Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Оформлення посилань, виносок, списку літератури

Оформлення посилань, виносок, списку літератури
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Оформлення посилань, виносок, списку літератури

Текст роботи обов'язково повинен бути оформлений відповідно до вимог конкретної академічної установи. У кожного учбового закладу можуть бути власні достатньо оригінальні вимоги до форми тієї або іншої письмової роботи. Проте існують і універсальні вимоги.
При використовуванні в роботі цитат обов'язково слід давати бібліографічні посилання на їх джерела.
Бібліографічні посилання – це сукупність бібліографічних відомостей про цитований документ або згадуваний документ. Існує два способи оформлення посилань: виноски і примітки.
Виноски оформляються внизу сторінки, на якій розташована цитата. Для цього в кінці цитати звичайно ставиться цифра, що позначає порядковий номер цитати на даній сторінці.
Внизу сторінки під межею, що відділяє виноску від тексту, цей номер повторюється і за ним слідує назва книги, з якої узята цитата, і, через крапку-тире, - місце видання джерела, найменування видавництва, рік видання або випуску (для періодики), номер випуску (для періодики), номер цитованої сторінки.
Всі виноски і підрядкові пояснення друкуються через один інтервал.
Наприклад:
_________________
1Виноградов П. Г. Нариси по теорії права. – М.: Тов-во А. А. Льовенсон, 1915. – З. 36.

Якщо на одній і тій же сторінці цитується одна і та ж книга, в другій виносці можна не повторювати повністю всі дані, а обмежитися наступним:
_________________
Там же. – С.37.

Для книг на іноземних мовах «Там же» замінюється словом «Ibid.».
Якщо та ж книга цитується наступного разу не на тій же сторінці, то указується її автор, а замість назви пишеться «Указ. соч.».
Наприклад:
___________________
1Виноградов П. Г. Указ. соч. – З. 38.

Для книг на іноземній мові «Указ. соч.» замінюється словами «Op. Cit.»
Якщо текст цитується не по першоджерелу, а по іншому виданню або по іншому документу, то посилання слід починати словами «Цит. По:».
Коли від тексту, до якого відноситься посилання, не можна вчинити плавний логічний перехід до посилання, оскільки з тексту неясний логічний зв'язок між ними, то користуються початковими словами «См.:», «См. про це:».
Коли треба підкреслити, що джерело, на якій робиться посилання, - лише один з багато кого, де підтверджується або висловлюється, або ілюструється положення основного тексту, то в таких випадках використовуються слова «См., наприклад:», «См., зокрема:».
Коли потрібно показати, що посилання представляє додаткову літературу, указують «См. також:». Коли посилання приводиться для порівняння, пояснюють «Ср.:». Щоб вказати, що в посиланні робота більш детально освітлює предмет, що торкнувся, пишуть «Про це докладніше за см.:».
Посилання у формі приміток допускаються або потрібні не завжди. Вони дозволяються в дисертаціях і майже завжди потрібні в педагогічних дипломах. Оформляються вони таким чином:
Всі цитати в тексті піддаються суцільній нумерації від початку до кінця або нумерація розбивається по главах. Ця нумерація повторюється в кінці всього тексту або в кінці глави, і під кожним номером в ній стоїть відповідне посилання.

В кінці кожної письмової роботи необхідно прикладати бібліографічний список використаної літератури.
Бібліографічний список (БС) – ця бібліографічна допомога з простою структурою. Він є необхідним елементом довідкового апарату учбових або наукових робіт, виконуваних студентами в процесі навчання. БС свідчить про ступінь вивченої проблеми автором. Правильно організований список цитованої і згадуваної літератури значно піднімає престиж наукової роботи.
БС складається з бібліографічних описів використаних джерел.
Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину або групу документів, що дають можливість ідентифікувати твір друку, отримати уявлення про його зміст, читацьке призначення, об'єм, довідковий апарат. Зразки складання бібліографічного опису на різні джерела приведені в додатку 3.
Існує п'ять способів побудови бібліографічного списку літератури:
1. Алфавітний. В ньому описи джерел розташовуються згідно алфавіту авторів або заголовків (якщо автор відсутній). Назви творів авторів однофамільців розташовуються згідно алфавіту їх ініціалів, а роботи одного автора – в хронології їх публікації. Джерела на іноземній мові розміщують за абеткою після переліку джерел на російській мові.
Наприклад:
1. Гріс Т. Світова економіка / Т. Гріс, А. И. Леусській, Е. З. Лозовськая; Під ред. Л.С. Тарасевіча; СПб гос. ун-т економіки і фінансів: Ун-т Падерборн (ФРН). - СПб : Пітер, 2001. - 318 с.: мул. - (Навчань. для вузів).
2. Ломакин В.К. Світова економіка = World economy: Навчань. для вузів по экон. спец. і напрямам / В. К. Ломакин. - М.: ЮНІТІ, 2000. - 727 з.
3. Світова економіка: Учеб.для вузів по экон. спец. і напрямам / А.С. Булатів, Е.Б. Рогатних, Р.Ф. Вовків і др.; Під ред. А.С. Булатова. - М.: Юріст', 2001. - 734 з. - (Homo faber).
4. Хальовінськая Е.Д. Світова економіка: Навчань. для вузів по экон. спец. / Е. Д. Хальовінськая, І. Крозе; Під ред. Е.Д. Хальовінськой. - М.: Юріст', 2001. - 301 з. - (Homo faber).
5. Хасбулатов Р.І. Світова економіка: В 2-х т. Т.1: Теорія, принципи, політика / Р. І. Хасбулатов; Ріс. економ. акад. ім. Г.В. Плеханова. - М.: Економіка, 2001. - 598 з.
6. Хасбулатов Р.І. Світова економіка: В 2-х т. Т.2: Теорія, принципи, політика / Р. І. Хасбулатов; Ріс. економ. акад. ім. Г.В. Плеханова. - М.: Економіка, 2001. - 675 з.

2. Хронологічний. Описи розташовуються в хронологічному порядку по року публікації. Основна задача даного списку – відобразити розвиток наукової думки.
Наприклад:
1. Демат М.П. Монтаж устаткування підприємств нафтової і хімічної промисловості: Навчань. для проф.-техн. навчань. закладів / М. П. Демат, В. З. Маршев, М. Л. Ельяш. - М.: Висш. шк., 1969. - 310 с.: мул.
2. Ефремов С.А. Організація ремонту устаткування в хімічній промисловості / С. А. Ефремов, С. Д. Фрідман. - Київ: Техніка, 1977. - 151 с.: мул.
3. Горелік А.Г. Десублімация в хімічній промисловості / А. Г. Горелік, А. В. Амітін. - М.: Хімія, 1986. - 272 с.: мул. - (Процеси і апарати хим. і нефтехим. технології).
4. Фінанси підприємств і галузей народного господарства: Навчань. для вузів / Під ред.Д.С.Молякова. - 4-е изд., перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1988. - 400 з.
5. Луканін В.Н. Промислово-транспортна екологія: Навчань. для вузів / В. Н. Луканін, Ю. В. Трофіменко. - М.: Висш. шк., 2001. - 273 с.: мул. - Бібліогр.: з. 264-266.

3. Тематичний. Бібліографічні описи розташовані по темах або по рубриках відповідно до глав (розділами) роботи. Усередині кожного тематичного розділу – за абеткою авторів і заголовків.
Наприклад: Якщо тема роботи звучить так: «Катастрофи і людина: протистояння продовжується», то тематичний список літератури повинен виглядати приблизно так:
Частина 1. Природні катастрофи
1. Гаряче дихання Землі // Наука і релігія. – 2003. - № 2. – З. 2 – 5.
2. Катастрофи в історії Землі // Обручев В. А. Цікава геологія. – М.: Наука, 1965. – З. 271 – 302.
3. Кистмач Г. М. Роздуми про озон і не тільки / Г. М. Кистмач // Екологія і життя. – 2003. - № 5. – З. 47 – 50.
Частина 2. Техногенні катастрофи
4. Рубан О. Катастрофа / Про. Рубан, А. Хазбієв // Експерт. – 2003. - № 5 (февр.). – з. 17 – 21.
5. Технологія лиха // Ріс. Газ. – 2000. – 17 окт. – З. 14.
6. Чорнобильська катастрофа (1986) // Катастрофи кінця ХХ століття / Під ред. Владімірова В. А. – М.: Геополітика, 2001. – З. 157 – 197.
Частина 3. Соціальні катастрофи
7. Сильянов У. В. Проблеми підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах Росії / У. В. Сильянов // Автотранспортне підприємство. – 2004. – Січень. – З. 2 – 6.
8. Оськолкова О. СПІД в Африці: загроза соціально-економічному і демографічному розвитку / О. Оськолкова // МЕІМО. – 2002. - № 9. – З. 93 – 98.
9. Кравець Д. Міжнародний тероризм: інформаційний аспект / Д. Швец // МЕІМО. – 2003. - № 9. – З. 17 – 22.
4. По видах видань. В цьому списку спочатку розташовуються офіційні документи, потім архівні матеріали, потім опубліковані першоджерела (спочатку монографічні, потім з періодики), і в кінці – дослідницькі матеріали (також спочатку монографічні, а потім з періодики).
Наприклад:
1. Про освітню установу вищого професійного утворення (вищому учбовому закладі) Російської Федерації: Положення типове утв.постановлением N 264 від 05.04.2001 р. // СЗ РФ. - 2001.-N 16(апр.). - Ст.1595; Офіц.док.в освіті. - 2001.-N 14. - С.53-74.; Бюлетень Мінобразованія РФ. - 2001.-N 6. - С.3-28.
2. Апарат ЦК КПРС і культура, 1953-1957: Документи / Сост.: Е.С. Афанасьева і ін. - М.: РОССПЕН, 2001. - 807 з. - (Культура і влада від Сталіна до Горбачева: Документи / Редкол.: К. Аймермахер і ін. ). - Біогр. коммент.: з. 746-780.- Імен. указ.: з. 781-803. - Перелік док., включ. в сб.: з. 729-745.
3. Щипанов У.В. Основи управління якістю освіти: Монографія / У. В. Щипанов; Під ред. Ю.К. Чорновий. - Тольятті: Розвиток через освіту, 1998. - 100 с.: ил.16, табл.7

5. Змішаний. Джерела розташовуються в тому номерному порядку, в якому робляться посилання на них в тексті роботи. Таким чином, зв'язок бібліографічних записів з основним текстом встановлюється за допомогою порядкового номера цитати.
Наприклад:
1. Фінанси підприємств і галузей народного господарства: Навчань. для вузів / Під ред.Д.С.Молякова. - 4-е изд., перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1988. - 400 з.
2. Луканін В.Н. Промислово-транспортна екологія: Навчань. для вузів / В. Н. Луканін, Ю. В. Трофіменко. - М.: Висш. шк., 2001. - 273 с.: мул. - Бібліогр.: з. 264-266.
3. Горелік А.Г. Десублімация в хімічній промисловості / А. Г. Горелік, А. В. Амітін. - М.: Хімія, 1986. - 272 с.: мул. - (Процеси і апарати хим. і нефтехим. технології).
4. Гайдамак К.М. Монтаж устаткування підприємств хімічної і нафтохімічної промисловості: Навчань. для середовищ. проф.-техн. уч-щ / К. М. Гайдамак, Б. А. Тиркин. - 3-е изд., перераб. і доп. - М.: Висш. шк., 1983. - 271 с.: мул. - (Профтехобразованіє).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить