Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Основні елементи культури

Основні елементи культури
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні елементи культури


Культури соціологія – вивчає виробництво, сприйняття, тиражування, розповсюдження культурних цінностей, культури в цілому, соц. закономірності функціонування культури в сусп-ві і її специфічні особливості як окремої соц. сфери . Окрема галузь соціології, яка внаслідок широти й універсальності свого предмета створює основу для цілої низки галузевих соціологій соціокульт. сфери. Поруч із спеціалізованими сферами К.с. (Соціологія мистецтва і т.д.) виділяються культурні аспекти в усіх ін. сферах соціуму і навіть у самих галузевих соціологія (напр.., культ.-політ. соціологія).
Починаючи з Е.Дюркгейма, культура, як і сусп-во,  базується на загально-визначній системі цінностей і норм. Подальше обґрунтування ролі колективних уявлень в культурі продовжується  ( К.Леві-Строс та ін.). У кін. XIX- на поч.XX ст.. у нім. Соціології на перший план ставиться аналіз індивідуальної соц. дії та її ціннісно-нормативних орієнтирів з акцентом на сенсі для тих , хто її здійснює (М.Вебер). Веберівська етико нормативна орієнтація (зразки поведінки у всіх сферах) розвивається Т. Парсонсом, за яким культура  створює можливість реалізації соц. дії, виступає її регулятором. Поруч з теоретичною соціологією виділяється культуросоціологія з її рівнями емпіричної соціології та К.с. середнього рівня, визначається тенденція до інтегралізму,  поєднання макро – і мікро соціологічні проблематики ( Мюнх, Александр). Культура переважно розглядається суч. соціологами не як цілісна, а як фрагментарна і диференційована. В англ.-амер. літературі культура розглядається як сукупність звичаїв, переконань  (”спосіб життя” )певної групи, система цінностей, культурне відтворення і навіть як ідеологія .
У колишньому СРСР сформувалася школа К.с. на основі  діяльнісного підходу (культурна діяльність) – Л.Н. Коган, В.Волков та ін.,  проводили комплексні дослідження функціонування культурної у загальнодержавному масштабі (Ю.У.Фохт-Бабушкін, К.Соколов та ін.). В Україні з 2—х рр. XXст. Формуються галузеві К.с., які з 60-х рр.. на вивченні соціокульт. трансформації; як предмет дослідження визначається ”нова соціокультурна реальність” (В.Іванов, О.Семашко), системно вивчаються галузеві соціології соціокульт. сфери, соціологія нац. Культури. У центрі уваги вітчизняної К.с-соц. аспекти функціонування культури в сусп-ві, що трансформується. Зокрема вивчають : 1) закономірності творчого процесу в науці і мистецтві; 2) художню творчість як динамічну систему, що включає в себе всі її фази – від створення художнього твору до його реалізації й сприйняття читачем, глядачем, слухачем; 3) взаємодію різних видів мистецтва (літературі, театру, музики, живопису) і проблеми їх синтезу; 4) методологію комплексного дослідження художньої творчості (засобами мистецтвознавства, культурології, соціології); 5) вплив матер., і пол.. чинників на творчий процес; 6) взаємодію соц.ін-тів мистецтва, науки, освіти із ЗМК ; ситуацію на ринку художньо-культурної продукції.
У межах К.с. досліджується характер активного і пасивного споживання духов. цінностей, сприйняття і поведінки. Соц. характеристика маргінальної особистості ( яка знаходиться на розломі культур). Виділяють три основні рівні К.с. :1)теоретична К.с. (займається розробкою теоретичних моделей  сусп. Функціонування культури як цілого); 2) соціологічна теорія культури та її основні напрямки, такі як соціологія мистецтва, соціологія дозвілля, етнокультурна соціологія тощо); 3) емпір. Дослідження функціонування культури в різних сферах життєдіяльності сусп-ва, скеровані на фіксації специфіки культ. явищ, їх динаміки в кількісних та якісних показниках і індикаторах.
Категоріями К.с. є: в особистісному аспекті – соціалізація, потреби , інтереси, цінності, субкультура і контркультура; у функціональному символи, традиції, звичаї, виробництво, розповсюдження і споживання духов. цінностей; культ. діяльність, включаючи зразки діяльності і зразки поведінки , соц. ін-ти культури, соц.-культ. середовище на зразок поселення ( регіон ) , спілкування і т.д. К.с. має широкий вибір методів дослідження : анкетне опитування, інтерв’ю, факторний аналіз, спостереження, експеримент тощо. Окрім цього можна виділити спец. Метод аналізу іконографічних документів.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить