Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України

Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України

На сучасному етапі становлення та розвитку України як правової і соціальної держави найактуальнішими є питання ефективності системи державного управління та місцевого самоврядування, насамперед у контексті якості послуг, що надаються населенню. У цьому зв’язку на порядку денному гостро стоять питання оцінки якості та ефективності як самих послуг, так і діяльності зазначених органів влади в цілому.

Особливого значення питання оцінки якості та ефективності діяльності влади набувають на місцевому рівні управління тому, що саме органи місцевої влади є найбільш наближеними до населення та безпосередньо відповідають за якість послуг, що йому надаються.

В Україні, на сьогоднішній день, склалась досить небезпечна ситуація – в країні майже відсутня критеріальна системи оцінки якості та ефективності діяльності органів місцевої влади щодо надання послуг населенню та якості й ефективності самих послуг, що є неприпустимим для країни, що прагне

36

стати повноправним партнером розвинених європейських країн і зайняти відповідне, гідне місце у європейському співтоваристві.

Діяльність будь-якого органу влади має бути ефективною та прозорою.

Основними цілями діяльності органів місцевої влади щодо населення має бути надання якісних послуг з оптимальними витратами при прозорій діяльності та чіткій відповідальності.

Усі країни, що входять до складу всесвітньої Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розробили цілісну систему критеріїв оцінки діяльності органів влади (далі – критерії оцінки) і, на національному рівні, мають обов’язкові програми щодо забезпечення підтримки цієї системи.

В Україні система оцінки ефективності діяльності органів влади (у тому числі місцевої) та якості послуг, що надаються цими органами, ще потребує розробки та впровадження. За відсутності системної оцінки будь-якої діяльності не можна говорити про її якість.Саме тому, доки в Україні не почне функціонувати зазначена критеріальна система оцінки, якість послуг залишиться вкрай низькою.

Такі показники як “ефективні витрати” та “якість послуг” повинні мати чіткі критерії оцінки. Оцінювання ефективності та якості діяльності органів влади має відбуватися на всіх етапах процесу прийняття рішень як на місцевому, так і на центральному рівнях управління.

Критерії оцінки результативності діяльності влади використовуються у багатьох розвинених демократичних країнах та допомагають оцінювати якість й ефективність послуг, що надають органи публічної влади, результативність та ефективність їх діяльності.

У цілому критерії оцінки результативності діяльності органів влади використовуються з таких основних причин:

1. Оцінка допомагає поліпшити якість самої діяльності. Вважається, що урядові програми існують для надання різних послуг населенню і, таким

37

чином, сприяють підвищенню рівня життя. Критерії оцінки визначають, у першу чергу, для органів місцевої влади шляхи їх оптимальної діяльності щодо надання високоякісних, ефективних і продуктивних послуг місцевому населенню.

2. Критерії оцінки посилюють відповідальність. Вони мають важливе значення для бюджетного процесу, який можуть значно покращити шляхом оцінки відповідності рівня послуг витратам коштів.

3. Критерії оцінки підвищують прозорість діяльності влади, тому що документи щодо оцінки результативності її діяльності на основі зазначених критеріїв завжди доступні широкому колу громадськості.

Усі країни Організації економічного співробітництва та розвитку розробили цілісну систему виконавчих критеріїв і, на національному рівні, мають обов’язкові програми щодо забезпечення підтримки даної системи оцінювання.

Зазначена програма враховує ефективність та продуктивність муніципальних послуг, а саме:

- відображає: більшість затрат по муніципалітетам; сферу провінціально-муніципальних інтересів;

- допомагає поліпшити та спростити оцінку діяльності органів місцевої влади з боку громадськості;

- оперує цифрами, які відносно легко зібрати, підрахувати та порівняти;

- підпадає під муніципальну відповідальність.

У цілому програма з запровадження та застосування критеріїв оцінки є новою і для західних країн, де її використовують декілька останніх років. Але результати такі, що привертають до реалізації програми все більшу кількість країн та регіонів. У муніципальному секторі існує чимало прикладів застосування критеріїв оцінки результативності, які завжди дають відчутний ефект.

 

38

В Європейських системах управління використовуються такі системи забезпечення та оцінювання якості, як TQM (Total QualityManagement), SQMS (Scottish Quality Management System), ISO (International Standardization) та інші.

У багатьох країнах використовують елементи зазначених критеріїв для оцінки як якості роботи, так і витрат на надання таких послуг як утримання доріг, парків, водопостачання, прибирання вулиць та ін.

Як зазначають деякі зарубіжні науковці, систематичний незалежний перегляд якості надання послуг повинен мати двоякий ефект:

- підвищення якості послуг і сприяння досягненню кращих результатів;

- виявлення ступеня неоднорідності якості послуг, що впливатиме на споживацький вибір.

Наприклад, при наданні такої послуги як водопостачання, в країнах-членах ОЕСР враховуються такі показники:

- поточні витрати на обробку води (продуктивність обробки води);

- поточні витрати на водопостачання (продуктивність водопостачання);

- приблизні втрати води (% води, котрий не обраховується);

- результати проб, тестування (результати тестів обробки води, обладнання та системи водопостачання);

- кількість поломок по всім напрямкам постачання води по км труб;

- мінімізація втрат води;

- ефективність: вода збережена, безпечна та відповідає вимогам.

Вказані критерії оцінки – це показники якості та ефективності діяльності органів влади, що вміщують в себе значну кількість факторів та даних, що впливають на процес прийняття рішень та якість послуг, що надаються населенню.

 

39

В узагальненому вигляді зазначені критерії враховують та відображають:

- кількість ресурсів, спрямованих на надання послуги;

- обсяг самої послуги;

- приблизну кількість можливих фінансових та матеріальних витрат при наданні послуги;

- кількість користувачів послуги;

- якість послуги;

- кінцевий результат тощо.

При оцінці результативності діяльності використовуються такі поняття як ефективність та продуктивність.

Продуктивність направлена на оцінку кількості ресурсів, що використовуються для надання певних послуг. Критерії продуктивності звичайно виражаються як частина затрат – поточні затрати.

Ефективність направлена на оцінку рівня надання послуг, який має визначатися за очікуваними результатами. Це сприяє зосередженню уваги на кінцевих результатах з урахуванням якості надання послуги та її впливу на рівень життя на даній території.

Два такі оціночні критерії як ефективність та продуктивність необхідні для забезпечення збалансованого підходу до самого процесу надання послуг.

За вказаними двома критеріями у багатьох країнах застосовується ще декілька різних технологій, що використовуються для поліпшення діяльності органів влади в цілому, основними з яких є:

- підвищення ефективності з одночасним скороченням затрат на утримання штату;

- підвищення ефективності при незмінних затратах на утримання штату;

- скорочення затрат на утримання штату при незмінній ефективності;

 

40

- підвищення ефективності з одночасним підвищенням затрат на утримання штату, але в пропорційно невеликій кількості;

- скорочення ефективності та скорочення витрат на утримання штату /в пропорційно невеликій кількості/.

Для кожного органу місцевої влади найбільш прийнятними можуть бути різні методи із наведених (в залежності від стану справ та наявних ресурсів), але всі вони є окремими можливостями покращення діяльності органів публічної влади.

Критерії оцінки результативності діяльності органів влади (всіх рівнів управління) сприяють визначенню різниці між реальним виконанням і запланованим раніше, надають змогу проаналізувати її з метою подальшого її вдосконалення.

Органам влади (особливо місцевої) завжди необхідно проводити аналіз якості та ефективності своєї діяльності; визначати, чому реальне виконання виявляється гірше очікуваних результатів або навпаки, як це має місце в деяких зарубіжних країнах, перевищує встановлені раніше очікувані результати виконання.

Існують досить прості аналітичні технології, які можуть бути корисними при аналізі результативності органу влади у різних сферах діяльності, яка таким чином може бути значно поліпшена. Наведемо декілька з них.

Порівняння результатів. Така технологія здійснюється за конкретними даними та має важливе значення. Це дає можливість зрозуміти, чому окремі органи влади можуть досягати високого рівня продуктивності та ефективності, добиватися кращих результатів, а інші ні. Обмін результатами є корисним як для платників податків, так і для представників влади.

З метою поліпшення своєї діяльності органи влади усіх рівнів обмінюються між собою інформацією про результати, обговорюють їх і

 

41

порівнюють. Це дозволяє виробити і використати найбільш прийнятні варіанти рішень.

Деякі відмінності можуть виникати у зв’язку з такими факторами як місцезнаходження регіонів, топографічні і природні умови. Незважаючи на все це, окремі органи влади досягають найбільш високого рівня ефективності і продуктивності завдяки методам і стратегіям, які вони використовують. Інші можуть переймати їх методики для досягнення більш високих результатів у своїй діяльності, тобто, йде постійний обмін інформацією і це дуже важливо, адже перед усіма органами влади усіх рівнів є одна основна задача – зобов’язання перед платниками податків – надавати найбільш ефективні і продуктивні послуги, наскільки це можливо.

Заплановане у порівнянні з реальним. Це досить простий і корисний метод аналізу результатів, застосування якого передбачає визначення для органів влади конкретних цілей діяльності. Ці цілі можуть базуватися на:

- аналізі минулого виконання;

- порівнянні діяльності інших аналогічних організацій та структур за певний період;

- затверджених виконавчих стандартах;

- даних приватного сектору і недержавних організацій;

- вивченні реальних потреб населення тощо.

Встановлення цілей діяльності ще не означає, що вона буде якісною та ефективною. Виконавчі цілі та стандарти мають бути реальними, тобто не завищеними і не заниженими. При встановленні цілей та завдань на наступний фінансовий рік, органи влади повинні уважно розглядати свої довгострокові і стратегічні плани, кількість доступних ресурсів і заходів, пріоритетні напрями своєї політики, потреби населення у послугах, зміни у навколишньому середовищі тощо.

Часові тенденції. Це ще одна цінна аналітична технологія. Діяльність місцевих органів влади зазвичай щороку суттєво не змінюється. Зміни

42

відбуваються поступово, як позитивні, так і негативні, але у кінцевому підсумку невеликі зміни можуть стати тенденцією, тому органи влади мають збирати, відслідковувати і вивчати результати своєї діяльності протягом декількох років, для того, щоб не опинитись у неконтрольованій ситуації.

Критерії оцінки результативності, що були вибрані та затверджені для канадської муніципальної програми оцінки діяльності, підбиралися окремо конкретно по кожному напрямку і з урахуванням часових тенденцій. На основі цього муніципалітети змогли переглянути свою діяльність за минулі роки та перебудувати її в потрібному напрямку, у відповідності до реальної ситуації та сучасних вимог.

 

 

Висновки до другого розділу

 

Розвиток України як демократичної держави вимагає якнайшвидшого впровадження критеріїв оцінки результативності діяльності органів місцевої влади на кожному етапі процесу прийняття рішень та нових технологій оцінювання якості надання послуг населенню та самих послуг.

В Україні існує розуміння необхідності впровадження критеріїв системної оцінки результативності діяльності органів влади, у контексті реалізації державної політики та якості послуг, що надаються населенню. Але, враховуючи невизначеність того, якими ці критерії мають бути, слід використати досвід розвинених демократичних країн.

Вважаємо за доцільне взяти за основу ті критерії оцінки, що використовуються Організацією економічного співробітництва та розвитку. Впровадження цих технологій не потребує додаткових коштів на їх реалізацію та суттєвих законодавчих змін, але їх результати призведуть як до більшої прозорості влади, так і до її продуктивної діяльності у напряму забезпечення потреб сучасного українського суспільства.

43

Критерії оцінки якості роботи органів місцевого самоврядування мають бути застосовані при будь-якій діяльності зазначених органів й знаходити своє втілення у відповідних документах, які, в свою чергу, мають бути завжди відкритими, доступними для ознайомлення.

Якщо органи державного управління та місцевого самоврядування України будуть використовувати технології оцінювання якості діяльності органів центральної та місцевої влади, що пропонуються у даній роботі та ті методи, що використовуються в багатьох європейських країнах, зокрема в країнах – членах ОЕСР, це зможе значно підвищити прозорість та ефективність діяльності зазначених органів і структур.

Впровадження вищезазначених критеріїв оцінки – необхідна умова не тільки забезпечення якості функціонування органів місцевої влади та послуг, що надаються ними, а й позитивного іміджу України на світовій арені як дійсно правової, соціальної та демократичної держави.

Для розробки та впровадження в Україні критеріїв оцінки діяльності влади та якості послуг, що надаються населенню, необхідна політична воля та підтримка з боку Президента України. Потреба введення таких критеріїв – вимога сьогодення. На сучасному етапінеобхідно створити робочу групу з розробки вказаних критеріїв оцінки результативності та ефективності діяльності органів влади національного та місцевого рівнів управління, а також закріпити це відповідним Указом Президента України.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments