Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Трудовий колектив – соціальний інститут

Трудовий колектив – соціальний інститут
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Трудовий колектив – соціальний інститут


Трудового колективу соціологія – галузь соціол. знання, що вивчає особливості формування, функціонування і розвитку трудового колективу як спільності людей, яка здійснює суп.-корисну цілеспрямовану діяльність з метою створення певного продукту чи надання певної послуги. Предметом соціол. аналізу в Т.к.с. є структура  та функції трудового колективу. Соціолог аналізує функціональну структуру  трудового колективу, тобто сукупність зв’язків між працівниками, яка зумовлена технологією виробництва, системою робочих місць, посадовими інструкціями працівників; професійно-кваліфікаційну структуру, тобто сукупність зв’язків між групами працівників, які виділені за ознакою професії та кваліфікації; соц. структуру колективу, тобто сукупність зв’язків між працівниками, інженерно-техн. працівниками, службовцями та молодим обслуговуючим персоналом; адміністративно-організаційну структуру – сукупність вертикальних та горизонтальних зв’язків. Т.к.с. також покликана аналізувати виробничо-економ., виховну, організаційну й ін. функції трудового колективу, здійснювати його типологізацію. Виходячи з виду діяльності і особливостей її кінцевого продукту, виділяють такі види Т.к.: 1) виробничі колективи – колективи заводів, фабрик, фірм, підприємств транспорту, зв’язку, будівництва, сільського господарства та інших, що відносяться до сфери матер. виробництва; 2) колективи невиробничої сфери – кінцевий продукт їх діяльності – різноманітні послуги (побутово-комунальні, торговельні тощо); 3) колективи закладів охорони здоров’я , освіти і культури; 4) наук. установи; 5) колективи органів управління, включаючи апарат держ . управління. За рівнем об’єднання працівників виділяють основний, вторинний       (виробничий ) і первинний ( контактний) Т.к Основний Т.к. – це колектив підприємства в цілому, який інтегрує в собі всіх працівників і є вищим рівнем їх об’єднанням . Вторинний Т.к. – проміжна ланка об’єднання працівників у межах цехів, відділів, дільниць. В основі такого об’єднання лежать особливості технологічного процесу. Первинний Т.к. підрозділ, який офіційно неподільний, але володіє організаційною самостійністю ( бригада, сектор, лабораторія ). Виходячи з основних завдань, виділяють виробничо-економ . і соц. функції Т.к. Перша покликана забезпечити умови для підвищення ефективності трудового процесу, друга – удосконалювати і збагачувати зміст відносин між людьми в сфері праці.
Соціальний інститут-це форма організації і засіб здійснення спільної життєдіяльності людей. Термін широко використовується для опису регулярних і довготривалих соц. практик, які санкціонуються і підтримуються за допомогою соц. норм  і мають важливе значення в структурі суспільства.
Поняття соціальний інститут використовується в соціології досить широко, хоча часто і поза визначенням. Різні соціологічні школи трактують його по-різному. Наприклад, прихильники функціоналізму розглядають соціальний інститут як такі, що скеровані на задоволення потреб індивідів чи сусп-в, тоді як представники феноменології цікавляться тим, яким чином люди створюють чи видозмінюють різні ін-ти, а не просто реагують на їхнє існування. Неефективність соціального інституту, неузгодженість їх дій, нездатність організувати суспільні інтереси, негаразди функціонування соціальних зв’язків-ознака кризової ситуації суспільства.


 

You have no rights to post comments