Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Франчайзинг у системі готельного бізнесу

Франчайзинг у системі готельного бізнесу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Франчайзинг у системі готельного бізнесу

Франчайзинг — це передача дозволу на право використан¬ня зареєстрованої торговельної марки, що придбавається на певних умовах, які обумовлюються в договорі з власником франшизи.
Франшиза (від англ. Franchise — право голосу) — це право продавати послуги від імені певного готелю на основі укладе¬ної ліцензійної угоди.
Отже, франчайзинг — це ліцензійна угода, метод ведення продажів, при якому окремому франчайзі-підприємству (готе¬лю) надається право надавати послуги під управлінням моделі маркетингу, що розроблена готелем-франчайзером. Франчай¬зер дозволяє франчайзі використовувати свою торговельну мар¬ку, назву і рекламу. Головна відмінність франчайзинга від інших контрактних систем полягає в тому, що він звичайно заснова¬ний або на унікальній пропозиції, або на методах ведення бізне¬су, або на торговельній марці, патенті або авторському праві. Уго¬да між франшизодавачем і франшизоотримувачем передбачає:
•  використання франшизоотримувачем торговельної мар¬ки франшизодавача;
•  застосування франшизоотримувачем технологій і стан¬дартів обслуговування франшизодавача;
 
• застосування методів, систем управління, систем звітності;
• використання методів підбору і підготовки персоналу, роз¬роблених франшизодавачем, включаючи стажування і на¬вчальні програми для персоналу;
•  включення франшизоотримувача до загальної системи реклами і маркетингу франшизодавача.
За отримані права франчайзі вносить початкову плату, ліцензійний платіж — «роялті», плату за маркетингові послуги і за використання централізованої системи бронювання номерів. На даний час франчайзингові угоди одержали широке поши¬рення в готельній індустрії. У США франчайзингові відносини в тій або іншій формі охоплюють до 90 % ринку готельних по¬слуг. Найбільшими готельними ланцюгами є Holiday Inn, Marriott, Choice International та ін. Однак слід зазначити, що в Європі стратегія франчайзинга не є провідною і багато готелів зберігають свій незалежний статус, хоча іноді незалежним го¬телям набагато складніше вирішити проблему завантаження, навчання персоналу тощо. Великі американські готельні кор¬порації ведуть агресивну франчайзингову політику, особливо на нових готельних ринках, до яких відноситься і Україна.
Франчайзингова практика на українському ринку готельних послуг у цілому має позитивний досвід, оскільки вона сприяє підвищенню конкурентоздатності готелів, дозволяє істотно ско¬ротити витрати на їхнє управління і забезпечує доступ до унікаль¬них послуг. Початкова плата та сплата «роялті» залежать від по¬пулярності торговельної марки франчайзера. Наприклад, кор¬порації «Хілтон» і «Маріотт» широко відомі в усьому світі, вони мають дуже міцні ринкові позиції, велику цінність мають їхні торговельні марки, і це неможливо не брати до уваги при виборі стратегії управління готелем. Як показує практика готельного бізнесу, навіть найсучасніший і добре технічно обладнаний го¬тель не буде успішно функціонувати без ефективної системи уп¬равління. Загалом, у світі немає жодного готелю, який працював би сам по собі, незважаючи на його розміри та призначення.
Усі готелі в тому чи іншому ступені об'єднані у ретельно збалансовані системи, що мають єдину технічну політику, єдині критерії вдосконалення технологій надання послуг, єдину по¬літику у сфері надання послуг, навчання, методології продажів і взаємодії з провідними готельними ланцюгами.
Основною принциповою розбіжністю між звичайним кон¬трактом на управління і контрактом на франчайзинг є те, що готель, дотримуючись стандартів готелю-франшизодавача, уп¬равляється самостійно. При цьому дотримання єдиних техно¬логій і єдиних правил ведення готельного бізнесу обов'язкове. Готельний ланцюг, що дозволив користуватися своєю торго¬вельною маркою, стежить за дотриманням корпоративних пра¬вил і у разі їх порушення має право відкликати свою торговель¬ну марку. Франчайзинг передбачає не лише інспектування, але і консультаційні послуги в усіх напрямках, зокрема і корпора¬тивний тренінг для вищого і середнього персоналу готелю щодо впровадження технічних і технологічних нововведень та кор¬поративних програм.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить