Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Паблік рилейшнз

Паблік рилейшнз
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Паблік рилейшнз

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в Україні — дуже молода, практично нова сфера діяльності. Взагалі поняття «паб-лік рилейшнз» було в нашій країні мало відомим майже до сере-дини 90-х років ХХ століття. І це не випадково. Річ у тім, що за радянських часів в умовах тоталітарного режиму широка громад-ськість була ізольована від об’єктивної інформації. Вона не мала жодної можливості спілкуватися з владними структурами на принципах демократії, рівності та справедливості. Однак ствер-джувати те, що в радянські часи не було паблік рилейшнз, як про це пишуть деякі автори, помилково. Зв’язки з громадськістю й тоді, безумовно, здійснювалися, але вони були однобічними. Вплив на громадську думку чинили державні й партійні заклади та номенклатурні діячі, які певним чином спрямовано навчалися в спеціалізованих навчальних закладах, передусім у партійних школах. Для пересічного громадянина і широкої громадськості все це було недоступним.
У розвинених країнах Заходу паблік рилейшнз як наука і мис-тецтво бурхливо розвивалися і ефективно використовувалися практично впродовж усього XX століття. В США, Великій Бри-танії та в інших країнах Західної Європи десятиліттями відпра-цьовувалася система базової освіти в галузі зв’язків з громадськістю. Тут розроблено, випробувано й рекомендовано досконалі навчальні програми, методичні рекомендації, навчальну літера-туру, необхідні для підготовки спеціалістів галузі зв’язків з гро-мадськістю (золота доповідь IPRA — «Рекомендації і стандарти освіти в галузі PR», «Колесо PR-освіти» та ін.).
Створення суверенної, демократичної державності в Україні, як і в інших пострадянських республіках, перехід від тоталітаризму до демократії і ринкової економіки потребують іншого, сучасного підходу до дуже складної галузі життєдіяльності суспільства, якою є зв’язки з громадськістю. З поглибленням демократії та ринкових трансформацій в Україні все більше людей розумі-ють необхідність та доцільність розвитку вітчизняної науки і ми-стецтва зв’язків з громадськістю, їх практичного використання у всіх сферах суспільної діяльності.
В Україні вже засновано Українську асоціацію з паблік ри-лейшнз, написано чимало книг, підручників і посібників. Однак, на жаль, досконало розроблених типових і робочих навчальних програм з паблік рилейшнз, фундаментальних методологічних і методичних розробок замало. Практично в жодному з надрукова-них в Україні навчальних посібників зі зв’язків з громадськістю не використовується синергетично-самоорганізаційна методоло-гія як постнеокласична парадигма пізнання й розвитку, немає спеціалізації спецкурсів з паблік рилейшнз у різних сферах діяльності, увагу зосереджено переважно на спрощеному розумінні
системи зв’язків з громадськістю, недостатньо розкриваються необхідність і сутність науки та мистецтва налагодження і здійс-нення взаємовигідних, рівноправних відносин між організацією і громадськістю, проблеми формування й управління громадською думкою, необхідність і сутність зворотного зв’язку, системи ма-сових комунікацій та інші важливі аспекти системи зв’язків з громадськістю.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить