Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Шляхи підвищення ефективності управління товарно-матеріальними ресурсами готелів

Шляхи підвищення ефективності управління товарно-матеріальними ресурсами готелів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Шляхи підвищення ефективності управління товарно-матеріальними ресурсами готелів

В умовах жорсткої конкуренції, економічної нестабіль¬ності, нестачі вільних фінансових коштів раціональне та ефек¬тивне управління товарно-матеріальними ресурсами (ТМР) має дуже велике значення для підтримки необхідного рівня конкурентоздатності підприємств індустрії гостинності, як з погляду забезпечення поточної діяльності в ринкових умовах (велика частина господарських операцій полягає в русі товарно-матер¬іальних потоків), так і для досягнення стратегічних цілей у май¬бутньому (вивільнення фінансових коштів для впроваджен¬ня сучасних технологій, диверсифікованості готельних послуг). Це обумовлено колом факторів, які впливають на тенденції зро¬стання даної складової в собівартості готельних послуг. Рух ТМР, що цілком залежить від рівня та ефективності управлін¬ня даним потоком, визначає рівень ефективності операційної системи готельного комплексу, її технічного і технологічного розвитку. Тому проблеми, що виникають у процесі споживан¬ня і виробництва ТМР, в остаточному підсумку виходять на одне з ключових місць і формують імідж готелю не лише на внутріш¬ньому, але і на зовнішньому ринках.
Управління запасами — це функціональна діяльність, мета якої — привести загальну суму річних витрат на утримання за¬пасів до мінімуму за умови забезпечення якісного обслугову¬вання гостей. Згідно з іншим визначенням управління запаса¬ми - це забезпечення і підтримка оптимальної кількості і типів фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного пла¬ну готелю.
Запаси виконують кілька важливих функцій, що сприяють гнучкості системи управління готелем, а саме: функцію нагро¬мадження, функцію захисту від зміни цін та інфляції, функцію управління витратами за допомогою використання дисконта, що залежить від розміру замовлення на ТМР.
Загальна схема управління ТМР готельного комплексу бу¬дується так:
1. Вибір постачальників.
2. Закупівлі.
3. Контроль за станом ціни і якості.
4. Розміщення товарів і матеріалів.
5. Переміщення товарів і матеріалів.
6. Надання готельної послуги.
7. Реалізація готельної послуги.
Важливість ефективного управління ТМР на всіх етапах діяльності готелю пояснюється тим, що готельна послуга як остаточний продукт характеризується незбереженням, не¬відчутністю, а це значною мірою ускладнює процес її надання і робить управління ТМР готелю однією з найвідповідальніших і складних ланок у системі надання послуг, що має на меті за¬доволення потреб кожного конкретного гостя в конкретний час, з постійною високою якістю. Тому надзвичайно важливим є розвиток і удосконалення системи управління ТМР у готелі. Ця система повинна підтримувати оптимальний рівень ТМР, оскільки якщо цей рівень буде нижчий від необхідного, мож¬ливі втрати фінансових коштів, надлишковий рівень ТМР при¬зведе до зростання витрат на їхнє обслуговування. У більшості випадків, через неефективне і нераціональне використання ТМР в готелях виникає недостача оборотних коштів і виникає необхідність залучення додаткових для їх нормального функц¬іонування, що у свою чергу приводить до додаткових витрат.
Відповідно до проведених нами досліджень у 2,3,4-зіркових готелях міста Києва за період з 2000 по 2003 р. мало місце щорічне зростання витрат, пов'язаних з використанням різних матеріалів і товарів для надання основних і додаткових послуг:
• у 2-зіркових готелях збільшення витрат відбулося приблиз¬но на 12%;
• у 3-зіркових готелях — приблизно на 16%;
• у 4- зіркових — приблизно на 25%.
Значення коефіцієнтів оборотності ТМР, розрахованих за даними наших досліджень подані в таблиці 13.2. Основний вплив на значення коефіцієнтів оборотності ТМР у 2,3,4- зірко¬вих готелях міста Києва за період з 2000 по 2003 р. справила низь¬ка заповнюваність і прибутковість номерного фонду готелів.
ТМР — один з найбільш дорогих активів більшості готелів, що складає 8-10% загальних коштів, які інвестуються в надан¬ня готельних послуг. Витрати на ТМР готелів можна класифі¬кувати так:
• капітальні витрати (витрати, пов'язані з вкладанням ка¬піталу в ТМР);
Таблиця 13.2. Значення коефіцієнтів оборотності ТМР у 2,З,4-зіркових готелях міста Києва за період з 2000 по 2003р.
 2000 2001 2002 2003
Обіг ТМР (в оборотах;   
2* 1 1 ІД 1,4
3* 7,49 9,92 10 10,3
4* 16,5 14,3 7,44 15,8
Обіг ТМР (в днях)   
2* 365 365 332 261
3* 48 37 37 39
4* 22 25 49 52
•  витрати, пов'язані з оформленням замовлень на ТМР (підготовка та оформлення заявок на закупівлю необхід¬них товарів і матеріалів);
• витрати зберігання (складське господарство, приймання товарів і матеріалів на склад, видача зі складу і переміщен¬ня у складському приміщенні);
• витрати, пов'язані із знецінюванням ТМР (зміна власти¬востей товарів і матеріалів, дрібні крадіжки, фізичний і мо¬ральний знос);
• витрати, пов'язані зі страхуванням;
• витрати, пов'язані з податками;
• інші витрати (витрати, пов'язані з терміновою закупівлею ТМР, витрати від скорочення виробництва і реалізації то¬варів і послуг);
• витрати, пов'язані з розміщенням замовлень;
• витрати, пов'язані з перевіркою та аналізом замовлень. Управління ТМР складається з ряду відособлених процесів і функцій, що носять суперечливий характер. Кожен функціо¬нальний підрозділ діє відповідно до поставлених перед ним мети, завдань і критеріїв щодо збільшення прибутку і мінімізації витрат у собівартості готельних послуг. У цих умовах виникає необхідність комплексного, системного підходу до оптимізації параметрів ТМР, що надасть можливість забезпечити реальне і постійне зростання ефективності роботи операційної системи готелю за допомогою постачальницько-збутових операцій як ключового елемента у виробничо-господарській діяльності го¬телю.
Існують різні підходи і шляхи удосконалення і підвищення ефективності управління ТМР готелів. Ми виділимо два взає¬модоповнюючих підходи її удосконалення. Перший підхід по¬в'язаний з поліпшенням взаємодії між різними підрозділами і службами готелю за рахунок підвищення координації діяльності підрозділів у процесі управління ТМР, а також за рахунок по¬ліпшення та удосконалення фінансово-постачальницько-виробничо-збутових процедур і операцій. Іншим напрямком є впровадження у виробничо-господарську діяльність готелів су¬часних інформаційних технологій, що дозволяють оптимізувати і полегшити щоденне виконання обліку і контролю ТМР.
Завдяки першому підходу увага приділяється забезпечен¬ню більш тісної взаємодії між усіма службами і підрозділами прямо або побічно пов'язаними з процесом управління ТМР у готелі. Тобто основна увага приділяється підвищенню ефектив¬ності управління товарно-матеріальними потоками на всіх ета¬пах: закупівля, виробництво і надання послуг. Цей підхід забез¬печується за рахунок підвищення ефективності роботи основ¬них служб і підрозділів у сфері управління ТМР, а також спеціалізованого підрозділу (служба матеріально-технічного постачання), що контролює рух товарно-матеріальних потоків від моменту закупівлі матеріалів до моменту надання послуг гостям, забезпечуючи постійний синтез виробничих і збутових планів, оперативно вирішуючи конфлікти і труднощі, які ви¬никають на всіх стадіях управління ТМР. У рамках даної систе¬ми поєднуються і взаємопов'язуються усі види діяльності з уп¬равління ТМР готелю. Цей підхід орієнтований на підвищення ефективності використання товарно-матеріальних ресурсів у всьому ланцюзі — постачання та надання послуг, більше всього прийнятний для готелів. Варіант інтегрованої структури, що складається з шести функціональних блоків, поданий у табл. 13.3.
Таблиця 13.3 Етапи управління товарно-матеріальними ресурсами готелю
№ Етапи управління товарно-матеріальними ресурсами
п/п готелю
1. Аналіз
 - аналіз і контроль показників ефективності руху і
 використання ТМР у всіх ланках постачальницько-
 виробничо-збутової системи готелю;
 - аналіз заявок, що надійшли, вироблення і пропозиція
 варіантів використання товарів і матеріалів;
 - аналіз і управління поточним станом запасів за
 номенклатурою та асортиментом;
 - аналіз витрат з управління та обліку;
 - аналіз потреб продуктивності праці в системі
 управління МТР і ефективності обслуговування
 гостей;
 - аналіз ефективності закупівельних операцій;
 - аналіз витрат надання послуг і цін;
 - аналіз статистичних досліджень;
 - аналіз виробничих можливостей постачальників.
2. Організація
 - організація процесу закупівель і поставки ТМР;
 - організація зберігання матеріалів і товарів;
 - організація зберігання готової продукції;
 - організація розподілу та обслуговування споживачів;
 - організація поставок товарів та матеріалів;
 - організація переміщення товарів та матеріалів у ході
 опрацювання.
3. Контроль
 - контроль за використанням заявок;
 -контроль за виконанням стратегічних, тактичних,
 оперативних планів в управлінні ТМР;
 - контроль якості ТМР;
 - контроль і активне регулювання використання ТМР.
4. Планування
 - стратегічне, тактичне та оперативне планування
 потреби в товарах та матеріалах;
 -розробка графіків закупівлі.
5. Координація та регулювання
 - координація роботи усіх функціональних і лінійних
 служб;
 - співставлення різних методів відвантажень;
 - розробка маршрутів перевезення;
 - розробка графіків.
 
6. Дослідження
 дослідження й аналіз заявок, що надійшли, і
 вироблення пропозицій та варіантів використання
 різних матеріалів і товарів;
 - конструювання вартості використання тих або інших
 видів матеріалів;
 - дослідження, що проводяться з метою удосконалення
 форм документів (документообігу);
 - дослідження ринку збуту;
 - дослідження ринку матеріалів.

Ця модель інтегрованої системи управління ТМР готелю концентрує в собі завдання аналізу, організації, контролю, пла¬нування, дослідження, координації і регулювання роботи опе¬раційної системи готелю в області управління ТМР, за допомо¬гою лінійних і функціональних підрозділів готелю, які мають певні завдання та функції. Для досягнення найбільшої ефек¬тивності функції управління матеріальними ресурсами мають бути розподілені між лінійними і функціональними підрозді¬лами готелю (фінансовий відділ, відділ матеріально-технічно¬го постачання, юридичний відділ, служба управління номерним фондом, інженерно-технічна служба, планово-економічний відділ) для проведення єдиної політики в цій сфері.
Функції та завдання служби з управління ТМР (служби ма¬теріально-технічного забезпечення)
Нормальне функціонування готелю в умовах ринку перед¬бачає обов'язкове включення до функцій і завдань служби з уп¬равління ТМР (служби матеріально-технічного забезпечення) дослідницько-аналітичної роботи, що полягає в аналізі якості матеріалів, які придбаваються, заміні одних матеріалів іншими, виборі постачальників на умовах тендеру. Також необхідна ком¬плектація даної служби висококваліфікованими фахівцями, що здобули спеціальну підготовку із економічного аналізу і уп¬равління ТМР. До завдань та функцій служби з управління ТМР входять:
• аналіз, економічне дослідження і систематичне вивчення усіх факторів, що впливають на ефективність управління ТМР у ланцюзі постачання ТМР — надання послуг;
• аналіз витрат виробництва і цін (виявлення причин зміни цін, зіставлення вартостей аналогічних послуг, вивчення витрат виробництва і прибутку постачальника);
• визначення можливості ресурсного забезпечення вироб¬ництва;
•  вивчення впливу розташування готелів і складів поста¬чальників на вартість покупних товарів і матеріалів;
•  оцінка різних методів відвантажень, класифікація ван¬тажів, пошук більш економічних методів;
• приймання і перевірка заявок;
• забезпечення мінімальних витрат по кожному виду товарів і матеріалів, конкретні споживчі властивості яких перед¬бачається використовувати;
• аналіз витрат та їх облік;
•  дослідження, що здійснюються з метою удосконалення форм і змісту документів (документообігу), спрощення роботи з обліку;
• аналіз продуктивності праці (вибір і встановлення показ¬ників продуктивності праці);
• аналіз впливу мотивації на рівень продуктивності;
• організація зберігання ТМР (зберігання готових виробів, контроль запасів готової продукції, отримання сировини і матеріалів, організація зберігання матеріалів у готелі). Нижче наведемо основні завдання і напрямки роботи ос¬новних служб і підрозділів готелю в процесі взаємодії зі служ¬бою матеріально-технічного забезпечення.
Служба маркетингу здійснює дослідження ринку збуту; проектування готельних послуг; аналіз потреб клієнтів і ефек¬тивності обслуговування гостей; отримання статистичної інформації про споживані матеріали; дослідження ринку товарів і матеріалів; аналіз ефективності закупівельних операцій.
Інженерно-технічна служба здійснює аналіз заявок і вироб¬лення варіантів, за якими можуть бути отримані більш сприятливі варіанти цін по певних групах товарів і матеріалів; якісно-вартісний аналіз товарів і матеріалів, що купуються (пошук більш економічних товарів і матеріалів, дослідження їхнього призначення і технічних характеристик); поширення відповід¬них відомостей; проведення круглих столів за участю представ¬ників різних служб і обслуговуючого персоналу для стимулю¬вання формування нових ідей з метою сприяння зниженню витрат, пов'язаних з використанням ТМР.
Юридичний відділ здійснює відповідну інтерпретація дію¬чих і нових законодавчих актів і розпоряджень, що стосуються питань формування ціни на ТМР і надання знижок.
Бухгалтерія здійснює аналіз найбільш раціональних форм і термінів оплати ТМР.
Фінансовий відділ здійснює загальноекономічний аналіз; вивчає вплив циклів економічного розвитку на потребу готелю в матеріалах; досліджує загальні тенденції руху цін на ТМР; до¬сліджує вплив економічних змін на діяльність постачальників і конкурентів.
Плановий відділ здійснює стратегічне, тактичне та опера¬тивне планування потреби готелю у різних групах товарів і ма¬теріалів; деталізацію довгострокового планування.
Застосування сучасних інформаційних технологій на основі штрихового кодування дозволяє оптимізувати і полегшити що¬денне виконання обліку і управління ТМР і надання послуг; підвищити ефективність взаємодії і взаємозв'язку між різними службами готелю; підвищити продуктивність і ефективність операційної системи готелю в цілому; зменшити кількість по¬милок, що з'являються у економічній діяльності готелю; полег¬шити контроль і облік (управління) ТМР готелю.
Розглянемо основні елементи і принципи побудови даної системи з використанням сучасних технологій штрихового ко¬дування (автоматизованих за допомогою застосування у діяль¬ності готелю активних контрольно-касових машин (Post- тер¬міналів), сканерів, штрих-кодів, етикеткових принтерів і пор¬тативних терміналів збору необхідної інформації)  Для побудови подібної системи необхідна наявність в готелі розгалуженої ком¬п'ютерної мережі, яка повинна інтегрувати в собі:
• місця для введення та отримання інформації від різних функціональних підрозділів готелю (економічний відділ,
бухгалтерія, фінансовий відділ, плановий відділ, служба матеріально-технічного забезпечення, відділ маркетингу, інженерно-технічна служба, юридичний відділ);
• місця для введення та отримання інформації від різних струк¬турних підрозділів готелю, що надають клієнтам різні послу¬ги і товари (номерний фонд, служба портьє, казино, гаражна служба, оздоровчий центр, складське господарство).
Розглянемо основні моменти функціонування цієї систе¬ми. При прийомі товарно-матеріальних цінностей, що на¬дійшли, або їх відпусканні на початковому етапі здійснюється маркування товару лінійним штрих-кодом. Дана операція здійснюється централізовано на складі при надходженні ТМР і передачі їх до різних підсистем готелю. Штрих-код містить внут¬рішню необхідну інформацію, зокрема номер складу і код то¬вару. При передачі товару зі складу до функціональних підрозділів і служб готелю, що беруть особисту участь у наданні послуг, на відповідний Post-термінал надсилаються всі не¬обхідні дані (відбувається переміщення товару одночасно з інформацією в реальному режимі часу). З пост-терміналів інформація про використання або реалізацію різних товарів і матеріалів надходить на сервер комп'ютерної інформаційної системи. З сервера необхідна інформація про товаропотік над¬ходить до різних відділів готелю, де здійснюється її використан¬ня та обробка. На підставі внутрішньої і зовнішньої інформації (співвідношення якості товару та його ціни, надійність поста¬чальника, умови платежу) дирекція готелю здійснює вибір по¬стачальників і способи постачання різних матеріалів і товарів.
 Рівень ефективності управління ТМР готелю є одним з ви¬значальних чинників для підвищення рівня якості його послуг. Створення в готелі сучасних систем управління ТМР дає мож¬ливість підвищити його рентабельність і конкурентоздатність, а також збільшити його завантаження.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить