Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Паблік рілейшнз (PR) у готелі

Паблік рілейшнз (PR) у готелі
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Паблік рілейшнз (PR) у готелі

Паблік рілейшнз (відносини з громадськістю, непряма реклама) - це форма пропаганди, що покликана створити громадську думку про послугу, готель або країну, де він роз¬ташований; встановлення зв'язків з громадськістю. Фактич¬но це спеціальна система управління соціальною інформа¬цією, що включає весь процес виготовлення і просування інформації, метою якої є створення сприятливого ставлення до готелю-рекламодавця тих кіл громадськості, у яких він за¬цікавлений.
Паблік рілейшнз виступає як форма комерційної політи¬ки, що спрямована на завоювання сприятливої думки окремих соціальних, професійних груп або конкретних особистостей, створення іміджу готелю. Паблік рілейшнз сприяє пошуку взає¬морозуміння і формуванню контактів готелю з пресою, гро¬мадськими діячами, урядом і іншими колами.
Для готелю зв'язки з громадськістю є найважливішим інструментом комунікаційної політики, що є необхідним для створення позитивного іміджу готелю та його послуг, а також широкого залучення споживачів через сприятливу громадську думку, що створюється пресою, політиками, представниками культурної і наукової еліт суспільства.
PR поряд з рекламою і стимулюванням збуту є найважли¬вішим інструментом готельного маркетингу.
Готель як виробник і продавець широкого спектра послуг повинний мати правильно вибудовані і конструктивні відно¬сини не тільки з клієнтами, посередниками і постачальника¬ми, але і з широкими колами громадськості.
Як правило, PR виконує ряд функцій:
• встановлення і підтримка зв'язків із пресою (розміщення відомостей пізнавального, інформаційного і подієвого ха¬рактеру в ЗМІ для залучення уваги до готелю);
• пабліситі послуг (популяризація, створення популярності через дії, спрямовані на залучення уваги публіки);
•  корпоративні зв'язки (формування комунікативної по¬літики готелю в плані розширення сприятливих відносин з партнерами, клієнтами, акціонерами, інвесторами та ін.);
• заходи з громадськістю (формування системи взаємин із громадськістю на різних рівнях (місцевому, регіонально¬му, національному);
• лобіювання (різні форми взаємовигідного співробітницт¬ва з представниками влади для впливу на процеси форму¬вання та узгодження нормативних актів, що впливають на діяльність готелю;
• прес-рілейшнз (встановлення і підтримка контактів з пре¬сою для забезпечення висвітлення в ній діяльності готе¬лю, представлення його послуг);
•  позішинінг (надання товарам і послугам певної бажаної позиції на ринку, надання готелю і його послугам стано¬вища лідера).
PR дозволяє впливати на громадську думку, причому з най¬меншими витратами в порівнянні з комерційною рекламою. Просуваючи свою інформацію через засоби PR, готель не спла¬чує час і місце за існуючими рекламними розцінками, він спла¬чує тільки лише роботу персоналу ЗМІ, фактично оплачуючи ідею журналіста, режисера або менеджера, що провели цей захід. Практики і фахівці дійшли висновку, що споживач прихильні¬ше сприймає цікаву статтю, радіорепортаж, розповіді фахівців або очевидців, ніж рекламний кліп. Зовсім очевидно, що PR ви¬конує більш складну функцію, ніж реклама, і відіграє важливу роль у виконанні таких завдань:
• сприяння появі на ринку нових послуг;
• спонукання щодо зміни ставлення до послуг готелю;
•  розвиток і відродження інтересу до частково або цілком забутих послуг;
• вплив на певні цільові групи для створення сприятливого образу готелю;
•  захист пропонованих послуг у проблемних ситуаціях, як правило, у випадку втрати репутації;
• створення в очах споживачів образу готелю, що позитив¬но відбивається на іміджі послуг, наданих ним. Основним інструментом PR є публікації: статті, звіти, інформаційні бюлетені, журнали, брошури. Усі ці широко ти¬ражовані засоби сприяють створенню привабливого образу го¬телю і передають цікаву інформацію на цільові ринки.
Застосування інструментів PR повинне сприяти підвищен¬ню рівня поінформованості споживача, зміцненню довіри до готелю та його послуг, стимулюванню збуту послуг, зниженню витрат на рекламу і стимулювання збуту.
Фахівці у сфері PR обов'язково повинні мати організа¬торські здібності, уміння контролювати і координувати роботу всіх служб, задіяних у проведенні заходів. Дуже важливо для PR-менеджменту готелю вміти використовувати будь-яку публіч¬ну подію, що проводиться в готелі, з метою його пропагування. Так, наприклад, коли в «Маріотт Гранд Хотел» в Москві прохо¬див Міжнародний економічний форум, який був названий у пресі московським Давосом, фахівці PR готелю, займаючись координацією дій із прес-службою цього форуму, спрямували величезний інтерес, виявлений до цієї події з боку ЗМІ і діло¬вих кіл, на сам готель, піднявши його престиж і значимість.
Водночас оцінити внесок PR-заходів у кінцевий результат діяльності готелю складно. Найпоширенішими критеріями оц¬інки заходів PR є число контактів, зміна поінформованості і ро¬зуміння цільових аудиторій, а також внесок у збільшення про¬дажів і зростання прибутку.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить