Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Виділення у якості домінуючих соціальних цілей діяльності органів державного управління процесами життєдіяльності регіону загострює увагу на таких пріоритетних завданнях, які постають перед адміністрацією, як вирівнювання рівнів життя населення на усій території регіону і створення високо розвинутої соціальної інфраструктури для забезпечення балансу побутових і соціально-культурних потреб населення.

Глибока системна криза, яка триває у підгалузі водопровідно-каналізаційного господарства як одного з засобів забезпечення регіону, стримує темпи загального економічного зростання, яке намітилося в Україні останніми роками. Виключна соціальна та економічна значущість послуг водопостачання і водовідведення для життєдіяльності регіону, економічні особливості формування і розвитку підгалузі обмежують можливість застосування ринкових механізмів регулювання їхньої діяльності і обумовлюють необхідність втручання міжгалузевих органів влади: місцевої влади, органів влади регіону, органів державної влади.

На вирішення проблем виведення з кризи і сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства спрямована велика кількість досліджень, однак результати їх головним чином мають прикладний, вузько спрямований характер. Залишаються недостатньо теоретично і науково розробленими питання створення законодавчо-інституціональної бази ведення водопровідно-каналізаційного господарства, удосконалення системи управління підгалуззю, розвитку і впровадження економічних форм і методів регулювання діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) регіону.

Регулюючі функції держави не можуть бути ефективними за умови відсутності єдиної стратегічної лінії державного управління процесами життєдіяльності регіону шляхом регулювання діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства без розробки концептуальних засад, принципів, стратегії виведення з кризи і подальшого сталого розвитку системи водопостачання і водовідведення регіону, механізму та інструментарію здійснення такого регулюючого впливу, що є важливою державною задачею і визначає актуальність теми дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематики НДР Донецького державного університету управління, затвердженої на засіданні вченої ради ДонДУУ 26.01.2000 р., в межах наукової теми: “Дослідження та оцінка виробничого потенціалу підприємств регіону” (номер держреєстрації 0101U002856). В рамках виконання теми автором розроблено математичну модель управління системою постачання і розподілення води у регіоні і  рекомендації щодо зміни тарифного регулювання послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства регіону.

Мета і задачі дослідження.  Метою дисертаційного дослідження є розробка стратегії державного регулювання процесу стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону і економічних важелів фінансового оздоровлення підприємств системи водопостачання і водовідведення регіону.

Реалізація поставленої мети досягається через послідовне вирішення задач теоретичного і практичного характеру:

аналіз особливостей водопровідно-каналізаційної системи як основного фактору забезпечення життєдіяльності регіону;

виявлення передумов та закономірностей формування природної монополії у сфері водопостачання і водовідведення;

визначення національних і міжнародних тенденцій процесів управління і регулювання у сфері водокористування;

дослідження існуючого стану водопровідно-каналізаційного господарства регіону;

встановлення залежностей і розробка математичної моделі водопостачання у регіоні;

обгрунтування принципів застосування програмно-цільового методу в управлінні розвитком системи водопостачання і водовідведення регіону;

створення і обґрунтування концептуальних засад формування державної стратегії реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону;

розробка пропозицій щодо зміни тарифного регулювання послуг підприємств водопостачання і водовідведення регіону.

Об’єктом дослідження є процеси державного управління життєдіяльністю регіону шляхом регулювання діяльності системи водопостачання і водовідведення. Предметом дослідження обрано державне регулювання стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону, програма і механізм її реалізації.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження виступають концептуальні положення в області державного управління соціально-економічним розвитком регіону, методичні підходи до управління підгалузями інфраструктурних монополій, застосування інформаційних технологій в управлінні економікою регіону.

В роботі використовувалися методи порівняння, узагальнення, аналізу та синтезу, комплексний підхід при дослідженні принципів, методів, теоретичних та практичних засад управління життєдіяльністю регіонів шляхом регулювання процесу реформування і розвитку системи водопостачання і водовідведення.

Для аналізу стану і тенденцій протікання економічних процесів у підгалузі застосовано методи статистичного і логічного аналізу, метод математичного моделювання. Методи логічного аналізу і синтезу, метод програмно-цільового планування застосовувалися при формуванні і обґрунтуванні принципів і концептуальних засад державної стратегії реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону.

Розробку основних положень проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005-2009 роки і період до 2015 року” виконано на базі системного та комплексного підходів.

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розробці теоретичних науково обґрунтованих принципів і концептуальних засад створення державної стратегії регулювання процесу стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону. Вона розкривається в наступних нових наукових результатах.

Вперше:

сформульовані підходи і обґрунтовані принципи створення комплексної стратегії реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону, орієнтованої на споживача послуг, яка включає блоки інституціональних змін, інформаційного забезпечення, стратегічного фінансування і консалтингової підтримки;

встановлено залежності, визначено принципи і напрямки моделювання системи водопостачання і водовідведення регіону на базі побудованої і дослідженої математичної моделі системи подачи і розподілу води на території області з метою підвищення ефективності управління ВКГ регіону на основі мінімізації ресурсних витрат за умов збереження нормативних показників функціонування системи водопостачання і водовідведення;

науково обґрунтовано зміни тарифної політики на послуги водопостачання і водовідведення на засадах використання інструментів керування попитом.

Удосконалено:

принципи управління водопровідно-каналізаційним господарством регіону шляхом організаційно-інституціональних перетворень в умовах комерціалізації підгалузі;

концептуальні засади державного регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку системи водопостачання і водовідведення регіону через створення і реалізацію державної програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства.

Отримали подальший розвиток:

порядок оптимізації водокористування у регіоні на основі удосконалення системи обліку води;

принципи державного регулювання у сфері водопостачання і водовідведення на засадах дотримання балансу інтересів держави, виробника і споживача;

практичні рекомендації відносно шляхів забезпечення екологічної рівноваги у регіоні, нормативного санітарно-гігієнічного та епідеміологічного стану населених пунктів, відновлення водно-ресурсного потенціалу регіону.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання у практиці роботи органів державної влади всіх рівнів, підгалузі і окремих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства при здійсненні формування програмних елементів і у цілому програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону; процесу інституціонально-організаційної реформації державних природних монополій у сфері водопостачання; технічного і технологічного оновлення підгалузі.

Практичну цінність має розроблена схема оцінки прогнозних обсягів реалізації послуг водопостачання і водовідведення залежно від кількості встановлених приладів обліку води.

Концептуальні засади, стратегічні підходи і рекомендації, сформульовані у дисертації, були впроваджені в процесі підготовки “Програми реформування і поліпшення водопостачання і водовідведення населених пунктів Донецької області на період 2003-2005 років з перспективою розвитку до 2010 року” (довідка № 01/15-786 від 14.05.2004 р.) та проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005-2009 роки і період до  2015 року” (довідка № 02/17-740 від 15.06.2004 р.). Окремі положення дисертації використовуються у навчальному процесі Донецького державного університету управління при викладанні дисципліни “Регіональний маркетинг”, “Розміщення виробничих сил і регіональна економіка” (довідка № 05/12-129 від 12.05.2004 р).

Особистий внесок здобувача полягає в розробці концептуальних засад державного управління життєдіяльністю регіону шляхом регулювання процесу реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на основі комплексної стратегії інституціональних перетворень, інформаційного забезпечення, організації стратегічного фінансування і консалтингової підтримки.

Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення, висновки і пропозиції, викладені в дисертаційної роботі, обговорювалися і отримали схвалення на щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Донецького державного університету управління у 2000-2004 роках, Всеукраїнській нараді “Проблеми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України на період до 2010 року” (м. Донецьк, 2002 р.), Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком” (м. Рівне, 2004 р.), VII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта - 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.)

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковані у 6 роботах, з яких 3 статті у наукових журналах, 2 в збірниках наукових праць, 1 публікація в матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій 3,4 друк. арк., з них автору належить 3,4 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження. Дисертаційна робота, викладена на 207 сторінках, складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (137 найменувань на 13 сторінках) і містить 22 рисунки і 14 таблиць. Загальний обсяг роботи складає 255 сторінок, у тому числі 8 додатків на 47 сторінках.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

У першому розділі – “Теоретичні і прикладні аспекти вдосконалення механізму управління природними монополіями в комунальному господарстві” – дисертантом досліджено сутність державного управління регіональним розвитком як управління життєдіяльністю системного територіального утворення.

Збереження системної єдності регіону як необхідна умова його життєдіяльності вимагає таких параметрів зовнішнього керуючого впливу з боку держави, які суворо відповідають як законам побудови і функціонування, так і законам розвитку регіональної системи, а основною метою такого впливу виступає максимізація синергічного ефекту структурних перетворень регіональної системи - підвищення упорядкованості, цілеспрямованості процесів життєдіяльності регіону при відносній хаотичності поведінки окремих підсистем – суб’єктів господарювання.

Різні сфери життєдіяльності суспільства, суспільної та економічної діяльності на території як об’єкти державного управління можуть виступати у вигляді системної єдності ресурсів регіону та його потенціалу їх ефективного використання. Підвищення ефективності і результативності державних механізмів управління регіональним розвитком можуть досягатися через оптимізацію управління ресурсним чинником загального потенціалу регіону.

Аналіз водних ресурсів як складника життєздатності техніко-економічної системи дозволяє наділити їх вищим рівнем вагомості за критерієм їх ролі у процесі життєдіяльності регіону як на рівні регіону, так і на рівні його середовища існування. Тому створення теоретико-методологічних засад державних механізмів управління життєдіяльністю регіону на основі регулювання діяльності підприємств, установ і організацій у сфері водокористування не може обмежуватися цілями оптимізації показників їх господарсько-економічної діяльності і регіону у цілому, а враховувати міжрегіональні і континентальні еколого-економічні аспекти, які збігаються з національними по позиціях:

- необхідність інституціональних та правових реформ, спрямованих на забезпечення більш ефективного надання послуг;

- децентралізація надання послуг;

- відшкодування витрат з урахуванням потреб малозабезпечених верств;

- залучення приватного сектора до надання послуг;

- раціональне використання води та ресурсів.

Аналіз сутності та об’єктивних передумов і закономірностей формування природних монополій в Україні показує, що регіональній системі водопостачання і водовідведення притаманні основні загальні ознаки інфраструктурних монополій: використання у технологічному процесі складної інженерної мережі, жорстко адаптованої до конкретної території; нерозривність і сувора послідовність процесів виробництва, передачи і споживання матеріальних носіїв послуг; неможливість для споживача відмовитися від отримування послуг на скільки-небудь тривалий час або замінити їх іншими видами послуг; неможливість компенсації недовиробництва послуг у один період за рахунок більш інтенсивного їх виробництва у інший; принципова неможливість виключення послуг з системи життєзабезпечення території; висока соціальна значущість послуг.

Сучасна практика державного регулювання діяльності природних монополій, як показує дослідження, реалізується за двома основними сценаріями: приведення монопольної ситуації до конкурентної; жорстке регулювання органами державного управління процесів ціноутворення і якості продукції (послуг) природних монополій.

Стан водопровідно-каналізаційного господарства країн пострадянського простору несе на собі ознаки спадку командно-адміністративної системи управління підгалуззю, характерними рисами якого є неефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів; відсутність зацікавленості у підвищенні якості послуг; слабка чутливість до науково-технічних нововведень; високі норми витрат, які покриваються за рахунок тарифів; незацікавленість у визначенні реальних обсягів водоспоживання. Не менш тривожними є соціальні фактори: проблема доступності послуг водопостачання; недосконалість механізмів підтримки водоспоживання малозабезпеченими верствами населення; відсутність громадської підтримки реформування системи водопостачання і водовідведення.

Передача функцій управління підприємствами комунальної сфери органам місцевого самоуправління на тлі зменшення державних витрат, відміни дотацій і збиткового характеру діяльності підприємств водопостачання і водовідведення створило невідповідність між необхідністю здійснення органами місцевого самоврядування управлінських функцій і відсутністю теоретичної і практично відпрацьованої основи їх реалізації.

Такий стан викликаний відсутністю єдиних теоретичних підходів в Україні стосовно ролі і значення різних органів і гілок державного управління у сфері водопостачання і водовідведення регіонів, недосконалістю нормативно-правової основи, а також через відсутність розробок, що визначають найбільш оптимальні організаційні форми і методи господарювання у підгалузі.

У другому розділі – “Обґрунтування методичних підходів до управління розвитком водопровідно-каналізаційного господарства регіону” – на основі дослідження стану водопровідного господарства Донецької області, факторів формування собівартості послуг підприємств водопостачання, результатів їх господарської діяльності, а також стану і результатів господарської діяльності підприємств водовідведення сформульовано основні проблеми регіональної системи водопостачання і водовідведення.

Моделювання системи  подачи і розподілення води і процесів управління розвитком водопровідно-каналізаційного господарства регіону в цілому зумовило необхідність виділення специфічних умов і факторів впливу на стан і стійкий розвиток ВКГ регіону, які сформувалися під дією регіональних особливостей формування і розвитку регіональної системи водопостачання і водовідведення: фактор матеріальних ресурсів; фактор технічного стану регіональної системи водопостачання і водовідведення; фактор фінансових ресурсів; фактор невідповідності системи управління підгалуззю.

Розроблено математичну модель задачи параметричної оптимізації при частково заданому потокорозподіленні  і заданій структурі успішно апробована на діючій системі подачи і розподілення води м. Димитрове Донецької області:

;

 

 

 

 

 

 

,

де Q - розход, h – втрати тиску, B1ri – матриця фундаментальних циклів,  A1 та B – коефіцієнти, що визначають вартісні показники,  k – коефіцієнт втрат напору,  m – коефіцієнт нелінійності;  li, Di – довжина і діаметр і-ої ділянки мережі,   M,N,L  - множина магістральних ділянок, споживачів і активних елементів мережі,  E – множина всіх дуг графа мережі. Крім того, має місце обмеженість на дискретність значень діаметрів труб, визначених нормативно:

 

Проблема пошуку рішення багатокритеріальної задачи оптимізації управління регіональною системою водопостачання і водовідведення носить принциповий характер і потребує розробки концептуальних положень подальшого функціонування ВКГ і створення на їх основі стратегії і тактики реформування і розвитку підгалузі. Різнохарактерність критеріїв оптимізації вимагає структурування проблеми з метою виділення однорідних відносно самостійних задач, що може бути адекватно відображено у розгортанні головної мети управління процесом реформування і розвитку ВКГ регіону у дерево цілей і виборі способів їх досягнення. Найбільш ефективним шляхом застосування різнопланового, різноспрямованого методичного інструментарію досягнення відносно самостійних цілей, ієрархічно підпорядкованих головній меті управлінського процесу, є програмно-цільовий метод (рис. 1).

Критеріальна відповідність ідентифікованих проблем стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіональному рівню проблематики вимагає включення задач їх розв’язання до дерева цілей програми соціально-економічного розвитку регіону в цілому як невід’ємного складника системи життєзабезпечення території.

Закладення основ позитивних зрушень у стані ВКГ регіону, започаткування сталих позитивних тенденцій його розвитку потребують комплексу заходів, що виходять далеко за межи можливостей і компетенції підгалузі: ведення загальнодержавної водогосподарської політики, створення економічного механізму самоокупності водного господарства, подолання соціальних коренів неплатежів населення за послуги ВКГ тощо. Включення програми реформування і розвитку ВКГ у систему внутрішніх зв’язків регіональної програми соціально-економічного розвитку додатково дозволить:

- задіяти механізм прогнозного забезпечення регіональних програм, більшість показників якого недоступна галузевим органам управління;

- уникнути розпилення фінансових ресурсів (включаючи бюджетні) між локальними програмами і підвищити концентрацію коштів на магістральних напрямах розвитку системи життєзабезпечення території;

- розширити базу даних і уніфікувати елементи регіональної програми інформатизації за рахунок введення галузевої інформаційної складової;

- поєднати науково-технічні потенціали території і підгалузі;

- ефективно використовувати регіональні організаційні ресурси.

У третьому розділі – “Шляхи підвищення ефективності державного регулювання розвитку водопровідно-каналізаційного господарства як засобу забезпечення життєдіяльності регіону” – визначено і сформульовано основоположні керівні принципи програмно-цільового методу управління реформуванням і розвитком ВКГ регіону:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема побудови дерева цілей програми реформування ВКГ регіону із зазначенням основних програмних інструментів.

 

 

- орієнтованості на споживача;

- забезпечення балансу інтересів споживача і виробника;

- забезпечення ефективних умов функціонування підприємств ВКГ ;

- забезпечення екологічної рівноваги, санітарно-гігієнічного та епідеміологічного стану у населених пунктах;

- оптимізації водокористування;

- відповідності інституціональної структури водного господарства;

- наукового забезпечення процесу реформування ВКГ регіону.

Виходячи з аналізу тенденцій економічних процесів у підгалузі, на базі виділених факторів впливу і основних керівних принципів затосування програмно-цільового методу створено комплекс концептуальних засад державного регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку ВКГ регіону (рис.2).

Основною ціллю стратегії реформування і розвитку ВКГ регіону виступає оптимальне використання наявного потенціалу підприємств ВКГ регіону для здійснення перетворень і удосконалення організації і управління на забезпечення можливості виживання, а у перспективі – ефективної роботи і розвитку в умовах ринкової економіки з метою задоволення потреб регіону у послугах підприємств ВКГ у необхідних обсягах і з необхідною якістю. Стратегія базується на максимально припустимій раціоналізації витрат при збереженні обсягів і якості надання послуг, економії на масштабах виробництва, перегляді цінової політики, орієнтації на повне покриття ціною вартості послуг при додержанні екологічних і експлуатаційних норм, що потребує створення нової організаційно-управлінської структури. Стратегія передбачає здійснення Програми реформування і розвитку ВКГ регіону поетапно:

- підготовка підприємств до впровадження принципу гнучкого обміну водними ресурсами між виробниками і споживачами при домінуванні інтересів споживачів у отриманні послуг над корпоративними інтересами підприємств і територій;

- організація зовнішнього фінансування і реалізація системи заходів, орієнтованих на досягнення балансу між динамікою попиту на воду і здатністю системи забезпечити цей попит найекономічнішим способом на основі рівності економічних інтересів споживачів послуг і корпоративних інтересів підприємств і територій.

Функціонально програма складається з блоків: підготовки підприємств до реформування і розвитку; реформування функціональних і організаційних систем; створення інформаційної автоматизованої системи управління; організації стратегічного фінансування програми; консалтингової підтримки підготовки і виконання проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Комплекс концептуальних засад державного регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку ВКГ регіону

 

Процес реформування підприємств ВКГ регіону має протікати послідовно у два етапи: організація реформування підприємств ВКГ і створення сучасної структури управління підгалуззю шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на інституціональне перетворення існуючої системи; здійснення модернізації, технічного і технологічного переозброєння системи поліпшення якості послуг, розробка і реалізація інвестиційних проектів щодо впровадження енергозберігаючих технологій, систем автоматичного контролю управління виробничими процесами, впровадження сучасних систем планування, бюджетування і управління фінансами. На першому етапі Програми передбачається реалізація комплексу заходів щодо створення єдиної регіональної системи водопостачання і водовідведення на базі окремих підприємств “Донбаскомунпромвод”. На другому етапі для реалізації масштабних довгострокових інвестиційних проектів програми реформування і розвитку передбачається структурне проектне фінансування. У забезпеченні кожного інвестиційного проекту матеріально-технічними ресурсами за такою схемою беруть участь підприємства-постачальники ресурсів. У фінансуванні робіт за проектами беруть участь підприємства – виконавці робіт і споживачи послуг. До процесу можуть залучатися банки, лізингові і страхові компанії, інші фінансові інститути і сторонні інвестори. З метою координації їхньої діяльності на першому етапі має бути створена спілка промислових і фінансових капіталів Консорціум учасників “Вода Донбасу”. Консорціум як механізм організації фінансування програми розвитку підприємств ВКГ регіону є тимчасовим об’єднанням, яке після виконання покладених на нього завдань припиняє своє існування. Мірою завершення одного інвестиційного проекту постачальники і фінансові заклади, які брали участь у ньому, виходять з Консорціуму, а на початку реалізації нового проекту до складу Консорціуму вводяться нові учасники, залучені до розпочатого проекту.

Удосконалення механізму формування тарифів на послуги підприємств ВКГ регіону здійснювалося шляхом застосування елементів керування попитом на послуги ВКГ з боку населення, зокрема, на основі встановлення домових приладів обліку води. На базі розробленої схеми прогнозування обсягів реалізації холодної води населенню на період виконання програми встановлення домових приладів обліку води отримано прогнозовані обсяги реалізації води населенню на найближчу перспективу і розроблено принцип формування тарифної інвестиційної складової у тарифах на послуги ВКГ, яка закладається при формуванні базових тарифів і спрямовується у подальшому цільовим призначенням на виконання окремих елементів програми розвитку (рис.3).

Розроблені зміни у підходах до ціноутворення на послуги ВКГ регіону спрямовані на створення передумов самоокупності  і економічного розвитку підгалузі на основі балансу інтересів виробника і споживача послуг і стосу¬ються: формування виробничої програми; розрахунку витрат; визначення рівня прибутку; визначення базових тарифів; рівня відшкодування вартості послуг населенням; порядку перегляду тарифів; встановлення цінової межи.

 

Рис. 3. Принципова схема формування інвестиційної складової у тарифах на послуги водопостачання і водовідведення:

- рівень середнього тарифу у і- й рік;

- рівень собівартості у і- й рік;

 

В роботі на основі розроблених концептуальних принципів стратегії реформування і розвитку ВКГ регіону і змін у підходах до тарифного регулювання діяльності підприємств підгалузі, основні складники програми виведення з кризи і стабілізації системи водопостачання і водовідведення:

- комплекс проектів “Реформування функціональних і організаційних систем”, головною метою якого є формування внутрішнього середовища, сприятливого для здійснення щодо подальшого розвитку і який включає проекти: реформування організаційної структури; розробки інвестиційних проектів програми; створення системи енергоменеджменту; створення системи бюджетування; побудови системи економічного аналізу і контролю; трансформації системи менеджменту персоналу; розбудови системи фінансового менеджменту; створення системи бізнес-планування інвестиційних проектів; ефективного збуту послуг; трансформації системи виробничого менеджменту; розробки системи управління якістю; організації системи взаємин із споживачами;

- комплекс проектів “Створення інформаційної автоматизованої системи управління”, метою якого є впровадження нових інформаційних технологій і створення відповідного інформаційного середовища для забезпечення прийняття належних управлінських рішень і який включає проекти: створення інформаційної автоматизованої системи управління; підтримки інформаційних систем підприємств ВКГ;

- комплекс проектів “Організація фінансування інвестиційних проектів”, метою якого є організація внутрішнього і зовнішнього фінансування інвестиційних проектів реформування і розвитку і який включає проекти: організації фінансування; створення системи менеджменту програми реформування і розвитку; підготовки і фінансування інвестиційних проектів технічного і технологічного переозброєння;

- комплекс проектів “Консалтингова підтримка підготовки і впровадження проектів”, метою якого є формування адекватної реакції підприємств ВКГ на поточні зміни зовнішнього середовища протягом усього періоду реформування і який включає проекти: підтримки сучасного рівня організаційних систем; створення системи супроводження господарських операцій.

Розроблена стратегія представляє собою модель інституціонально-організаційних перетворень регіональної системи водопостачання і водовідведення, адаптовану до умов Донецької області. Запропоновано проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005-2009 роки і період до 2015 року”, який визначає цілі і завдання, основні принципи і обсяги фінансування програми, структуру і зміст програмних елементів, терміни виконання окремих підпрограм, механізм управління реалізацією програми.

 

ВИСНОВКИ

 

У дисертації наведене нове рішення наукової задачі, яке полягає у розробці теоретичних науково обґрунтованих принципів і концептуальних засад створення державної стратегії регулювання процесу стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону. На основі проведеного дослідження сформульовані висновки.

1. Глибока системна криза, яка триває у підгалузі водопровідно-каналізаційного господарства як одного із засобів забезпечення регіону, стримує темпи загального економічного зростання, яке намітилося в Україні останніми роками. Виключна соціальна та економічна значущість послуг водопостачання і водовідведення для життєдіяльності регіону, економічні особливості формування і розвитку підгалузі обмежують можливість застосування ринкових механізмів регулювання їхньої діяльності і обумовлюють необхідність втручання міжгалузевих органів влади: місцевої влади, органів влади регіону, органів державної влади.

2. За критерієм ролі у процесі забезпечення життєдіяльності певної території  як на рівні самої техніко-економічної системи, так і на рівні її середовища існування водним ресурсам належить вищий ранг вагомості, що вимагає створення теоретико-методологічних засад державних механізмів управління системою водопостачання і водовідведення регіону з врахуванням міжрегіональних і континентальних еколого-економічних аспектів.

3. Аналіз сутності, об’єктивних передумов і закономірностей формування природних монополій в Україні, визначення загальних ознак підприємств інфраструктурних монополій регіональна система водопостачання і водовідведення віднесена до підгалузей природних локальних монополій з низьким потенціалом створення конкурентного середовища, що визначає рамкові умови поєднання у механізмі державного регулювання реформування і розвитку підгалузі інструментів адміністрування і ринкових методів і важелів.

4. Формалізація процесів життєдіяльності і розвитку системи водокористування регіону розкладається на окремі етапи: моделювання процесів потокорозподілення у інженерних мережах і моделювання процесів управління розвитком системи водопостачання і водовідведення. На основі моделювання встановлено, що багатокритеріальна задача оптимізації державного регулювання реформування і розвитку ВКГ регіону переходить у площину розробки концептуальних положень і формування на їх основі стратегії і тактики трансформацій у підгалузі. Структурування проблеми з метою виділення однорідних відносно самостійних задач відображається у розгортанні головної мети управління у дерево цілей, що задає напрями управлінського впливу на систему і способи його здійснення.

5. Виділення специфіки і основних факторів впливу на стан і розвиток ВКГ регіону (фактори: матеріальних ресурсів, технічного стану підприємств, фінансових ресурсів, невідповідності системи управління підгалуззю) дозволяє зробити висновок, що закладення основ позитивних зрушень у стані ВКГ регіону, започаткування сталих тенденцій розвитку потребують комплексу заходів, які виходять за межи можливостей і компетенції підгалузі, вимагаючи обов’язкового включення програми реформування і розвитку ВКГ регіону у систему внутрішніх зв’язків регіональної програми соціально-економічного розвитку. Головна мета програми виведення з кризи і сталого розвитку ВКГ регіону як самостійного програмного елементу визначена як задоволення потреб усіх споживачів в отриманні доступних послуг водопостачання і водовідведення, що надаються на належному рівні і якість яких наближується до стандартів ЄС. Головна мета розгортається у дерево цілей - поліпшення стану системи; забезпечення беззбиткового функціонування ВКГ регіону; удосконалення системи управління; підвищення інвестиційної привабливості підгалузі.

6. Виходячи з основного змісту державної регіональної політики України, принципів і порядку створення програм соціально-економічного розвитку регіону, факторів впливу і загальної структури програми стабілізації і розвитку ВКГ регіону сформульовано керівні принципи застосування програмно-цільового методу досягнення головної мети реалізації програми:

- орієнтованості на споживача;

- забезпечення балансу інтересів споживача і виробника послуг водопостачання і водовідведення;

- забезпечення ефективних умов функціонування підприємств ВКГ;

- забезпечення екологічної рівноваги у регіоні, санітарно-гігієнічного та епідеміологічного стану у населених пунктах;

- оптимізації водокористування;

- відповідності інституціональної структури водного господарства;

- наукового забезпечення процесу реформування ВКГ регіону.

На базі керівних принципів сформульовані концептуальні засади державного управління життєдіяльністю регіону шляхом регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку регіональної системи водопостачання і водовідведення.

7. Програма реформування і розвитку ВКГ регіону має виступати як системний комплекс заходів щодо радикального організаційного, технічного і технологічного оновлення галузевих підприємств регіону і спрямовуватися на стабілізацію, а у подальшому – на глибоку якісну зміну і розвиток підприємств на основі реорганізації їх бізнес-процесів і переводу у якісно новий стан з тим, щоб перетворити ВКГ області на комплекс сучасних підприємств, організаційно і технологічно адаптованих до успішної роботи в умовах ринкової економіки. Основна ідея стратегії – максимальне використання внутрішніх можливостей регіону і підприємств ВКГ для виконання завдань виживання і відновлення та накопичення ресурсів для розв’язання дальніх задач за умови оптимально можливих обсягів залучення зовнішніх ресурсів і їх ефективного використання, що потребує створення принципово нової для ВКГ регіону організаційно-управлінської структури.

8. Запропоновано формування інвестиційної програми стабілізації і розвитку ВКГ регіону на основі чотирьох взаємопов’язаних функціональних блоків:

- реформування функціональних і організаційних систем;

- створення інформаційної автоматизованої системи управління;

- організації стратегічного фінансування програми;

- консалтингової підтримки підготовки і виконання проектів.

9. На засадах керування попитом розроблено принципову схему і модель прогнозування обсягів реалізації холодної води населенню на період встановлення домових приладів обліку води, на основі застосування якої визначено принцип формування інвестиційної складової у тарифах на послуги водопостачання і водовідведення і обгрунтовано зміни у підходах до ціноутворення у частині формування виробничої програми; розрахунку витрат; визначення рівня прибутку; визначення базових тарифів; рівня відшкодування вартості послуг населенням; порядку перегляду тарифів; встановлення цінової межи на послуги водопостачання і водовідведення.

10. Сформульовані керівні принципи і концептуальні засади державного управління життєдіяльністю регіону шляхом регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку регіональної системи водопостачання і водовідведення регіону реалізуються у основних положеннях програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства за напрямами:

- формування внутрішнього середовища, сприятливого для здійснення заходів щодо подальшого розвитку;

- впровадження нових інформаційних технологій і створення відповідного інформаційного середовища для забезпечення прийняття оптимальних управлінських рішень;

- організація внутрішнього і зовнішнього стратегічного фінансування інвестиційних проектів реформування і розвитку;

- формування політичного, фінансово-економічного, інвестиційного, юридичного, законодавчого супроводження функціонування підгалузі.

Принципово нова схема організації і координації дій зацікавлених осіб у процесі реформування і розвитку ВКГ регіону передбачає впровадження принципів комерціалізації підгалузі шляхом розвитку корпоративного управління на основі створення регіонального Консорціуму “Вода Донбасу” як одного з варіантів інституціонально-організаційного рішення.

Розроблено основні положення проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005-2009 роки і період до 2015 року”.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Хиврич Ю.Е. Состояние и проблемы развития системы водоснабжения и водоотведения Донецкой области // Зб.наук.праць ДонДАУ, т. ІІІ, серія “Державне управління”, вип. 14, “Державне регулювання економіки та соціального розвитку територій та  підприємств”,. – Донецьк, ДонДАУ, 2002. – С. 161-168.

2. Хіврич Ю.Є. Дослідження чинників формування собівартості послуг підприємств водопостачання Донецького регіону //Менеджер. – 2003. - № 4(26). – С. 59-64.

3. Хіврич Ю.Є. Аналіз та удосконалення управління господарською діяльністю підприємств водовідведення // Зб. наук. праць ДонДАУ, т. IV, серія “Державне управління”, вип. 27 “Фінансовий механізм державного управління економікою України”. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 281-290.

4. Хіврич Ю.Є. Фактори стійкого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону як основа програмно-цільового управління підгалуззю // Менеджер. – 2004. - №2(28). – С. 44-48.

5. Хіврич Ю.Є. Реформування водопровідно-каналізаційного господарства як складова регіональної програми розвитку. // Зб.наук.пр. ДонДАУ, т. IV, серія державне управління”, вип.29 “Державне регулювання економічного розвитку”. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 135-143.

Друковані праці наукових конференцій, статті у інших виданнях:

6. Хиврич Ю.Е. Программа “Вода Донбасса” на период до 2010 года // Сб.науч. тр. ИЭП НАНУ “Экология Донбасса. Водные ресурсы”. – Донецк, 2003. – С. 305-322.

 

АНОТАЦІЇ

 

Хіврич Ю.Є. Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України. – Донецьк, 2005.

У дисертації комплексно досліджуються процеси державного управління життєдіяльності регіону шляхом регулювання стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону.

На основі аналізу особливостей формування природної монополії, визначення національних і міжнародних тенденцій процесів управління у сфері водокористування, аналізу стану підприємств ВКГ регіону сформульовані підходи і обґрунтовані принципи створення комплексної стратегії реформування і розвитку ВКГ регіону, орієнтованої на споживача послуг.

Науково обґрунтовані зміни тарифної політики на послуги водопостачання і водовідведення на засадах використання інструментів керування попитом на основі комерціалізації підгалузі і організаційно-інституціональних перетворень.

Удосконалено концептуальні засади державного регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку ВКГ регіону через створення і реалізацію державної програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на засадах дотримання балансу інтересів держави, виробника і споживача.

Ключові слова: життєдіяльність регіону, природна монополія, державне управління, водопровідно-каналізаційне господарство, комплексна стратегія, державна програма, тарифи, інституціональні рішення.

 

АННОТАЦИЯ

 

Хиврич Ю.Е. Государственное управление средствами обеспечения жизнедеятельности региона (на примере водопроводно-канализационного хозяйства). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины. – Донецк, 2005.

В диссертации комплексно исследуются процессы государственного управления жизнедеятельностью региона путем регулирования стабилизации и развития водопроводно-канализационного хозяйства региона.

На основе анализа особенностей формирования естественной монополии в сфере водопоставок и водоотведения, выявления национальных и международных тенденций процесса управления водопользованием, анализа состояния предприятий ВКХ региона, математического моделирования процесса управления сферой водопользования сформулированы подходы и обоснованы принципы использования программно-целевого метода для создания комплексной стратегии реформирования и развития ВКХ региона, ориентированной на потребителя услуг.

Основная цель программы выведения из кризиса и устойчивого развития ВКХ региона разворачивается в дерево целей, включающее улучшение технического состояния системы; обеспечение безубыточного функционирования ВКХ региона; совершенствование системы управления; повышение инвестиционной привлекательности подотрасли, что определяет состав основных элементов программы. Сформулированы руководящие принципы применения программно-целевого метода достижения основной цели реализации программы и определены концептуальные основы государственного управления жизнедеятельностью региона путем регулирования процесса реформирования и развития ВКХ региона.

Научно обоснованы изменения тарифной политики на услуги предприятий ВКХ на основе использования инструментов управления спросом и формирования инвестиционной составляющей в тарифах на услуги с изменением подходов к ценообразованию в части формирования производственной программы, расчета затрат, определения уровня прибыли, определения базовых тарифов; уровня возмещения стоимости услуг населением, установления ценовой границы на услуги.

В диссертации разработаны основные положения программы реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства и принципиально новая схема организации и координации действий заинтересованных лиц в процессе реформирования и развития ВКХ региона, предусматривающая внедрение принципов коммерциализации подотрасли путем развития корпоративного управления на основе создания регионального Консорциума “Вода Донбасса” как один из вариантов институционально-организационного решения.

С целью закрепления за программой реформирования и развития ВКХ региона статуса государственной, организации финансовой поддержки системного комплекса мер, изучения последствий и возможности применения разработанной модели реформирования подотрасли в специфических условиях других регионов страны разработаны основные положения проекта Постановления КМ Украины “Об утверждении Программы реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства Донецкой области на 2005-2009 годы и период до 2015 года”. Постановление представлено на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Ключевые слова: жизнедеятельность региона, естественная монополия, государственное управление, водопроводно-канализационное хозяйство, комплексная стратегия, государственная программа, тарифы, институциональные решения.

 

SUMMARY

 

Hivrich Y.E. State regulation of methods to supply region practice (on example of water pipe – canalization household) – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in specialty 25.00.02.- Mechanisms of state regulation.- Donetsk state university of management Ministry of education and science of Ukraine.- Donetsk, 2005.

In dissertation are explored in complex processes of state management of region practice by way of regulation, stabilization and development of water pipe-canalization household of the region.

On the base of analyze nature monopoly is forming pecularities, determination of national and international trends of water-supply managing processes analyzes conditions of WPCH enterprises of the region has formulated some methods and grounded some thesis for creation complex consumer’s oriented strategy of reforming and development WPCH of the region.

Scientifically grounded changes in tariff policy for water supply and water drain services on the principles of using instruments for demand managing on the base of sub-industry’s commercialization and organization-institution changes.

Was improved concept base of WPCH of the region’s moving out of crisise and sustain development prosses state regulation by creating and realization state program of reforming and development WPCH on the principles of balancing between the state, manufacturer and consumer’s interests.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments