Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

1. Теоретичні питання, які необхідно розглянути:

Конститу́ція Украї́ни — основний Закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято — День Конституції України.

Президент України (лат. praesidens (praesidentis) — той, що сидить спереду) — глава держави в країнах з республіканською або змішаною формою правління. Статус Президента України визначено у розділі V Конституції України, де сформульовані права та обов'язки Президента як глави держави, порядок його обрання, а також можливість усунення з поста та припинення його повноважень.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни — вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Діяльність Кабінету Міністрів України забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Органи державної влади — це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Органи місцевого самоврядування — «виборні та інші органи територіальних громад наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Міська державна адміністрація - місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці країни (область, район, райони Автономної Республіки Крим, міста Київ і Севастополь), а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

В Україні здійснюють діяльність державні адміністрації:

обласні (24);

районні (490 районних у областях і АР Крим, 10 районних у Києві, 4 районних у Севастополі);

міські: Київська міська державна адміністрація, Севастопольська міська державна адміністрація.

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами, знаходяться відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі.

Інформаційні технології - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) — передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду проводовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

До телекомунікаційних мереж можна віднести: телефонні мережі, радіомережу, телевізійні мережі, комп'ютерні мережі, супутниковий зв’язок.

У всіх цих мережах інформація є ресурсом, що надається клієнтам.

Технопа́рки — наймасштабніші інноваційно-технологічні центри, в яких забезпечуються умови, максимально сприятливі для науково-технічних інноваційних проектів, що виконуються спільними зусиллями наукових центрів і промисловості. Технопарки створюються великими науковими центрами на спеціально відведених для них упорядкованих територіях, які насичені сучасною інженерною, науково-виробничою, інформаційною і соціальною інфраструктурою.

Конце́пція, також Концепт (лат. conceptio — розуміння) — система поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, трактування певних явищ, подій; ідея певної теорії.

Термін вживають також для позначення головного задуму в науковій, художній, політичній та інших видах діяльності людини.

Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) — це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.

До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (англ. Electronis Data Interchange, EDI), електронний рух капіталу (англ. Electronic Funds Transfer, EFS), електронну торгівлю (англ. E-Trade), електронні гроші (англ. E-Cash), електронний маркетинг (англ. E-Marketing), електронний банкінг (англ. E-Banking), електронні страхові послуги (англ. E-Insurance) тощо.

 

2. Ситуаційні завдання:

Ситуаційне завдання № 1

Робоча група органу виконавчої влади (місцевої державної адміністрації) взяла участь у засіданні круглого столу з обміну досвідом щодо впровадження інформаційних технологій в органах державної влади.

Учасникам наради було продемонстровано роботу телекомунікаційного центру державного органу, обладнання робочих місць працівників, а також презентовано досвід впровадження та результати реалізації програми "Електронне міністерство".

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для організації впровадження презентованого досвіду роботи та проект доручень керівника органу державної влади структурним підрозділам щодо заходів з реалізації програми інформатизації державного органу.

 

 

 

Ситуаційне завдання № 2

Вас призначили керівником постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при державному органі влади, яка утворена головою цього органу з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян. Комісія є консультативно-дорадчим органом органу державної влади. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями керівника органу державної влади.

Підготуйте перелік необхідних документів для організації роботи комісії та запропонуйте перелік заходів з покращення роботи зі зверненнями громадян враховуючи запровадження новітніх інформаційних технологій та е-урядування.

 

Ситуаційне завдання № 3

На базі Науково-виробничої корпорації "ПОЛІТЕХ" відбулася установча нарада учасників проекту заснування Українсько-Польського інформаційно-комунікаційного технопарку. У нараді взяли участь директори Департаментів економічного, регіонального розвитку та торгівлі обласних державних адміністрацій, президент ВАТ "ПОЛІТЕХ", представники відповідних управлінь воєводств Польщі, а також керівники підприємств та вищих навчальних закладів України та Польщі.

У ході зустрічі учасники проекту обговорили концепцію створення технологічного парку, головною метою якого є формування сприятливого середовища для співпраці вчених і підприємців України та Польщі з метою комерціалізації наукових розробок, а також створення умов для прискореного розвитку високотехнологічних напрямів виробництва для економічного розвитку країни. Технологічний парк буде спеціалізуватися на впровадженні інноваційних технологій у виробництво енергії та енергозбереження, а також формування інформаційно-комунікаційних технологій.

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для реалізації зазначеного проекту та запропонувати план заходів щодо створення зазначеного технопарку.

 

Методичні вказівки до виконання:

Уважно прочитати отримане Вами ситуаційне завдання, знайти в теоретичному матеріалі потрібні визначення та з допомогою Ваших знань та глобальної мережі Інтернет дати потрібні відповіді.

Звіт продемонструвати у вигляді презентації.

 

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments