Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Товарно-матеріальні ресурси готелю

Товарно-матеріальні ресурси готелю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Товарно-матеріальні ресурси готелю

Для успішної роботи готелю, надання комплексу основних і додаткових послуг він повинен мати необхідне для експлуа¬тації обладнання та інвентар (меблі, посуд, постільну білизну, килимові вироби, миючі засоби тощо), а також мати у своєму розпорядженні обладнання, що забезпечує комплекс комуналь¬них послуг, обов'язковий для обслуговування проживаючих у готелі (опалення, освітлення, водопостачання). Отже, у процесі свого функціонування готелю потрібен цілий комплекс матер¬іальних і технічних засобів, а також такі ресурси, як паливо, вода та електроенергія.
Успішне вирішення цих питань покликана забезпечити служба матеріально-технічного забезпечення в готелі, що за¬ймається розрахунком потреб готелю в різних матеріалах, а та¬кож визначає джерела їхнього покриття.
Завдання матеріально-технічного забезпечення готелю по¬лягає у визначенні його потреби в матеріальних і технічних ре¬сурсах, вишукуванні можливостей покриття цієї потреби, а та¬кож у проведенні контролю за правильним використанням ма¬теріально-технічних ресурсів і сприяння в їхній економії. Усі ці функції виконує відділ матеріально-технічного забезпечення готелю.
Планування матеріально-технічного забезпечення (поста¬чання) (МТЗ) готелів на сучасному етапі покликане вирішува¬ти такі завдання:
1) забезпечення безперервності роботи готелю, що дося¬гається шляхом правильної організації постачання матеріалів до нього у необхідній кількості та відповідної якості;
2) підвищення технічного рівня виробництва послуг, впро¬вадження автоматизації, нових технологій, а також розширен¬ня асортименту додаткових послуг, що, у свою чергу, є найваж¬ливішим чинником збільшення прибутку готелю;
3) підвищення якості обслуговування шляхом закупівлі то¬варів високої якості для найбільш повного задоволення клієнта;
4) підвищення продуктивності праці;
5) економія матеріальних ресурсів;
6) спрямованість плану матеріально-технічного постачан¬ня на виконання плану прибутку.
Як уже відзначалося вище, план матеріально-технічного по¬стачання готелю розробляється спеціальним відділом при бухгал¬терії готелю, що містить у собі два основних підрозділи — з управ¬ління закупівлями та з управління складами. Перед ними ставлять¬ся такі завдання: організація контролю над постачанням в обсязі та асортименті згідно з укладеними договорами; дотримання нор¬мативу і структури товарних запасів; знаходження шляхів знижен¬ня товарних втрат при збереженні і транспортуванні. Але слід заз¬начити, що найважливішим обов'язком цього відділу є розробка плану матеріально-технічного забезпечення готелю.
План МТЗ готелю є його матеріальним балансом, у якому зведені всі розрахунки потреби в матеріальних ресурсах, необ¬хідних для забезпечення виробничого процесу (видаткова час¬тина), наявність залишків на планований період, а також ви¬значені джерела постачання (прибуткова частина). Основні показники плану МТЗ, а також зв'язок між ними можна відобразити таким рівнянням:
Пвен + Знор = Зоч+Е+В                 (13.1),
де:
Пвен — потреба в матеріальних ресурсах на виробничо-ек¬сплуатаційні потреби;
Знор — запаси нормовані;
Зоч — залишки очікувані, тобто фактичні запаси, що існу¬ють в готелі на якийсь визначений період;
Е — економія;
В - план ввезення.
У лівій частині рівняння відображується загальна потреба в матеріальних ресурсах, у правій його частині — джерела по¬криття цієї потреби.
Процес розробки плану МТЗ містить у собі такі етапи:
1) розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на вироб¬ничо-експлуатаційні потреби;
2) розрахунок норм запасів ресурсів, необхідних для безпе¬ребійного функціонування готелю, виходячи з існуючих потреб;
3) визначення джерел покриття потреби в матеріальних ре¬сурсах, розробка плану ввезення матеріалів ззовні.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить