Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Основи фінансового менеджменту готелю

Основи фінансового менеджменту готелю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основи фінансового менеджменту готелю


Фінансовий менеджмент (financial management) — це один з видів професійноїдіяльності з управління готелем. Він містить у собі:
• розробку і реалізацію фінансової політики готелю з використанням різних фінансових інструментів;
• прийняття рішень з фінансових питань, їхню конкретизацію і вироблення методів реалізації;
• інформаційне забезпечення шляхом складання та аналізу фінансової звітності готелю;
•  оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;
• оцінку витрат на капітал;
• фінансове планування і контроль;
• організацію апарату управління фінансово-господарською діяльністю готелю.
Методи фінансового менеджменту дозволяють оцінити ризик і вигідність того або іншого способу вкладення грошей; ефективність роботи готелю; швидкість оборотності капіталу і його продуктивність.
Метою фінансового менеджменту є вироблення і застосування методів, засобів та інструментів для досягнення цілей діяльності готелю в цілому або його окремих ланок — центрів прибутку. Такими цілями можуть бути:
• максимізація прибутку;
• досягнення сталої норми прибутку в плановому періоді;
•  збільшення доходів керівного складу і вкладників (або власників) готелю;
• підвищення курсової вартості акцій готелю та ін.
В остаточному підсумку всі ці цілі орієнтовані на підвищення доходів вкладників (акціонерів) або власників готелю (власників капіталу).
До задач фінансового менеджменту входить знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку готелю і прийнятими рішеннями у короткостроковому і довгостроковому фінансовому управлінні.
Так, у короткостроковому фінансовому управлінні, наприклад, приймаються рішення про поєднання таких цілей, як збільшення прибутку і підвищення курсової вартості акцій, оскільки ці цілі можуть протидіяти одна одній. Це виникає в тому випадку, коли готель, який є акціонерним товариством, що інвестує капітал у власний розвиток, несе поточні збитки, розраховуючи на одержання високого прибутку в майбутньому, що забезпечить зростання вартості його акцій. З іншого боку, готель може утримуватися від інвестицій у відновлення основного капіталу заради одержання високих поточних прибутків, що згодом відіб'ється на конкурентоздатності його послуг і призведе до зниження рентабельності їх надання, а згодом—до падіння курсової вартості його акцій і, отже, до погіршення стану на фінансовому ринку.
У довгостроковому фінансовому управлінні, що орієнтоване на ті самі кінцеві цілі, насамперед враховуються фактори ризику і невизначеності, зокрема, при визначенні передбачуваної ціни акцій як показника віддачі на вкладений капітал.
Завданням фінансового менеджменту є визначення пріоритетів і пошук компромісів для оптимального поєднання інтересів різних підрозділів готелю у прийнятті інвестиційних проектів і виборі джерел їхнього фінансування.
В остаточному підсумку основне завдання фінансового менеджменту — це прийняття рішень із забезпечення найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між готелем і джерелами його фінансування, як зовнішніми, так і внутрішніми. Тому управління потоком фінансових ресурсів є центральним питанням у фінансовому менеджменті.
Потік фінансових ресурсів складають кошти:
• отримані в результаті фінансово-господарської діяльності готелю;
•  отримані на фінансових ринках за допомогою продажу акцій, облігацій, одержання кредитів;
• повернені суб'єктам фінансового ринку як плата за капітал у вигляді відсотків і дивідендів;
• інвестовані і реінвестовані у розвиток діяльності готелю;
• спрямовані на сплату податкових платежів.
Функції та економічні методи фінансового менеджменту можна поділити на два блоки: блок з управління зовнішніми фінансами і блок з внутрішнього обліку і фінансового контролю.
Блок з управління зовнішніми фінансами передбачає реалізацію відносин готелю з юридично і господарсько самостійними суб'єктами ринку, включаючи власні філії, що виступають як клієнти і позикодавці, а також з акціонерами і фінансовими ринками. Сюди входить:
• управління оборотними активами готелів: рухом грошових коштів, розрахунками з клієнтами, матеріальними запасами тощо;
• залучення короткострокових і довгострокових зовнішніх джерел фінансування.
Блок з внутрішнього обліку і фінансового контролю включає:
• контроль за веденням виробничого обліку;
• складання кошторису витрат, контроль за виплатою заробітної плати і податків;
• збір і обробка даних бухгалтерського обліку для внутрішнього управління фінансами і для надання даних зовнішнім користувачам;
• складання і контроль за правильністю фінансової звітності: балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів та ін.;
• аналіз фінансової звітності і використання його результатів для внутрішнього і зовнішнього аудиту;
• оцінка фінансового стану готелю на поточний період і її використання для прийняття оперативних управлінських рішень і з метою планування.
До функцій фінансового менеджменту готелю входить:
• аналіз фінансової звітності;
• прогнозування коштів;
• випуск акцій;
• одержання позик і кредитів;
• операції з інвестиціями;
• оцінка операцій злиття і поглинання фірм.
Відповідальність за досягнення кінцевих цілей фінансового менеджменту звичайно покладається у великих готелях на віце-президента з фінансових питань (Chief Financial Officer), що входить до складу Ради директорів, а в невеликих готелях -на заступника директора з фінансів.
Віце-президенту з фінансових питань підпорядковуються скарбник і контролер з відповідним апаратом (службами, відділами, секторами). До функцій скарбника відноситься управління зовнішніми фінансами; до функцій контролера входить ведення внутрішнього обліку і фінансового контролю.
Найважливіші рішення, що приймаються в області фінансового менеджменту, відносяться до питань інвестування (investment decisions) і вибору джерел їхнього фінансування (financing decisions).
Інвестиційні рішення приймаються з таких питань, як:
• оптимізація структури активів, визначення потреб у їхній заміні або ліквідації;
• розробка інвестиційної політики, методів і засобів її реалізації;
• визначення потреб у фінансових коштах;
• планування інвестицій по готелю в цілому; розробка і затвердження інвестиційних проектів;
• управління портфелем цінних паперів. Інвестиційні рішення передбачають виділення у фінансовому менеджменті двох видів фінансового управління: короткострокового і довгострокового, що мають свої специфічні риси.
Короткострокові інвестиційні рішення спрямовані на визначення структури капіталу готелю на поточний період, що відбивається в його балансі. Прийняття таких рішень вимагає від фінансових менеджерів глибоких професійних знань у сфері короткострокового фінансового управління готелем, уміння застосовувати обгрунтовані методи їхньої реалізації з урахуванням поточних тенденцій розвитку ринку.
Довгострокові інвестиційні рішення, що мають назву стратегічних, спрямовані на забезпечення успішного функціонування готелів у майбутньому і вимагають від фінансових менеджерів конкретних професійних знань, практичного досвіду і навичок у використанні сучасних методів аналізу для вибору оптимальних напрямків і шляхів розвитку готелів на перспективу з ура-
хуванням об'єктивних закономірностей розвитку ринкової економіки.
Рішення щодо вибору джерел фінансування приймаються з таких питань, як:
•  розробка і реалізація політики оптимального поєднання використання власних і позикових коштів для забезпечення найбільш ефективного функціонування готелів;
•  розробка і реалізація політики залучення капіталу на найбільш вигідних умовах;
• дивідендна політика та ін.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить