Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Принципи системи якості послуг

Принципи системи якості послуг
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Принципи системи якості послуг

Споживач є центральною ланкою трьох ключових аспектів системи якості. Задоволеність споживача може бути досягнута лише за наявності гармонії між відповідальним керівництвом, людськими і матеріальними ресурсами, а також структурою системи якості.
Керівництво несе відповідальність за розробку політики в сфері якості послуг і задоволення споживачів. її успішна реалі¬зація залежить від тієї уваги, яку керівництво приділяє розробці та ефективному функціонуванню системи якості. На вище керівництво покладаються відповідальність і зо¬бов'язання за політику готелю у сфері якості. Воно повинне роз¬робити і документально оформити політику якості, що стосуєть¬ся:
• рівня якості і наданих послуг;
• репутації готелю щодо якості;
• цілей забезпечення якості послуг;
• вибору підходу до досягнення цілей у сфері якості;
• ролі персоналу готелю, відповідального за реалізацію по¬літики в області якості.
Керівництво повинне забезпечити опублікування політи¬ки готелю в сфері якості, забезпечити її зрозумілість, здій¬сненність і проведення у життя.
Реалізація політики в сфері якості вимагає визначення пер¬шочергових задач щодо досягнення цілей у сфері якості. Пер¬шочергові завдання повинні включати:
• постійне задоволення вимог споживачів з погляду про¬фесійних стандартів і етики;
• безперервне підвищення якості послуг;
• врахування соціальних потреб;
• ефективність при наданні послуг.
Керівництво повинне перетворити першочергові завдан¬ня в набір цілей і заходів у сфері якості. Прикладами цього мо¬жуть служити:
• чітке визначення потреб споживача і відповідних заходів в області якості;
•  вжиття профілактичних заходів з метою попередження невдоволення споживача;
•  оптимізація витрат, пов'язаних з якістю, з метою досяг¬нення необхідного рівня якості надання послуг;
• залучення всього персоналу готелю до досягнення необ¬хідного рівня якості;
•  безперервний аналіз вимог, що висуваються до послуг, досягнутого рівня, з метою визначення можливостей щодо підвищення їхньої якості;
• попередження несприятливого впливу готелю на суспільство. Для досягнення цілей у сфері якості керівництво повинне створити структуру системи якості, що забезпечить ефек¬тивність управління, оцінку і підвищення якості послуг на всіх етапах їх надання. Варто докладно визначити загальну й кон¬кретну відповідальність і повноваження всього персоналу, діяльність якого впливає на якість послуг. Сюди ж відноситься забезпечення ефективного зв'язку між споживачем та персона¬лом готелю, що надає послуги у всіх випадках їхньої безпосе¬редньої взаємодії в рамках і поза готелем. Відповідальність і повноваження повинні відповідати засобам і методам, необхі¬дним для досягнення необхідної якості послуги.
Зауваження, висновки і рекомендації, отримані в резуль¬таті аналізу та оцінки, повинні бути подані в документальній формі керівництву для вжиття необхідних заходів з розробки програми підвищення якості послуг.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить