Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів

Розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів

Одним з найбільш відповідальних етапів розробки пла¬ну МТЗ є визначення потреби в матеріальних ресурсах на майбутній плановий період. Розрахунки потреби в матері¬альних ресурсах складають на основі питомих норм витрат. Під питомою нормою витрат матеріалів, палива, води ма¬ють на увазі максимально припустиму витрату на одиницю виміру.
Частина матеріальних ресурсів, що використовуються в експлуатаційній діяльності готелю, не піддається точному нор¬муванню через розмаїтість їхніх видів і використання в незнач¬них кількостях. Це — мастильні, обтиральні та інші експлуа¬таційні допоміжні матеріали. При їхньому плануванні керують¬ся даними про фактичну витрату за попередній період, а також враховують фактори, що сприяють зменшенню витрат і знижен¬ню їхньої вартості за рахунок використання нових, більш ефек¬тивних синтетичних матеріалів.
Загальні потреби готелю в матеріальних ресурсах на вироб¬ничо-експлуатаційні потреби розраховуються за допомогою такої формули:
Рвен =Росн + Рдс +Ррем+Ркап.буд.           (13.2),
де:
Росн — потреби надання основних послуг готелю. Сюди входять матеріальні ресурси, що необхідні для надання готелем комплексу основних послуг гостям. Це — меблі, електроосвіт¬лювальні прилади, килимові покриття, постільна білизна, по¬суд, миючі засоби, предмети гостинності і багато чого іншого.
Рдс — потреби допоміжних служб готелю. До них відносять¬ся перукарня, косметичний кабінет, басейн, сауна, оранжерея таін.
Ррем — потреби в матеріальних ресурсах на ремонтно-екс¬плуатаційні потреби. Сюди включаються потреби у воді, буді¬вельних матеріалах, запасних частинах і електроенергії.
Ркап.буд. — потреба в матеріалах для здійснення капіталь¬ного будівництва (якщо в цьому є необхідність).
Існує кілька методик розрахунку потреб готелю в матері¬альних ресурсах.
Метод прямого рахунку — при використанні цього методу потреба в матеріально-технічних ресурсах розраховується, вихо¬дячи з питомих нормативних витрат матеріалів на одиницю експ¬луатаційних послуг. Розрахунок проводиться за такою формулою:
РІ = (Ni*В)                            (13.3),
де:
Рі — потреба в і-тому матеріалі;
Ni — норма витрати  і-того матеріалу на одиницю послу¬ги;
В — об'єм наданих послуг.
Розглянемо розрахунок потреби в матеріалах, паливі, воді та електроенергії на основі цієї методики.
У готелях паливо витрачається на опалення приміщення і для забезпечення гарячого водопостачання. Його витрату об¬числюють, виходячи із зовнішнього об'єму будівлі готелю і вста¬новленої норми витрати на 1 м3 і будинку за формулою:
R = HV                                  (13.4),
де:
Н — норма витрати умовного палива на 1 м3 будівлі на весь опалювальний сезон для даної місцевості;
V — об'єм опалюваної будівлі готелю за зовнішнім вимірю¬ванням, м3.
Норми витрати палива на опалення диференційовані за¬лежно від градації кубатури будинку і місцевості.
Вартість води розраховують множенням необхідної на пла¬нований період її кількості на діючий тариф, підсумований з тарифом на каналізацію.
Електроенергія в готелях використовується для освітлення (освітлювальна), а також для роботи електричних двигунів (си¬лових установок) та електроприладів. Потребу в ній розрахову¬ють окремо по кожному виду. При розрахунку потреби в освіт¬лювальній електроенергії враховують кількість світлоточок та їхню потужність (у ватах), а також середнє число годин горіння в планованому періоді.
Помноживши добове споживання електроенергії на число днів роботи готелю, можна визначити потребу в ній на весь пла¬нований період (рік, квартал, місяць). Для точного визначення потреби в освітлювальній електроенергії по окремих кварталах розрахунок ведуть кожний квартал, з огляду на різну тривалість горіння ламп залежно від пори року.
Потребу готелю в силовій електроенергії визначають так само, як і в освітлювальній, з огляду на те, що об'єктом розра¬хунку є встановлені двигуни і їхня потужність. Потребу в елек¬троенергії для роботи електроприладів (пилососів, прасок, фенів, телевізорів, комп'ютерів тощо) розраховують, виходячи з частоти користування ними і норм витрат електроенергії на їхню роботу.
Вартість електроенергії визначають множенням необхідної на планований період кількості освітлювальної і силової елек¬троенергії в кіловат-годинах на діючий тариф.
Питомі норми витрат допоміжних матеріалів (мила, порош¬ку, пасти, щіток) розробляють у кожному готелі окремо на підставі звітно-статистичного методу, тобто виходячи з фактич¬них витрат у попередньому періоді з урахуванням їхнього мож¬ливого зниження. Норми встановлюють на одиницю роботи, послуги. Відповідно до встановлених таким методом норм роз¬раховують потребу в допоміжних матеріалах на плановий пері¬од. Для більш правильного її визначення необхідно аналітично вивчити дані про витрату за ряд років, що дозволяє виявити можливі резерви економії допоміжних матеріалів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить