Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

КУРСОВА робота

з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

на тему: "Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон"

Виконала:

слухач магістратури

державної служби,
групи
5зДСм

Перевірила:

кандидат наук з державного управління,

доктор філософії, доцент

Херсон

2

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Міського НАСЕЛЕННЯ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ УКРАЇНИ

1.1 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази

1.2 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ: Український та зарубіжний досвід

2.1 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення)

2.2 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3 МЕХАНІЗМи ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПРИКЛАДІ М. ХЕРСОН

3.1 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон

3.2 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3

ВСТУП


Актуальність теми. Споживання якісної питної води є однією з головних умов життєдіяльності людини, від якої залежить її здоров’я, працездатність, продовження життя тощо. Це зумовлює необхідність забезпечення населення питною водою належної якості у необхідній кількості, дотримуючись принципу соціальної доступності води на основі об’єднання інтересів держави, постачальників і споживачів.

Аналіз державної політики в Україні в сфері централізованого питного водопостачання та стану надання даних послуг свідчить, що на сьогоднішній день існуючий рівень якості питної води не відповідає сучасним вимогам і потребам споживачів, що є наслідком незадовільного технічного та економічного стану підприємств водопостачання, відсутності інвестицій, неефективності системи управління та фінансового забезпечення. До цього додаються проблеми екологічного характеру, пов’язані з забрудненням джерел питного водопостачання, великим обсягом скидання неочищених стічних вод в природні водні об’єкти, значним збільшенням техногенного навантаження на території водозбірних басейнів. Отже, існує нагальна потреба в удосконаленні механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання, зокрема, в реформуванні даної сфери в ринкових умовах, модернізації підприємств водопостачання, наближенні тарифів до реальної вартості питної води, раціональному поєднанні ринкових і адміністративних методів управління, посиленні захисту прав споживачів.

При дослідженні даної теми використані фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених з державного управління, менеджменту, теорії якості послуг - Г.Атаманчука, Д.Белла, Д.Гарвіна, Г.Губерної, О.Дація, Е.Демінга, В.Дорофієнка, П.Друкера, Д.Ерлі, М.Кастельса, В.Логвиненка,

4

О.Лук’янченка, В.Пілюшенка, О.Поважного, С.Поважного, Г.Райта, Ф.Тейлора, О.Тоффлера, А.Файоля, Ф.Фукуями, Ю.Шарова та ін.

Однак, незважаючи на значний науковий доробок, питання удосконалення механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання ще не мають остаточного теоретико-методологічного та практичного вирішення. Це обумовило вибір теми курсової, необхідність комплексного дослідження нормативно-правового, організаційно-економічного, технологічного, фінансово-інвестиційного механізмів державного управління для покращення забезпечення населення якісною питною водою.

Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є розробка науково-методичних засад удосконалення механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання та практичних рекомендацій щодо посилення результативності механізмів державного управління даними послугами для підвищення якості життя населення.

Для досягнення мети були поставлені такі задачі:
- дослідити теоретичні основи надання послуг як характерної ознаки соціально-економічного розвитку в постіндустріальному суспільстві;
- проаналізувати стан водних ресурсів, проблеми надання послуг централізованого питного водопостачання в Україні та обґрунтувати необхідність підвищення ефективності управління сферою централізованого питного водопостачання;

- визначити мету, завдання, функції органів державного управління в реформуванні й розвитку даної сфери в умовах конкурентного ринкового середовища;

5

- узагальнити досвід державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання в провідних зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні;

- охарактеризувати розвиток механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання в Україні щодо нормативно-правового забезпечення, державного регулювання цінової та тарифної політики, впровадження новітніх технологій водопідготовки та модернізації підприємств централізованого питного водопостачання;

- розглянути тенденції розвитку та шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму управління якістю послуг централізованого питного водопостачання;

- обґрунтувати доцільність впровадження державно-приватного партнерства в сфері централізованого питного водопостачання;

- розробити стратегію розвитку управління якістю послуг централізованого питного водопостачання в місті та практичні рекомендації щодо її реалізації.

Об’єктом дослідження є процеси державного управління життєдіяльністю регіону шляхом регулювання діяльності системи водопостачання і водовідведення.

Предметом дослідження обрано державне регулювання стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону, програма і механізм її реалізації.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Системний підхід використовується для визначення структурних елементів механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання, дослідження їх взаємозв’язків, обґрунтування рекомендацій щодо їх удосконалення. Застосовані методи аналізу та синтезу для оцінки стану водних ресурсів, проблем забезпечення споживачів якісною питною водою, діючих механізмів державного управління у даній сфері; абстрактно-

6

логічний метод – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків; економіко-статистичний – для аналізу тенденцій розвитку централізованого питного водопостачання; порівняльного аналізу – для узагальнення зарубіжного досвіду реформування даної сфери; моделювання – для розробки шляхів удосконалення механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання та ін.

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України та ЄС, статистична інформація Державного комітету статистики України та інших центральних органів виконавчої влади.

Таким чином, вирішення зазначених проблемних питань розвитку водозабезпечення міського населення потребує проведення комплексу заходів щодо оновлення та модернізації мереж водопровідно-каналізаційного господарства, запровадження раціональних норм водоспоживання для населення, покращення системи обліку водних ресурсів та удосконалення тарифної політики, здатної реанімувати водозабезпечення населення, створити підґрунтя для стабілізації водокористування та покращити якість води.

Особливої уваги заслуговує визначення ефективності процесу водозабезпечення та оцінка використання коштів.

Потрібно відмітити, що приведення україн­ського законодавства до вимог європейського потребує певного часу. Ситуація, яка наразі існує в сфері правового забезпечення водопостачання населення дає можливість сподіватися, що Україна стоїть на правильному шляху, який забезпечить розвиток та вдосконалення правового поля, а отже, ефективність водозабезпечення населення в перспективі. Досить важливим є те, що наразі відсутній єдиний державний орган, який би вирішував проблеми водного господарства, водних ресурсів та водозабезпечення населення. Існування розгалуженої системи органів управління призводить до дублювання функцій щодо водозабезпечення населення, раціонального використання, збереження водних ресурсів, а це, в свою чергу, не дає можливості для узгодженості дій та ефективній реалізації намічених завдань.

Розвиток України як демократичної держави вимагає якнайшвидшого впровадження критеріїв оцінки результативності діяльності органів місцевої влади на кожному етапі процесу прийняття рішень та нових технологій оцінювання якості надання послуг населенню та самих послуг.

58

В Україні існує розуміння необхідності впровадження критеріїв системної оцінки результативності діяльності органів влади, у контексті реалізації державної політики та якості послуг, що надаються населенню. Але, враховуючи невизначеність того, якими ці критерії мають бути, слід використати досвід розвинених демократичних країн.

Вважаємо за доцільне взяти за основу ті критерії оцінки, що використовуються Організацією економічного співробітництва та розвитку. Впровадження цих технологій не потребує додаткових коштів на їх реалізацію та суттєвих законодавчих змін, але їх результати призведуть як до більшої прозорості влади, так і до її продуктивної діяльності у напряму забезпечення потреб сучасного українського суспільства.

Критерії оцінки якості роботи органів місцевого самоврядування мають бути застосовані при будь-якій діяльності зазначених органів й знаходити своє втілення у відповідних документах, які, в свою чергу, мають бути завжди відкритими, доступними для ознайомлення.

Якщо органи державного управління та місцевого самоврядування України будуть використовувати технології оцінювання якості діяльності органів центральної та місцевої влади, що пропонуються у даній роботі та ті методи, що використовуються в багатьох європейських країнах, зокрема в країнах – членах ОЕСР, це зможе значно підвищити прозорість та ефективність діяльності зазначених органів і структур.

Впровадження вищезазначених критеріїв оцінки – необхідна умова не тільки забезпечення якості функціонування органів місцевої влади та послуг,

що надаються ними, а й позитивного іміджу України на світовій арені як дійсно правової, соціальної та демократичної держави.

Для розробки та впровадження в Україні критеріїв оцінки діяльності влади та якості послуг, що надаються населенню, необхідна політична воля та підтримка з боку Президента України. Потреба введення таких критеріїв – вимога сьогодення. На сучасному етапі необхідно створити робочу групу з

59

розробки вказаних критеріїв оцінки результативності та ефективності діяльності органів влади національного та місцевого рівнів управління, а також закріпити це відповідним Указом Президента України.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні вибір моделей державно-приватного партнерства відбувався досить хаотично, його економічне та нормативне обґрунтування часто вдбувалосч після процесів залучення приватного капіталу, інколи не зовсім ефективного. Аналіз причин невдалих випадків державно-приватного партнерства є надзвичайно важливим і навіть більш інформативним для формування в майбутньому ефективної політики. Тарифи на воду, яка є надважливим для життя продуктом, завжди залежатимуть від політичної складової, тому постійно змінні вимоги до якості послуг та дотримання екологічних стандартів, незважаючи на погіршення джерел питного водопостачання, потрібно задовольняти з урахуванням світового та власного досвіду, який Україна вже має в різноманітності як успіхів, так і невдалих спроб.

 

Таким чином, вирішення зазначених проблемних питань розвитку водозабезпечення міського населення потребує проведення комплексу заходів щодо оновлення та модернізації мереж водопровідно-каналізаційного господарства, запровадження раціональних норм водоспоживання для населення, покращення системи обліку водних ресурсів та удосконалення тарифної політики, здатної реанімувати водозабезпечення населення, створити підґрунтя для стабілізації водокористування та покращити якість води.

Особливої уваги заслуговує визначення ефективності процесу водозабезпечення та оцінка використання коштів.

Потрібно відмітити, що приведення україн¬ського законодавства до вимог європейського потребує певного часу. Ситуація, яка наразі існує в сфері правового забезпечення водопостачання населення дає можливість сподіватися, що Україна стоїть на правильному шляху, який забезпечить розвиток та вдосконалення правового поля, а отже, ефективність водозабезпечення населення в перспективі. Досить важливим є те, що наразі відсутній єдиний державний орган, який би вирішував проблеми водного господарства, водних ресурсів та водозабезпечення населення. Існування розгалуженої системи органів управління призводить до дублювання функцій щодо водозабезпечення населення, раціонального використання, збереження водних ресурсів, а це, в свою чергу, не дає можливості для узгодженості дій та ефективній реалізації намічених завдань.

Розвиток України як демократичної держави вимагає якнайшвидшого впровадження критеріїв оцінки результативності діяльності органів місцевої влади на кожному етапі процесу прийняття рішень та нових технологій оцінювання якості надання послуг населенню та самих послуг.

58

В Україні існує розуміння необхідності впровадження критеріїв системної оцінки результативності діяльності органів влади, у контексті реалізації державної політики та якості послуг, що надаються населенню. Але, враховуючи невизначеність того, якими ці критерії мають бути, слід використати досвід розвинених демократичних країн.

Вважаємо за доцільне взяти за основу ті критерії оцінки, що використовуються Організацією економічного співробітництва та розвитку. Впровадження цих технологій не потребує додаткових коштів на їх реалізацію та суттєвих законодавчих змін, але їх результати призведуть як до більшої прозорості влади, так і до її продуктивної діяльності у напряму забезпечення потреб сучасного українського суспільства.

Критерії оцінки якості роботи органів місцевого самоврядування мають бути застосовані при будь-якій діяльності зазначених органів й знаходити своє втілення у відповідних документах, які, в свою чергу, мають бути завжди відкритими, доступними для ознайомлення.

Якщо органи державного управління та місцевого самоврядування України будуть використовувати технології оцінювання якості діяльності органів центральної та місцевої влади, що пропонуються у даній роботі та ті методи, що використовуються в багатьох європейських країнах, зокрема в країнах – членах ОЕСР, це зможе значно підвищити прозорість та ефективність діяльності зазначених органів і структур.

Впровадження вищезазначених критеріїв оцінки – необхідна умова не тільки забезпечення якості функціонування органів місцевої влади та послуг,

що надаються ними, а й позитивного іміджу України на світовій арені як дійсно правової, соціальної та демократичної держави.

Для розробки та впровадження в Україні критеріїв оцінки діяльності влади та якості послуг, що надаються населенню, необхідна політична воля та підтримка з боку Президента України. Потреба введення таких критеріїв – вимога сьогодення. На сучасному етапі необхідно створити робочу групу з

59

розробки вказаних критеріїв оцінки результативності та ефективності діяльності органів влади національного та місцевого рівнів управління, а також закріпити це відповідним Указом Президента України.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні вибір моделей державно-приватного партнерства відбувався досить хаотично, його економічне та нормативне обґрунтування часто вдбувалосч після процесів залучення приватного капіталу, інколи не зовсім ефективного. Аналіз причин невдалих випадків державно-приватного партнерства є надзвичайно важливим і навіть більш інформативним для формування в майбутньому ефективної політики. Тарифи на воду, яка є надважливим для життя продуктом, завжди залежатимуть від політичної складової, тому постійно змінні вимоги до якості послуг та дотримання екологічних стандартів, незважаючи на погіршення джерел питного водопостачання, потрібно задовольняти з урахуванням світового та власного досвіду, який Україна вже має в різноманітності як успіхів, так і невдалих спроб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VІ // Відом. Верховної Ради України. – 2010. - № 40. – Ст. 524.

2. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. 1992. – Ст. 12.

3. Про питну воду та питне водопостачання: закон України №2918-III від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №16. – С. 112.

4. Бабич М. Водне законодавство України – складова природоохоронного законодавства / М. Бабич, М.Яцюк // Водне господарство України. – 2004. – №5-6. – С. 8-10.

5. Готун О. Розвиток водного законодавства ЄС і України: проблеми і перспективи / О. Готун // Природоресурсове право. 2001. №10. – С. 55-58.

6. Грановська Л.М. Особливості організаційного механізму регіонального управління водогосподарсько-меліоративним комплексом / Л.М. Грановська, М.В. Вердиш  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua  /portal/soc_gum/en_re/2010_7_2/24.pdf.

7. Євстігнєєв А.С. Правове регулювання забезпечення питною водою населення / А.С. Євстігнєєв // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД : Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Луцьк, 10-11 верес. 2010 р.). –Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010.-С.286-290.

8. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в сучасних умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика): : автореф. на здобуття докт.. екон. наук: 08.00.06 / В.С. Кравців. – Київ, 2007. – 43 с.

9. Рябець К.А. До питання організаційно-правового забезпечення якості води / К.А. Рябець // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 84-90.

61

10. Шестопалов В.М. Безпечність питної води в європейському та українському законодавстві / В.М. Шестопалов, М.В. Набока, С.А. Омельчук, Л.П. Почекайлова // Довкілля та здоровя. –2008. –  №4. – С.18-27.

11. Яроцька О.В. Проблеми інституціонального забезпечення розвитку водогосподарського комплексу України / О.В.Яроцька // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. – Ч. ІІІ. – Вип. 3 (47). – Рівне : НУВГП, 2009. – С. 287-293.

 

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments