Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Структура, види та особливості банківських послуг

Структура, види та особливості банківських послуг
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура, види та особливості банківських послуг
 

За характером надання банківські послуги поділяють на такі :
- кредитні    (лізинг,   факторинг,   форфейтинг,   операції    з  
        пластиковими  кредитними картками);
- гарантійні (видача банком гарантій, поручництво, аваль, акцепт
       векселів);
- посередницькі (агентські, трастові, довірчі);
- додаткові (консультаційні, інформаційні та ін.).
   Розглянемо детальніше, що передбачають деякі види послуг.
   В системі послуг кредитного характеру, які вимагають наявності в банку надлишкових ресурсів, а тому, крім комісійної винагороди, передбачають виплату відсотка за користування банківськими ресурсами, вагоме місце займає лізинг.  Суть його полягає в довгостроковій оренді машин, устаткування, транспортних засобів, споруд виробничого призначення. Залежно від ознак, за якими можна класифікувати лізинг, відомо ряд його різновидів : оперативний, зворотній, міжнародний, внутрішній, грошовий, компенсаційний та ін [7].
   Факторинг – це операція, що передбачає перевідступлення факторинговій компанії несплачених боргових вимог, векселів, що виникають між контрагентами в процесі реалізації товарів чи послуг на умовах комерційного кредиту. Фактично, банк (факторингова компанія) купує рахунки – фактури постачальника за відвантажену продукцію, виконані роботи чи надані послуги.
  Якщо йдеться про кредитування експортера шляхом купівлі в нього векселів чи інших боргових вимог до імпортера без права регресу, говорять про надання форфейтингу. Інакше кажучи, форфейтинг- це міжнародний відкритий факторинг з умовою кредитування у вигляді обліку векселів або попередньої оплати боргових вимог до покупця без права регресу.
  Одним із інструментів безготівкових розрахунків у сучасних платіжних системах є пластикові картки . Емітовані банками пластикові картки за характером операцій, здійснюваних за їх допомогою, поділяють на дебетові і кредитні. Дебетова картка - це передбачене обов’язкове відкриття в банку карткового рахунку, з якого кошти автоматично знімаються, якщо клієнт купує товар чи послуги. Причому операції за такими картками здійснюються тільки в межах залишку коштів на рахунку в банку. Кредитна картка передбачає можливість для її власника одержати споживчий кредит під час купівлі товарів чи послуг. Отже, операції за картковими рахунками не обмежуються залишком коштів на рахунку.
   Гарантійні послуги  передбачають надання клієнтам гарантій та поручництва і супроводжують його основні активні операції :
- кредитні, коли банк надає гарантії та поручництва своїм клієнтам у разі, якщо вони отримують кредити в  інших банках ;
- розрахунково – касові, коли банк є акцептантом, авалістом за векселями свого клієнта.
 Акцепт векселя - це  операція, коли платник підтверджує свою згоду оплатити вексель. Отже, акцептування – це своєрідна гарантія від подання неправомочних вимог. Акцепт векселя не є обов’язковим , але він – необхідна умова вільного обігу комерційних векселів на ринку цінних паперів.
Аваль -  це вексельне поручництво, тобто забов’язання, що його дає третя особа (звичайно банк) як за векселедавця, так і за будь-яку забов’язану за векселем особу [1, c. 76].
Сфера посередницьких послуг представлена агентськими, трастовими та довірчими послугами.
Агентські послуги -  це послуги, в разі надання яких клієнт, не втрачаючи прав власника, уповноважує банк на проведення певних операцій від його (клієнта) імені. Це можуть бути послуги, пов’язані зі збереженням майна, інвестиціями та комерційними операціями, оплатою рахунків, оплатою податків, операціями купівлі- продажу, оформленням і відновленням страхових полісів та ін. Агентські послуги супроводжують усі види банківських операцій, як і консультативно- інформаційні, що стосуються фінансового аналізу та бухгалтерського обліку, оцінки платоспроможності як самого клієнта, так і його партнерів, організації емісії цінних паперів та їхнього обігу на вторинному ринку, вибору  напряму інвестування  коштів, вибору форм розрахунків і можливих видів лізингу, факторингу і т.п.
Трастові послуги – це операції банків з управління майном і виконання інших послуг за дорученням клієнтів і в їхніх інтересах на правах довіреної особи. На підставі укладеного договору між зацікавленими сторонами довірена особа набуває відповідних прав і виступає розпорядником майна, в тому числі й залишків на банківських рахунках. Комерційні банки можуть здійснювати для своїх клієнтів такі трастові операції :
- оформлення довіреності для приватних осіб, у тому числі на управління майном у вигляді акцій та інших фондових цінних паперів , нерухомості й іншого майна, переданого на відповідальне зберігання чи за заповітом ;
- виконання довірчих функцій за дорученням акціонерних товариств ;
- виконання агентських послуг для приватних і юридичних осіб ;
- розпорядження майном клієнтів за заповітом.
Довірчі послуги – це послуги, пов’язані з довірчим зберіганням цінностей у банківських сейфах і камерах. Зберігання цінностей здійснюється банком у двох формах :
а) надання сейфів у тимчасове користування для зберігання     
    цінностей ;
б) зберігання цінностей у стальній камері.
Банк, надаючи сейф та забезпечуючи послуги, пов’язані зі зберіганням, контролює доступ до сейфу, так як в цьому випадку сам банк приймає на зберігання цінності і виступає а ролі агента. При цьому невеликі банки, які не мають власних сховищ, користуються послугами великих банків.
Серед нетрадиційних (додаткових)   банківських послуг дедалі більшу роль відіграють   консультаційні послуги.  Основними напрямами консультаційної діяльності можуть бути такі :
- інформаційні  посередницькі послуги, які передбачають підбір
засновників, учасників науково-технічної розробки, учасників обмінних операцій, продавців та покупців,  підбор кадрів ;
- створення банків даних по матеріалам, ресурсам, устаткуванню,
по можливості надання їх у лізинг, оренду та інші форми обміну товарно-матерільними цінностями ; 
- інформаційно-аналітичні та маркетингові послуги, які передбачають аналіз господарської діяльності та окремих її сторін, здійснення науково – технічної та економічної експертизи проектів та рішень, перевірку правильності встановлення цін, економічний аналіз контрактів ;
- проведення маркетингових досліджень ринку по замовленню клієнта ;
- інформаційно – довідникові послуги : надання копій документів, допомога в розшуку сум, наведення довідок в архіві банку ;
- консультаційно – правові послуги, в тому числі по питанням застосування господарського законодавства, кредитно – розрахункових відносин, організації та ведення бухгалтерського обліку  та фінансово – економічної роботи на підприємстві;
- патентні послуги ;
- рекламно-видавничі та виставочні послуги, організація науково-технічних семінарів, нарад, конференцій ;
- послуги по касовому обслуговуванню клієнтів ( попередня підготовка та доставка клієнтам наявних грошей для виплачування заробітної платні та інших платежів) ;
- страхування кредитних та депозитних ризиків ;
- підготовка кадрів для інших комерційних банків, створення банківських шкіл, центрів підготовки кадрів [7, c.272]
   Таким чином, сучасний банк надає близько 300 різних видів послуг, що спрямовані, як на задоволення потреб корпоративних, так і індивідуальних клієнтів. У боротьбі за клієнтів банки намагаються запропонувати більш вигідні та різноманітні послуги. Тому, спектр нових послуг з кожним роком поширюється і все більше банків впроваджують нові послуги.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить