Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон

Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон

У цьому розділі визначено і сформульовано основоположні керівні принципи програмно-цільового методу управління реформуванням і розвитком водопровідно-каналізаційним господарством (ВКГ) м. Херсона (рис. 1):

- орієнтованості на споживача;

- забезпечення балансу інтересів споживача і виробника;

- забезпечення ефективних умов функціонування підприємств ВКГ ;

- забезпечення екологічної рівноваги, санітарно-гігієнічного та епідеміологічного стану у населених пунктах;

- оптимізації водокористування;

- відповідності інституціональної структури водного господарства;

- наукового забезпечення процесу реформування ВКГ м. Херсона.

Виходячи з аналізу тенденцій економічних процесів у підгалузі, на базі виділених факторів впливу і основних керівних принципів затосування програмно-цільового методу створено комплекс концептуальних засад державного регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку ВКГ м. Херсона (рис.2).

Основною ціллю стратегії реформування і розвитку ВКГ м. Херсона виступає оптимальне використання наявного потенціалу підприємств ВКГ для здійснення перетворень і удосконалення організації і управління на забезпечення можливості виживання, а у перспективі – ефективної роботи і розвитку в умовах ринкової економіки з метою задоволення потреб міста у

37

послугах підприємств ВКГ у необхідних обсягах і з необхідною якістю. Стратегія базується на максимально припустимій раціоналізації витрат при збереженні обсягів і якості надання послуг, економії на масштабах виробництва, перегляді цінової політики, орієнтації на повне покриття ціною вартості послуг при додержанні екологічних і експлуатаційних норм, що потребує створення нової організаційно-управлінської структури. Стратегія передбачає здійснення Програми реформування і розвитку ВКГ м. Херсона поетапно:

- підготовка підприємств до впровадження принципу гнучкого обміну водними ресурсами між виробниками і споживачами при домінуванні інтересів споживачів у отриманні послуг над корпоративними інтересами підприємств і територій;

- організація зовнішнього фінансування і реалізація системи заходів, орієнтованих на досягнення балансу між динамікою попиту на воду і здатністю системи забезпечити цей попит найекономічнішим способом на основі рівності економічних інтересів споживачів послуг і корпоративних інтересів підприємств і територій.

Функціонально програма складається з блоків: підготовки підприємств до реформування і розвитку; реформування функціональних і організаційних систем; створення інформаційної автоматизованої системи управління; організації стратегічного фінансування програми; консалтингової підтримки підготовки і виконання проектів.

Процес реформування підприємств ВКГ міста має протікати послідовно у два етапи: організація реформування підприємств ВКГ і створення сучасної структури управління підгалуззю шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на інституціональне перетворення існуючої системи; здійснення модернізації, технічного і технологічного переозброєння системи поліпшення якості послуг, розробка і реалізація інвестиційних проектів щодо впровадження енергозберігаючих технологій, систем автоматичного

38

контролю управління виробничими процесами, впровадження сучасних систем планування, бюджетування і управління фінансами. На першому етапі Програми передбачається реалізація комплексу заходів щодо створення єдиної системи водопостачання і водовідведення. На другому етапі для реалізації масштабних довгострокових інвестиційних проектів програми реформування і розвитку передбачається структурне проектне фінансування. У забезпеченні кожного інвестиційного проекту матеріально-технічними ресурсами за такою схемою беруть участь підприємства-постачальники ресурсів. У фінансуванні робіт за проектами беруть участь підприємства – виконавці робіт і споживачи послуг. До процесу можуть залучатися банки, лізингові і страхові компанії, інші фінансові інститути і сторонні інвестори. З метою координації їхньої діяльності на першому етапі має бути створена спілка промислових і фінансових капіталів. Спілка як механізм організації фінансування програми розвитку підприємств ВКГ міста є тимчасовим об’єднанням, яке після виконання покладених на нього завдань припиняє своє існування. Мірою завершення одного інвестиційного проекту постачальники і фінансові заклади, які брали участь у ньому, виходять із спілки, а на початку реалізації нового проекту до складу спілки вводяться нові учасники, залучені до розпочатого проекту.

Удосконалення механізму формування тарифів на послуги підприємств ВКГ міста здійснювалося шляхом застосування елементів керування попитом на послуги ВКГ з боку населення, зокрема, на основі встановлення домових приладів обліку води. На базі розробленої схеми прогнозування обсягів реалізації холодної води населенню на період виконання програми встановлення домових приладів обліку води отримано прогнозовані обсяги реалізації води населенню на найближчу перспективу і розроблено принцип формування тарифної інвестиційної складової у тарифах на послуги ВКГ, яка закладається при формуванні базових тарифів і спрямовується у

 

39

подальшому цільовим призначенням на виконання окремих елементів програми розвитку (рис.3).

Розроблені зміни у підходах до ціноутворення на послуги ВКГ міста спрямовані на створення передумов самоокупності  і економічного розвитку підгалузі на основі балансу інтересів виробника і споживача послуг і стосу¬ються: формування виробничої програми; розрахунку витрат; визначення рівня прибутку; визначення базових тарифів; рівня відшкодування вартості послуг населенням; порядку перегляду тарифів; встановлення цінової межи.

В роботі на основі розроблених концептуальних принципів стратегії реформування і розвитку ВКГ міста і змін у підходах до тарифного регулювання діяльності підприємств підгалузі, основні складники програми виведення з кризи і стабілізації системи водопостачання і водовідведення:

- комплекс проектів “Реформування функціональних і організаційних систем”, головною метою якого є формування внутрішнього середовища, сприятливого для здійснення щодо подальшого розвитку і який включає проекти: реформування організаційної структури; розробки інвестиційних проектів програми; створення системи енергоменеджменту; створення системи бюджетування; побудови системи економічного аналізу і контролю; трансформації системи менеджменту персоналу; розбудови системи фінансового менеджменту; створення системи бізнес-планування інвестиційних проектів; ефективного збуту послуг; трансформації системи виробничого менеджменту; розробки системи управління якістю; організації системи взаємин із споживачами;

- комплекс проектів “Створення інформаційної автоматизованої системи управління”, метою якого є впровадження нових інформаційних технологій і створення відповідного інформаційного середовища для забезпечення прийняття належних управлінських рішень і який включає проекти: створення інформаційної автоматизованої системи управління; підтримки інформаційних систем підприємств ВКГ;

40

- комплекс проектів “Організація фінансування інвестиційних проектів”, метою якого є організація внутрішнього і зовнішнього фінансування інвестиційних проектів реформування і розвитку і який включає проекти: організації фінансування; створення системи менеджменту програми реформування і розвитку; підготовки і фінансування інвестиційних проектів технічного і технологічного переозброєння;

- комплекс проектів “Консалтингова підтримка підготовки і впровадження проектів”, метою якого є формування адекватної реакції підприємств ВКГ на поточні зміни зовнішнього середовища протягом усього періоду реформування і який включає проекти: підтримки сучасного рівня організаційних систем; створення системи супроводження господарських операцій.

Розроблена стратегія представляє собою модель інституціонально-організаційних перетворень регіональної системи водопостачання і водовідведення, адаптовану до умов Херсонської області.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments