Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон

Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

КУРСОВА робота

з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

на тему: "Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон"

Виконала:

слухач магістратури

державної служби,
групи
5зДСм

Перевірила:

кандидат наук з державного управління,

доктор філософії, доцент

Херсон

2

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМіськогоНАСЕЛЕННЯ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ УКРАЇНИ

1.1Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази

1.2 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ:Український та зарубіжний досвід

2.1Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпеченняміст

2.2Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3 МЕХАНІЗМи ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПРИКЛАДІ М. ХЕРСОН

3.1Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон

3.2Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3

ВСТУП


Актуальність теми. Споживання якісної питної води є однією з головних умов життєдіяльності людини, від якої залежить її здоров’я, працездатність, продовження життя тощо. Це зумовлює необхідність забезпечення населення питною водою належної якості у необхідній кількості, дотримуючись принципу соціальної доступності води на основі об’єднання інтересів держави, постачальників і споживачів.

Аналіз державної політики в Україні щодовдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури свідчить, що на сьогоднішній день існуючий рівень якості питної води не відповідає сучасним вимогам і потребам споживачів, що є наслідком незадовільного технічного та економічного стану підприємств водопостачання, відсутності інвестицій, неефективності системи управління та фінансового забезпечення. До цього додаються проблеми екологічного характеру, пов’язані з забрудненням джерел питного водопостачання, великим обсягом скидання неочищених стічних вод в природні водні об’єкти, значним збільшенням техногенного навантаження на території водозбірних басейнів. Отже, існує нагальна потреба в удосконаленні механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання, зокрема, в реформуванні даної сфери в ринкових умовах, модернізації підприємств водопостачання, наближенні тарифів до реальної вартості питної води, раціональному поєднанні ринкових і адміністративних методів управління, посиленні захисту прав споживачів.При дослідженні даної теми використані фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених з державного управління, менеджменту, теорії якості послуг – М.Бабич, О. Готун, Л. Грановської, А. Євстігнєєва, В. Кравціва, К. Рябець, В. Шестопалова, О. Яроцької, Ф. Заставного, А. Яцика, Є. Обухова,

4

В. Голяна, С. Балюка, М. Ромащенка, В. Сташука, С. Антонова, Г.Райта, Ф.Тейлора, О.Тоффлера та ін.

Однак, незважаючи на значний науковий доробок, питання удосконалення механізмів державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури ще не мають остаточного теоретико-методологічного та практичного вирішення. Це обумовило вибір теми курсової, необхідність комплексного дослідження нормативно-правового, організаційно-економічного, технологічного, фінансово-інвестиційного механізмів державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури для покращення забезпечення населення якісною питною водою.

Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є теоретичний аналіз удосконалення механізмів державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури для підвищення якості життя населення.

Для досягнення мети були поставлені такі задачі:
- дослідити теоретичні аспекти державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури міст України;
- проаналізувати літературно-джерельну базу державного управління водозабезпеченням населених пунктів;

- вивчити правові засади державного управління у сфері водозабезпечення;

- узагальнити сучасний стан державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури: український та зарубіжний досвід;

- охарактеризувати зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст;

5

- оцінити можливості щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України;

- розглянути механізми вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон;

- розробити стратегію розвитку державної політики щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м. Херсон;

- обґрунтувати доцільність впровадження механізму державно-приватного партнерства як однієї із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення міського населення.

Об’єктом дослідження є процеси державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон.

Предметом дослідження обрано вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсрн.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Системний підхід використовується для визначення структурних елементів механізмів державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури, дослідження їх взаємозв’язків, обґрунтування рекомендацій щодо їх удосконалення. Застосовані методи аналізу та синтезу для оцінки стану водних ресурсів, проблем забезпечення споживачів якісною питною водою, діючих механізмів державного управління у даній сфері; абстрактно-логічний метод – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків; економіко-статистичний – для аналізу тенденцій розвитку державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури; порівняльного аналізу – для узагальнення зарубіжного досвіду реформування даної сфери; моделювання

6

– для розробки шляхів удосконалення механізмів державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон.

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України та ЄС, статистична інформація Державного комітету статистики України та інших центральних органів виконавчої влади.

Практичне значення. Практичне значення удосконалення механізмів державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури зводиться до застосування на практиці одержаних результатів щододоцільності впровадження механізму державно-приватного партнерства як однієї із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення міського населення, що може бути втілено шляхом створення та функціонування спеціальних органів, які б здійснювали державне регулювання за допомогою ліцензування; шляхом регулювання з боку держави за допомогою реалізації їх прав власника на державні підприємства або шляхом використання механізмів державного управління при залученні приватного капіталу у водогосподарства України.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments