.
Система зв’язків з громадськістю виконує великий комплекс функцій в економічній, соціальній, політичній та духовно-культурній сферах життєдіяльності суспільства.
У кожній з названих сфер функції системи ЗЗГ та її елементів мають певні особливості, які виявляються передусім у процесі їх реалізації, пов’язаному із соціальним середовищем тієї чи іншої сфери.
Однак за своєю сутністю основні функції єдині, загальні в усіх сферах суспільства. Таких функцій п’ять
Аналітично-прогностична функція ЗЗГ — це вироблення інформаційної політики, її стратегії й тактики, які визначають події в динаміці. Ця функція забезпечує ретельне вивчення парт-нерів і громадськості, аналіз конкретних ситуацій при формуван-ні напрямів діяльності, оцінку громадської думки, підготовку ма-сиву аналітичних даних для прийняття та реалізації ефективних рішень.
Організаційно-технологічна функція включає сукупні під-ходи і заходи з організації і проведення різних РR-кампаній (ви-борчих, торговельних тощо), акцій, різного рівня ділових зустрі-чей, круглих столів, виставок, конференцій з використанням засобів масової інформації, аудіо- і відеотехніки.
Управлінська функція системи ЗЗГ є центральною, інтегру-ючою. Поєднуючи всі інші функції, вона забезпечує формування громадської думки, регулювання й управління нею в інтересах організації та громадськості. Найскладнішим завданням цієї функції є досягнення консенсусу у визначенні та розумінні інтересів організації і громадськості та компромісу в їх реалізації, тобто забезпечення гармонії, взаєморозуміння між організацією і гро-мадськістю з метою досягнення якнайоптимальніших результатів.
Інформаційно-комунікативна функція передбачає і забез-печує продукування, тиражування інформації в межах виконання інформаційно-пояснювальної, пропагандистської та рекламної роботи, необхідної для формування і підтримки клімату всереди-ні організації і в громадському середовищі, дотримання норм етики, моралі, досконалого стилю.
Консультативно-методична функція передбачає проведення консультацій з організації, налагодження і здійснення відносин суб’єкта управління (фірми, закладу) з громадськістю. Розробка концептуальних моделей співпраці і соціального партнерства, про-грам, акцій і ПР-кампаній (політичних, господарських, духовно-культурних та ін.). Система ЗЗГ виконує низку інших функцій.
Функціонування системи зв’язків з громадськістю має два аспекти:
— теоретична й аналітична діяльність з подальшим наданням послуг для вищого керівництва та суб’єктів управління мезо- і мікрорівнів;
— діяльність системи та служб зв’язків з громадськістю з під-готовки, збирання й аналізу необхідної інформації та практична робота із забезпечення прямого і зворотного зв’язку організації з цільовими аудиторіями, тобто здійснення впливу на масову сві-домість громадськості та поведінку людей, соціальних груп, об’єднань, інститутів громадянського суспільства.
Реалізація першого аспекту функціонування системи зв’язків з громадськістю потребує високого науково-теоретичного рівня підготовки ПР-спеціалістів. З метою забезпечення цих вимог Сем Блек, колишній президент Міжнародної асоціації з паблік ри-лейшнз, у 1990 році запропонував розробляти навчальні плани для підготовки спеціалістів з паблік рилейшнз, враховуючи так зване колесо освіти.
Навчальний план для студентів, що навчаються професії зв’язків з громадськістю, можна уявити у вигляді трьох концентрованих кіл. Центральне коло включає предмети, безпосередньо пов’язані із за-гальними методологічними, науково-теоретичними і практичними питаннями власне системи зв’язків з громадськістю. Середнє коло
охоплює предмети, пов’язані з комунікаціями, третє коло — найбільше — включає перелік загальноосвітніх дисциплін .
Загальнонаукова, методологічна, теоретична й методична підготовка має озброїти спеціаліста зі зв’язків з громадськістю глибокими, всебічними знаннями теорії і методології та вмін-ням не лише самим використовувати сучасні теорії а методо-логічні парадигми, а й консультувати з цих проблем вище ке-рівництво, управлінців мезо- і мікрорівнів суспільної діяльності.
Спеціальна базова підготовка фахівців системи зв’язків з гро-мадськістю основною метою має сформувати в них необхідні вміння та навички, які становлять кваліфіковані вимоги до дип-ломованого спеціаліста цієї професії і забезпечують прийняття та реалізацію необхідних рішень у будь-якій ситуації та в будь-якій галузі соціально-економічної і політичної діяльності.
Таким чином, система зв’язків з громадськістю покликана за-безпечити грамотне, ефективне управління в усіх галузях життє-діяльності суспільства передусім шляхом формування бажаної, необхідної раціональної громадської думки та управління нею інформаційними засобами і методами.
1.    Зв’язки з громадськістю — це багатофункціональна система з організації, налагодження та регулювання відносин суб’єктів управління з громадськістю, головними завданнями якої є фор-мування громадської думки та управління нею, забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів суспільного життя.
2.    Функціонування системи ЗЗГ має два аспекти: по-перше, теоретична і аналітична діяльність з послідовним наданням пос-луг для вищого керівництва та суб’єктів управління мезо- і мік-рорівнів; по-друге, діяльність системи ЗЗГ передбачає практичну роботу з оцінки двостороннього потоку інформації з широким використанням матеріально-технічних засобів, спеціальних форм і методів освітньо-виховного впливу на масову свідомість громадськості та поведінку людей, соціальних груп, об’єднань, ін-ститутів громадянського суспільства.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить