Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ззг, publiс relations)

Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ззг, publiс relations)
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ззг, publiс relations)


Наука і мистецтво дуже складного процесу зв’язків з громадськістю (ЗЗГ) потребують серйозного системного, а також синергетичного та самоорганізаційного аналізу.
Аналіз свідчить, що жодна велика акція на державному чи громадському (приватному) рівні неможлива без активного ви-користання системи зв’язків з громадськістю, всіх її основних елементів, передусім формування громадської думки та її регулювання, інформаційного забезпечення та зворотного зв’язку.
Якісні зміни, пов’язані з новими комунікаціями, що спостері-гаються в економіці, політиці, соціальній і духовній сферах жит-тєдіяльності суспільства, потребують усебічного і досконалого вивчення сутності кожного елемента системи зв’язків з громадськістю, їхньої взаємодії та функцій. Саме ці питання й буде розглянуто в цій лекції.
Важливо зрозуміти, що на сучасному етапі відбувається вихід України, як і інших країн CНД, на арену європейських зв’язків з громадськістю, де кожна країна має свою систему PR, свої особ-ливості і водночас формується і в певному обсязі функціонує за-гальноєвропейська система ЗЗГ, яку також потрібно вивчати, добре знати і ефективно нею користуватися. Що ж являє собою система ЗЗГ? У чому її сутність? Чим характеризуються її основні елементи?

Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю


Система (від грец. systema — ціле, складене із частин і об’єднане) — це безліч або певна кількість елементів, взаємо-пов’язаних та взаємодіючих один з одним, які створюють ціліс-ність, єдність. Існує кілька типів системи:
1) система неорганічної природи;
2) біологічні — системи певних організмів;
3) соціальні (прості й складні);
4) абстрактні (поняття, теорії, гіпотези, наукові знання
і т. ін.);
5) лінгвістичні (мовні) тощо.
Система зв’язків з громадськістю — це підсистема загальної соціальної системи, яка обслуговує економічну, політичну, соціально-культурну системи — підсистеми загальної соціальної системи, їхню інформацію та зв’язки з громадськістю, управління громадською думкою.
Система ЗЗГ складається з таких основних елементів:
1)    організація (керівник, фірма, заклад), яка зацікавлена у зв’язках з громадськістю;
2)    громадськість — це певна група (групи) людей, які вира-жають свою думку з тієї чи іншої проблеми, а також реагують на події, заходи та поведінку своєї організації та ситуацію, що виникла (відкрита і закрита групи);
3)    громадська думка — рівень і стан масової свідомості гро-мадськості;
4)    інформація — первинні дані про конкретний предмет, яви-ще, процес, їхні кількісні та якісні характеристики, які отриму-ються і передаються людьми усним та письмовим способами або за допомогою технічних прийомів;
5)    канали збору, переробки інформації — безпосереднє спіл-кування, телефон, радіо, преса, телебачення тощо, а також зворотний зв’язок;
6)    бар’єри, що обмежують, перешкоджають обміну інформа-
цією;
7)    дослідні організації і агенції зі зв’язків з громадськістю
та ін. (схема 3).
Усі названі елементи системи ЗЗГ безперервно взаємодіють і пов’язані між собою. Якщо не існує певної організації (фірми, за-кладу, керівника), то ЗЗГ нікому здійснювати, і навпаки, не існує такої організації (не може бути), яка не мала б свою громадсь-кість, зацікавлену у зв’язках зі своєю організацією (керівником, фірмою, закладом),тобто будь-яка система ЗЗГ є об’єктивно необхідною.

З цієї досить спрощеної схеми випливає, що будь-яка система ЗЗГ існує і функціонує в певному соціальному середовищі і є частиною загального соціального середовища.
Визначаючи і характеризуючи систему ЗЗГ та її елементи, слід зазначити, що:
по-перше, система ЗЗГ створюється лише тоді, коли є реальна організація, яка зацікавлена в ній;
по-друге, фірма (організація)-замовник завжди виступає в ролі ініціатора у встановленні зв’язків зі своєю (цільовою) аудиторією,
а також у здійсненні зворотного зв’язку;
по-третє, агенція, що отримує замовлення, збирає, обробляє, аналізує і систематизує необхідну інформацію для здійснення ЗЗГ;
по-четверте, кожне звернення ЗЗГ має три основні частини: 1) заголовок (назву), в якому стисло викладено ідею всього текс-ту звернення і який зазвичай складається із 6—10 слів; 2) основ-ний текст, що має бути представлений у стислій письмовій фор-мі, написаний грамотно, зрозумілою мовою, з чітким визначенням мети, принципових способів і методів виконання поставленого завдання (що? де? коли? яким чином?); 3) фірмовий знак, реквізити, що характеризуються чітко визначеною докладною адресою, номерами банківського рахунка, телефону, факсу, теле-ксу, торгової марки;
по-п’яте, канали передачі інформації містять велику кількість форм просування інформації, зокрема:
•    усні мовні звернення (ораторські виступи, відкриття ярма-рків, аукціонів, дикторський текст по каналах радіо та телебачення);
•    візуальні форми (реклама фільмів, відеоролики і кліпи з ви-діленням фірмового кольору, товарного знака, фірмового стилю, традицій);
•    засоби масової інформації (ЗМІ) — преса, радіо, телебачення;
по-шосте, цільова аудиторія являє собою певну частину спів-товариства (суспільства), конкретну групу реальних та потенцій-них споживачів з виокремленням їхніх специфічних ознак (пси-хологічних, соціальних з урахуванням їхнього ставлення до реальних економічних, соціальних, політичних та духовно-культурних процесів, до своєї організації);
по-сьоме, зворотний зв’язок, який відіграє велику роль в ефек-тивному функціонуванні всієї системи зв’язків з громадськістю, забезпечує організацію інформацією про стан громадськості та її реакцію на діяльність керівництва своєї організації (фірми). Крім того, соціальне середовище, всередині якого функціонує система ЗЗГ, як правило, має різні перешкоди для її функціонування у ви-гляді інформаційних бар’єрів, що заважають нормальному про-ходженню інформації. Для подолання цих бар’єрів спеціалісти ЗЗГ мають володіти комплексом знань і професіоналізмом у та-ких галузях, як соціологія, психологія, юриспруденція, журналіс-тика, менеджмент і маркетинг.
Лише глибокі знання системи ЗЗГ, усіх її елементів та локаль-них етапів функціонування дасть спеціалістам із ЗЗГ і керівництву організації можливість наповнити модель системи певним конкретним змістом, знайти напрями, форми і методи впливу на громадськість з урахуванням її інтересів та інтересів самої орга-нізації.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить